Polityka Erasmusa

ERASMUS POLICY STATEMENT

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSA 2014-2020 ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

Proszę opisać instytucjonalną strategię międzynarodową Uczelni (w odniesieniu do obszaru EU oraz krajów poza obszarem EU), uwzględniając następujące kwestie:

a)    sposób doboru partnerów
b)    obszary geograficzne, na których skupiają się Państwo
c)    najważniejsze cele i grupy docelowe mobilności (w odniesieniu do pracowników i studentów podejmujących zagraniczne studia częściowe i praktyki zawodowe na pierwszym, drugim i trzecim stopniu studiów).

Proszę również opisać, w jaki sposób Uczelnia uczestniczy w projektach polegających na opracowaniu kierunków prowadzących do uzyskania podwójnego / wielokrotnego / wspólnego dyplomu.Zgodnie ze uczelnianą strategią rozwoju oraz strategią internacjonalizacji kształcenia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dąży do wyposażenia swoich absolwentów w innowacyjną wiedzę oraz odpowiednie doświadczenie praktyczne umożliwiające im funkcjonowanie w charakterze kompetentnych i etycznych profesjonalistów w warunkach współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Uczelnia zamierza osiągnąć powyższy cel poprzez rozwijanie interdyscyplinarnych badań i kształcenia na wysokim poziomie, umożliwiających rozwiązywanie problemów łączących aspekty techniczne, przyrodnicze i ekonomiczne. Uczelnia uznaje, że szeroko dostępne możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia akademickiego oraz powiązanych kompetencji powinny stanowić integralną część procesu kształcenia; powyższe doświadczenie i kompetencje są jednym z głównych wymogów dynamicznie zmieniającego się, międzynarodowego rynku pracy. W obszarze internacjonalizacji kształcenia strategia Uczelni skupia się na następujących obszarach kluczowych: 1) zwiększenie liczby studentów wyjeżdżających za granicę w celach realizacji studiów częściowych oraz praktyk zawodowych, 2) zwiększenie liczby studentów zagranicznych realizujących w Uczeni pełen cykl studiów lub kształcenie częściowe, 3) ciągłe doskonalenie jakości mobilności akademickiej, 4) objęcie większej liczby niemobilnych studentów procesem „internacjonalizacji w domu”, 5) zintensyfikowanie udziału Uczelni w międzynarodowych, dwustronnych i wielostronnych projektach współpracy ze szczególnym uwzględnieniem projektów polegających na opracowaniu i wdrażaniu wspólnych programów kształcenia. Powyższe cele odnoszą się do instytucji partnerskich zlokalizowanych zarówno w krajach uczestniczących w Programie, jak i w krajach trzecich.

W odniesieniu do powyższych celów, dobór instytucji partnerskich jest uważnie analizowany i zależy od zgodności profilu danej instytucji, wspólnych zainteresowań badawczych i dydaktycznych oraz oferty programów kształcenia porównywalnych pod względem oczekiwanych efektów kształcenia. Podpisanie umowy z instytucją szkolnictwa wyższego poprzedzone jest stosowną analizą w celu zapewnienia pełnej uznawalności oraz konsultacjami na poziomie wydziałowym i centralnym. Zawarte umowy są cyklicznie monitorowane pod kątem rzeczywistej aktywności oraz zidentyfikowania obszarów, w których współpraca z danymi partnerami mogłaby zostać pogłębiona. Przy doborze instytucji oferujących praktyki i szkolenia sprawdzany jest ich profil w celu zapewnienia zbieżności efektów indywidualnego programu praktyki z efektami kształcenia zaprojektowanymi dla danego kierunku. Budując sieć instytucji partnerskich Uczelnia dokłada starań, by odpowiednio zrównoważyć specyficzne uwarunkowania geograficzne, reprezentowane obszary badawczo-dydaktyczne oraz dostępne możliwości finansowania.

Dobór obszarów geograficznych uwarunkowany został w pewnym stopniu przez rozwój historyczno-polityczny. Umowy z wieloma partnerami, w szczególności z obszarów poza UE (głównie Europa Południowa / Wschodnia oraz Azja), zostały zawarte przed 1989, a następnie regularnie przedłużane. Aktywna współpraca rozwinięta z partnerami z tych obszarów przed 1989 stanowiła solidną podwalinę obecnej współpracy obejmującej mobilność studentów i pracowników oraz realizację wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych. Z uwagi na możliwości podejmowania współpracy z instytucjami z obszaru UE, które pojawiły się po 1998 (Polska jako kraj uprawniony do udziału w programie ERASMUS), podpisano umowy z nowymi partnerami, natomiast dotychczasowa współpraca z instytucjami zlokalizowanymi na terenie krajów dawnego bloku komunistycznego (obecne UE – obszar Niemiec Wschodnich i Europy Centralnej) została wzmocniona poprzez podpisanie mobilnościowych umów dwustronnych. Biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne oraz kwestie środowiskowe, ekonomiczne, społeczne i historyczne, Uczelnia chętnie współpracuje z instytucjami zlokalizowanymi na terenie Niemiec oraz krajów bałtyckich i skandynawskich.

