Stawki

STAWKI WSPARCIA INDYWIDUALNEGO (WYJAZDY SZKOLENIOWE)

Stawki dofinansowania obowiązujące w Polsce w roku akademickim 2017/2018 zostały określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Stawki są sztywne, tj. Uczelnia nie może wypłacić stawki niższej ani jej zwiększyć (nawet w sytuacji, gdy niezagospodarowała wszystkich środków finansowych). Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały na trzy grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do danej grupy.

UWAGA:

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności proszone są o kontakt z Działem Kształcenia - Sekcją Współpracy z Zagranicą w celu upewnienia się, czy przysługuje im dodatkowe dofinansowanie.

W roku 2017/2018 całkowite stypendium stanowić będzie sumę wsparcia indywidualnego naliczonego na okres objęty umową (data rozpoczęcia i zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej) oraz dodatkowej kwoty na utrzymanie w czasie podróży (maksymalnie dwa dodatkowe dni). Warunkiem otrzymania dodatkowej kwoty na utrzymanie na dwa dni w czasie podróży jest:

  • zdeklarowanie, że jedynym celem wyjazdu jest pobyt szkoleniowy Erasmus+
  • zaplanowanie podróży poza datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu szkoleniowego oraz
  • przedstawienie dokumentów potwierdzających daty podróży (kopii biletów / zgody Rektora na wyjazd samochodem prywatnym) przed sporządzeniem indywidualnej umowy stypendialnej (najpóźniej 2 tygodnie przed datą wyjazdu) - w przypadku zdeklarowania dodatkowych dni na podróż

 W przypadku wyjazdu połączonego z pobytem realizowanym w innym celu (np. pobyt 10-dniowy, z czego 5 dni to pobyt szkoleniowy w ramach Erasmus+ i 5 dni to działalność badawcza finansowana w ramach innych środków), kwota wsparcia indywidualnego na czas podróży zostanie naliczona na maksymalnie 1 dzień

UWAGA: 

Stypendium Erasmusa+  jest kwotą naliczaną ryczałtowo i nie obejmuje kosztów podróży (cena biletu etc.). 


Dla osób planujących wyjazdy w roku 2018/2019 poniższe stawki stanowią wartość orientacyjna; mogą one ulec nieznacznej zmianie w danym kraju docelowym.

WYJAZDY SZKOLENIOWE (STT)

KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STAWKA DZIENNA

(pobyt do 14 dni)

GRUPA 1

Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130 EUR

GRUPA 2

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,

Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy

110 EUR

GRUPA 3

Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja

100 EUR

GRUPA 4

Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80 EUR


UWAGA:

Zwolnienie stypendiów Erasmus+ z podatku dochodowego od osób fizycznych reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U. 2016, poz. 2190) dla wyjazdów zrealizowanych w okresie 01.01.2017 - 31.12.2018.