"SIŁA WYŻSZA" wcześniejszy powrót ze stypendium - SARS-CoV-2

ERASMUS+
EPIDEMIA COVID-19 A PRZERWANIE POBYTU / WCZEŚNIEJSZY POWRÓT ZE STYPENDIUM I UZNANIE „SIŁY WYŻSZEJ”
PROCEDURA KROK PO KROKU

 

KROK 1. POWIADOMIENIE UCZELNI MACIERZYSTEJ, POTWIERDZENIE SIŁY WYŻSZEJ

Jeśli z uwagi na pandemię COVID-19 musisz lub chcesz przerwać swój pobyt na stypendium zagranicznym lub z niego zrezygnować, niezwłocznie poinformuj o tym fakcie Dział Mobilności Międzynarodowej ZUT w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres international@zut.edu.pl. Powiadom również opiekuna w uczelni przyjmującej.

Opisz swoją konkretną sytuację i poinformuj o swoich planach (zakończenie lub przerwanie stypendium). Do wiadomości dołącz lub prześlij w odrębnej wiadomości potwierdzenie zaistniałej siły wyższej (w tym wypadku np. informację z uczelni zagranicznej o zawieszeniu zajęć dydaktycznych i/lub wprowadzeniu stan wyjątkowego, uczelnia na pewno informowała Cię o lokalnej sytuacji na bieżąco).

KROK 2. OŚWIADCZENIE Z KALKULACJĄ PONIESIONYCH KOSZTÓW, KTÓRYCH NIE DA SIĘ ODZYSKAĆ

Następnie prześlij do Działu Mobilności Międzynarodowej oryginał oświadczenia zawierającego kalkulację poniesionych kosztów, których nie da się odzyskać (np. potwierdzenie opłaty za akademik wniesiona do końca czerwca, bilet lotniczy niepodlegający zwrotowi). Poniesione koszty należy udokumentować, tj. załączyć skany dokumentów poświadczających poniesienie zestawionych wydatków (faktury, rachunki, potwierdzenia dokonanych transakcji bankowych etc.).

Ważne w przypadku biletów lotniczych! Przed złożeniem oświadczenia upewnij się, czy linia lotnicza, w której dokonano rezerwacji, dopuszcza możliwość odzyskania kwoty zapłaconej za bilet (np. informacja na stronach internetowych linii lotniczych). Jeśli informacji takiej nie można uzyskać, uwzględnij ten fakt w oświadczeniu.

KROK 3. INNE NIEZBĘDNE DOKUMENTY

W przypadku zakończenia pobytu niezwłocznie po powrocie złóż (elektronicznie do odwołania, docelowo oryginał) w Dziale Mobilności Międzynarodowej zaświadczenie o czasie pobytu (daty rozpoczęcia i zakończenia) wydanego przez uczelnię przyjmującą w momencie wyjazdu – należy poprosić o ten dokument przed opuszczeniem uczelni zagranicznej. Aktualnie uczelnia prześle Ci zapewne jedynie jego skan, ale docelowo potrzebny będzie oryginał.

KROK 4. ZŁOŻENIE WNIOSKU O UZNANIE SIŁY WYŻSZEJ PRZEZ UCZELNIĘ MACIERZYSTĄ

Na postawie złożonego przez Ciebie oświadczenia oraz załączonych dokumentów Twoja uczelnia macierzysta wystąpi do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Warszawie z wnioskiem o uznanie tzw. siły wyższej.

KROK 5. DECYZJA NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ rozpatrzy wniosek złożony przez Twoją uczelnię. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. O decyzji NA zostaniesz niezwłocznie poinformowany, na jej podstawie możesz zostać zwolniony ze zwrotu stypendium w stopniu określonym przez NA.