Najważniejsze cele działań mobilnościowych podejmowanych przez Uczelnię obejmują: zwiększenie liczby studentów wyjeżdżających w celu podjęcia studiów częściowych i praktyk zawodowych, zwiększenie liczby zagranicznych studentów podejmujących w Uczelni pełen cykl studiów lub studia częściowe oraz zwiększanie mobilności pracowników w celach dydaktycznych i szkoleniowych, postrzegane jako ważny czynnik wpływający na jakość procesu kształcenia. Grupy docelowe obejmują studentów wszystkich stopni, z pewnym naciskiem na osoby zarejestrowane na pierwszym stopniu studiów, do których szczególnie kierowana jest akcja informacyjna promująca korzyści i rezultaty działań mobilnościowych. Mobilność pracowników w celach podnoszenia kompetencji dydaktycznych i międzynarodowych rozumiana jest jako element szerszego procesu rozwoju zasobów ludzkich. Szczególny nacisk kładziony jest na zachęcenie młodych pracowników nauki do realizacji wyjazdów postrzeganych również jako możliwość nawiązania kontaktów i zainicjowania prac w ramach międzynarodowych projektów współpracy. W odniesieniu do mobilności w celach szkoleniowych szczególną grupą docelową są pracownicy administracyjni zaangażowani w obsługę mobilnych studentów i pracowników oraz realizację projektów współpracy.

Wdrażanie programów kształcenia z wbudowanymi ścieżkami mobilności, opracowanych wspólnie z parterami zagranicznymi postrzegane jest jako narzędzie zrównoważonej internacjonalizacji. Aktualnie Uczelnia uczestniczy w dwóch programach tego typu. Program pierwszego stopnia Budownictwo – Inżynier Europejski ECEM, opracowany przez cztery uczelnie – w tym ZUT – jest aktualnie realizowany przez 13 uczelni (w tym jedną spoza obszaru UE). Program European Master in Advanced Ship Design EMSHIP jest wdrażany w ramach programu MUNDUS. Korzystając z doświadczenia nabytego przy realizacji obu powyższych programów Uczelnia zamierza budować międzynarodowe partnerstwa w celu wdrażania kolejnych wspólnych programów kształcenia, w miarę możliwości zakończonych uzyskaniem podwójnego, wielokrotnego lub wspólnego dyplomu, co zostało sformułowane jako cel strategiczny.


Proszę opisać Państwa instytucjonalną strategię odnoszącą się do sposobu organizacji oraz wdrażania międzynarodowych projektów edukacyjnych (dotyczących EU oraz obszarów poza EU) wdrażanych w ramach Programu.

Zintensyfikowanie udziału Uczelni w międzynarodowych projektach edukacyjnych jest jednym z celów sformułowanych w uczelnianej strategii internacjonalizacji kształcenia. Szczególny nacisk w tym obszarze kładziony jest na projekty polegające na opracowaniu i wdrażaniu wspólnych programów kształcenia, które są postrzegane jako narzędzie zrównoważonej internacjonalizacji i modernizacji.
Uczelniana strategia dotycząca sposobu organizacji i wdrażania międzynarodowych projektów edukacyjnych obejmuje:

•    utworzenie struktury wspierającej wdrażanie wspólnych programów kształcenia (w tym kompleksowe doradztwo dotyczące procedur akredytacji oraz kwestii prawnych),
•    podnoszenie jakości istniejącego systemu wsparcia przygotowania projektów (np. przygotowanie wniosku lub treści umowy),
•    przegląd i usprawnienie istniejącego systemu wparcia finansowego wdrażanych projektów,
•    wprowadzenie systemu motywacyjnego dla nauczycieli akademickich realizujących projekty,
•    kontynuowanie akcji promującej rezultaty realizowanych projektów oraz korzyści płynące z udziału.

W odniesieniu do budowania partnerstw i konsorcjów dla celów realizacji projektów współpracy Uczelnia zamierza wykorzystać możliwości wynikające ze współpracy z dotychczasowymi partnerami (zlokalizowanymi zarówno na obszarze UE, jak i poza UE) w określonych obszarach priorytetowych, biorąc pod uwagę realną zdolność wszystkich stron zaangażowanych w dany projekt. Decyzje dotyczące nowych partnerów podejmowane będą na podstawie wnikliwej analizy pod kątem wspólnych celów i zainteresowań.

Na poziomie centralnym koordynacja organizacji i wdrażania międzynarodowych projektów edukacyjnych (obszar UE i poza UE) mieści się w zakresie działania prorektora ds. kształcenia. Podległa jednostka administracyjna obejmuje sekcję ds. jakości kształcenia oraz sekcję współpracy dydaktycznej z zagranicą. Jednostka ta koordynuje projekty mobilnościowe, konsultuje przygotowanie międzynarodowych projektów edukacyjnych pod względem formalnym, prowadzi obsługę administracyjną studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w celach podjęcia kształcenia oraz pracowników wyjeżdżających w celach dydaktycznych i szkoleniowych. Na poziomie wydziałowym organizacja i wdrażanie międzynarodowych projektów edukacyjnych wspierane jest przez pełnomocników dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą.

