Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY SZKOLENIOWE STT ROK AKADEMICKI 2018/2019

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje kluczowe dla procesu internacjonalizacji kształcenia i związane bezpośrednio z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018/2019 ustala jako priorytet wyjazdy szkoleniowe nauczycieli akademickich w celu podniesienia własnych kompetencji dydaktycznych.

Biorąc pod uwagę powyższy priorytet, pula środków na wyjazdy szkoleniowe zostanie podzielona następująco:

  • 50% środków na wyjazdy szkoleniowe, których celem jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich poprzez udział w specjalistycznych kursach metodycznych - nabór prowadzony w ramach otwartych naborów i/lub w sposób ciągły do wyczerpania miejsc;
  • 50% środków na wyjazdy szkoleniowe zgłaszane w otwartych naborach oraz w ramach wyjazdów szkoleniowych zamawianych - działanie otwarte dla pracowników ZUT niebędących nauczycielami akademickimi, o ile grupa docelowa szkolenia zamawianego nie została określona inaczej.

Wyjazd szkoleniowy może zostać zrealizowany w zagranicznej uczelni posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) lub w zagranicznych instytucjach i przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych. W każdym wypadku instytucja przyjmująca musi być zlokalizowana w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+.

Wyjazd szkoleniowy trwa od minimum 2 dni (tj. dwa noclegi, bez wliczania czasu podróży) do maksymalnie 2 miesięcy. Na dany dzień roboczy przypada 8-godzinny wymiar pracy / szkolenia.

Wyjazd szkoleniowy nie może być realizowany w kraju zamieszkania pracownika.

 

Nabór na wyjazdy szkoleniowe ogłaszany jest za pośrednictwem stron internetowych Uczelni (w tym na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl) oraz poprzez Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą. Uczelnia zastrzega sobie prawo do wskazania obszarów traktowanych jako priorytetowe dla danego naboru.


KRYTERIA FORMALNE

Osoba kwalifikowana na wyjazd szkoleniowy z programie Erasmus+ musi być pracownikiem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Kandydat może posiadać dowolne obywatelstwo.

Złożenie wniosku wyjazdowego traktowane jest jako deklaracja znajomości języka obcego w stopniu umożliwiającym efektywny udział w szkoleniu (min. B1).


WYMAGANE DOKUMENTY I TERMINY

W danym naborze kandydat/ka może złożyć tylko jeden wniosek o wyjazd szkoleniowy.

Wnioski zgłoszeniowe z załączonymi Indywidualnymi Programami Szkolenia należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej (ul. Pułaskiego 10, pok. 15) w terminie wyznaczonym dla danego naboru.

Integralną część wniosku stanowi Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement - Individual Training Programme). Program określa zakładane cele, program szkolenia oraz oczekiwane rezultaty.

Ocenie podlega jedynie program szkolenia sporządzony na standardowym druku opracowanym przez Komisję Europejską dla programu Erasmus+ i podlegającym audytom zewnętrznym. Jakiekolwiek inne dokumenty nie są brane pod uwagę. 

Otwarty nabór na kolejny rok akademicki prowadzony jest w okresie kwiecień – czerwiec roku poprzedzającego.

W przypadku zamawianych wyjazdów szkoleniowych Dział Mobilności Międzynarodowej wskazuje określoną grupę docelową oraz indywidualny termin składania wniosków. 

Dopuszcza się kolejne nabory na wyjazdy szkoleniowe pod warunkiem dysponowania wolnymi środkami na ten cel. Ostateczna kwalifikacja na wyjazdy szkoleniowe zostanie zakończona do 31 marca 2019 r.


PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI

Kandydaci kwalifikowani są przez komisję powoływaną zarządzeniem rektora ZUT w celu przeprowadzenia procedury konkursowej (minimum trzy osoby).

W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę nie będą brane wnioski:

  • skupione na obszarze działalności naukowo-badawczej, bez powiązania efektów z procesami internacjonalizacji kształcenia,
  • określające organizacyjny cel wyjazdu (np. nawiązanie współpracy, omówienie warunków współpracy, podpisanie umowy dwustronnej, ogólnie sformułowana wymiana doświadczeń),
  • bez załączonego indywidualnego planu pracy / szkolenia zaakceptowanego przez jednostkę macierzystą,
  • kandydatów wnioskujących i/lub zakwalifikowanych na wyjazdy dydaktyczne STA do tego samego ośrodka w tym samym roku akademickim.


W przypadku złożenia przez pracowników tego samego wydziału / jednostki międzywydziałowej / pionu administracji centralnej dwóch lub więcej programów pracy realizowanych w tym samym ośrodku, pod uwagę brany będzie tylko jeden wniosek wskazany przez pełnomocnika ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą / kierownika jednostki międzywydziałowej / właściwego prorektora - nie dotyczy wyjazdów, których celem jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych oraz zamawianych.

Udział w szkoleniach językowych (sprofilowany kurs języka specjalistycznego uwzględniający zagadnienia językowe / tematyczne powiązane ze sprecyzowanym celem szkolenia) może stanowić maksymalnie 10% wyjazdów w danym roku akademickim. Wyjazdy na specjalistyczne kursy językowe realizowane będą w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających ze strategii doskonalenia kwalifikacji pracowników jednostki wysyłającej.

Podstawą kwalifikacji jest ocena merytoryczna indywidualnego programu szkolenia (cele, program, oczekiwane rezultaty), stanowiącego integralną część wniosku.

