Uczelnie partnerskie Erasmus+ 2021

Wykaz uczelni jest w trakcie aktualizacji dla wyjazdów w roku akademickim 2021/2022

 

Wyjazdy na studia oraz wyjazdy dydaktyczne odbywają się na podstawie umów dwustronnych podpisanych z zagranicznymi uczelniami partnerskimi. Wyjazd na studia lub wyjazd dydaktyczny do uczelni, z którą nie zawarto umowy na dany rok akademicki, nie jest możliwy.

Poniższa lista obejmuje uczelnie, z którymi podpisano umowy dwustronne wg wytycznych programu Erasmus+ obowiązujące w roku 2020/2021 oraz 2021/2022.

Umowa dwustronna zawiera zapisy określające m.in. kierunki studiów objęte wymianą, język wykładowy i jego wymagany poziom, terminy zgłoszenia się w zagranicznej uczelni oraz linki / kontakty dotyczące formalności i kwestii bytowych (zakwaterowanie, ubezpieczenie, etc.). Umowy dwustronne są dostępne u Koordynatorów Wydziałowych oraz w Dziale Mobilności Międzynarodowej.

Poniższe tabele, z podziałem na uczelnie partnerskie poszczególnych wydziałów ZUT w Szczecinie w szczególności skierowane są do studentów planujących wyjechać na studia. Obejmują informacje dotyczące:

  • nazwa uczelni
  • kod Erasmusa
  • język wykładowy
  • termin nominacji
  • termin zgłoszenia (application deadlines)
  • link do strony www dla studentów zagranicznych.

 

Nominacji dokonuje uczelnia wysyłająca - Dział Mobilności Międzynarodowej po oficjalnych wynikach kwalifikacji w ZUT w Szczecinie. W sytuacji gdy termin nominacji przypada wcześniej niż ogłoszenie kwalifikacji, nominacja powinna zostać przesłana przez Koordynatora Wydziałowego, u którego został złożony wniosek na wyjazd.

Zgłoszenia w uczelni zagranicznej dokonuje zainteresowany student, zgodnie z terminem ustalonym przez uczelnię przyjmującą.

 

WAŻNE: Wskazane w tabelach informacje wynikają z podpisanej umowy bilateralnej, jednak zalecamy zweryfikowanie danych z aktualną informacją dostępną na stronie www uczelni partnerskich. Uczelnie z roku na rok mogą zmieniać wymogi stawiane studentom zagranicznym.

WAŻNE: Terminy nominacji/aplikacji wskazane w tabelach dotyczą zazwyczaj obywateli Unii Europejskiej. Studentów spoza UE z reguły obowiązują terminy wcześniejsze.

UWAGA:

Kandydaci zainteresowani wyjazdem na studia do danej uczelni proszeni są o skonsultowanie swojego wyboru z właściwym Koordynatorem Wydziałowym przed złożeniem wniosku wyjazdowego. Wybór uczelni uzależniony jest od oferty programowej dla danego kierunku studiów.

Wykaz aktualizowany: styczeń 2021