Proszę wyjaśnić, jakie są zakładane efekty wynikające z udziału uczelni w  Programie w odniesieniu do procesu modernizacji uczelni  (dla każdego z pięciu priorytetów Agendy Modernizacji Europejskiego Szkolnictwa Wyższego) w powiązaniu z celami strategicznymi jakie zamierzają Państwo osiągnąć.

Zakłada się, że udział Uczelni w Programie wpłynie na modernizację Uczelni w następujących obszarach zgodnych z Agendą Modernizacji Europejskiego Szkolnictwa Wyższego:

•    Kontynuacja działań mobilnościowych studentów i pracowników oraz udział w międzynarodowych projektach współpracy połączone z publicznym upowszechnianiem wyników pozwolą na wypracowanie wskaźników aktualnego stanu umiędzynarodowienia Uczelni, poinformowanie opinii społecznej o korzyściach wynikających z podejmowania kształcenia na poziomie wyższym oraz mobilności międzynarodowej oraz wpłyną na ogólne pozytywne postrzeganie szkolnictwa wyższego. Uczelnia stanie się bardziej rozpoznawalna w kontekście regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym, co może zaowocować pozyskaniem większej liczby kandydatów, w tym spoza obszaru UE. Przyjęcie większej liczby studentów pociągnie za sobą konieczność zmodernizowania istniejącej infrastruktury dydaktycznej i socjalnej. Biorąc pod uwagę profil Uczelni, jej absolwenci podejmą pracę w obszarach priorytetowych z uwagi na dobrobyt społeczno-ekonomiczny; oczekuje się, że wielu z nich znajdzie zatrudnienie w sektorze badań i rozwoju (Priorytet 1).

•    Oczekuje się, że zwiększanie mobilności studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających, wymiana pracowników w celach dydaktycznych i szkoleniowych oraz stworzenie studentom niemobilnym warunków umożliwiających czerpanie korzyści z procesów internacjonalizacji w domu przyczyni się do lepszego wyposażenia absolwentów w kompetencje i umiejętności niezbędne w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, co z kolei zwiększy ich zatrudnialność. Udział pracowników w działaniach Programu przyczyni się do ogólnego rozwoju zasobów ludzkich. Wiedza i doświadczenie nabyte w trakcie indywidualnej mobilności oraz realizacji międzynarodowych projektów współpracy zostaną wykorzystane przy weryfikacji programów kształcenia w taki sposób, by lepiej odpowiadały wymaganiom rynku pracy (Priorytet 2).

•    Zwiększanie liczb i jakości mobilności studentów wymagać będzie regularnego monitoringu programów kształcenia oraz procedur uznawalności w celu dalszego doskonalenia i usunięcia ewentualnych przeszkód. Elastyczne programy kształcenia, w tym wspólnie opracowane programy z wbudowanymi ścieżkami mobilności, oraz przejrzyste procedury uznawalności wpłyną pozytywnie na wzrost liczb mobilności. Tendencja wzrostu mobilności odnosi się do celu ustanowionego dla EOSW, zgodnie z którym zakłada się, że do roku 2020 20% studentów europejskich zrealizuje wyjazd zagraniczny w celach kształcenia. Oczekuje się, że widoczny udział w międzynarodowych programach współpracy stanowić będzie zachętę dla studentów i nauczycieli akademickich spoza obszaru UE, co przełoży się na dalszy wzrost jakości kształcenia (Priorytet 3).

•    Oczekuje się, że mobilność studentów w celach realizacji praktyk zawodowych stymulująca rozwój przedsiębiorczości oraz wymiana pracowników w celach dydaktycznych i szkoleniowych wpłyną w szczególny sposób na budowanie partnerstw z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Uczelnia podejmie starania, by zapraszać przedstawicieli świata biznesu do proponowania treści programowych i ich oceny oraz realizowania pobytów dydaktycznych w Uczelni w ramach wymiany pracowników. Podjęte działania mobilnościowe oraz udział w międzynarodowych projektach współpracy ułatwi transfer wiedzy i innowacyjnych rozwiązań, co powinno wpłynąć pozytywnie na pozyskanie wartościowych studentów i pracowników oraz stymulowanie gospodarki regionalnej – zagadnienie to jest szczególnie ważne w regionie zachodniopomorskim, w którym aktualnie odnotowuje się ok. 19% bezrobocie (Priorytet 4).

•    Obsługa zwiększonej mobilności międzynarodowej oraz większej liczby międzynarodowych projektów współpracy wymagać będzie monitoringu i doskonalenia funkcjonowania systemów zarządzania i finansowania oraz regularnego przeglądu zasobów ludzkich w celu zapewnienia efektywnej realizacji projektów oraz wysokiej jakości rezultatów (Priorytet 5).  Szczecin, 30 kwietnia 2013