Indywidualny program szkolenia może na etapie oceny merytorycznej uzyskać maksymalnie 15 punktów, przy czym minimalna liczba punktów kwalifikujących do wyjazdu na tym etapie nie może być mniejsza od 8.


KRYTERIA KWALIFIKACJI

Cele szkolenia (0- 2 pkt):

0 - 1 pkt

Ocena postawionych celów, w tym zgodność ze wskazanymi obszarami priorytetowymi (cele jasno sformułowane i rzeczywiście szkoleniowe - celem wyjazdu jest zdobycie określonej wiedzy i/lub umiejętności; cel szkoleniowy nie obejmuje działań informacyjno-promocyjnych oraz organizacyjnych, np. podpisania umowy, omówienia warunków współpracy, ogólnie sformułowanej wymiany doświadczeń)

0 - 1 pkt

Zgodność celów z Deklaracją Polityki Erasmusa ZUT (DPE) lub priorytetami Programu Erasmus+, do których nie odnosi się DPE


Program pracy (0 - 8 pkt):

0 - 5 pkt

Ocena zadań i harmonogramu pracy (na ile konkretnie został zaplanowany, np. czy plan pracy został rozpisany na poszczególne dni, czy efektywnie zaplanowano czas potrzebny na wykonanie zadań, czy obejmuje 8 godzin / dzień roboczy, czy określono charakter poszczególnych zadań (np. udział w wykładzie/warsztacie, praca własna, ćwiczenie praktyczne)

0 - 2 pkt

Spójność zadań z ogólnym celem wyjazdu

0 - 1 pkt

Realność wykonania postawionych zadań (np. ocena, czy kandydat posiada wiedzę i kompetencje pozwalające na ich wykonanie)


Oczekiwane rezultaty (0- 5 pkt):

0 - 1 pkt

Wykazanie bezpośredniego wykorzystania wyników we własnej pracy

0 – 2 pkt

Zadeklarowanie przeszkolenia innych pracowników (liczba odbiorców, poziom centralny / wydziałowy, międzywydziałowy)

0 – 2 pkt

Opis sposobu wdrożenia wyników (w tym uwzględnienie pełnionych funkcji, poziom)

Wnioski spełniające kryteria formalne są oceniane przez dwóch członków komisji z zachowaniem zasady nieoceniania wniosku złożonego przez pracowników wydziału, który reprezentuje dany członek komisji. W przypadku rozbieżności wynoszących więcej niż 30% wyniku w ocenie merytorycznej dokonanej przez dwóch członków komisji, ocena danego wniosku zostanie zlecona kolejnemu członkowi komisji. W takim przypadku średnia ocen z dwóch najbardziej zbliżonych wyników stanowić będzie podstawę do stworzenia listy rankingowej wniosków.

Po zakończeniu etapu merytorycznej oceny indywidualnego programu szkolenia, uzyskana ocena punktowa może zostać zwiększona lub zmniejszona zgodnie z następującymi kryteriami:

Potwierdzenie możliwości realizacji planu pracy przez instytucję przyjmującą+ 1 pkt
Dotychczasowy udział kandydatów w wyjazdach stypendialnych programu LLP Erasmus oraz Erasmus Plusx
Wyjazd Beneficjenta po raz pierwszy+ 1 pkt
Wyjazd Beneficjenta w celach szkoleniowych STT rok wcześniej- 2 pkt
Wyjazd Beneficjenta w celach szkoleniowych STT dwa lata wcześniej- 1 pkt
Wyjazd Beneficjenta w celach szkoleniowych STT trzy lata wcześniej- 0,5 pkt

W wyniku procedury rekrutacyjnej tworzona jest lista rankingowa, składająca się z listy podstawowej oraz listy rezerwowej.

Protokół z kwalifikacji sporządzany jest w terminie do 7 dni po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Po dokonaniu alokacji środków finansowych na poszczególne wyjazdy, Dział Mobilności Międzynarodowej przesyła do kandydatów indywidualne elektroniczne potwierdzenia wyników kwalifikacji oraz informację o wysokości finansowania przyznanego na realizację wyjazdu szkoleniowego (jeśli dotyczy). Potwierdzenia przesyłane są na adresy poczty elektronicznej wskazane przez kandydatów w złożonych przez nich wnioskach wyjazdowych.


PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Pracownikowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji w ciągu 7 dni od dnia otrzymania z Działu Mobilności Międzynarodowej indywidualnego potwierdzenia o wynikach kwalifikacji. Organem odwoławczym jest prorektor ds. studenckich. Decyzja prorektora ds. studenckich jest decyzją ostateczną.


ALOKACJA ŚRODKÓW NA POSZCZEGÓLNE WYJAZDY

Środki na realizację wyjazdów kwalifikowanych w naborze otwartym przyznawane są zgodnie z kolejnością listy rankingowej i w ramach puli miejsc wynikających z wysokości dotacji przyznanej ZUT na realizację wyjazdów szkoleniowych w roku akademickim, na który prowadzony był nabór.

Środki na realizację wyjazdów na specjalistyczne kursy metodyczne oraz wyjazdów zamawianych przyznawane są w ramach wydzielonej puli miejsc do wyczerpania zapasów zgodnie z kolejnością kolejnych zgłoszeń i/lub naborów. 

 

SKREŚLENIE KANDYDATA Z LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

W sytuacji, gdy termin wyjazdu szkoleniowego podany w indywidualnym programie szkolenia upłynął, a kandydat/ka nie poinformował/a wcześniej o przesunięciu terminu wyjazdu i nie reaguje na zapytania, kandydat/ka zostanie skreślona/y z listy osób zakwalifikowanych na wyjazdy szkoleniowe.