Mobilność w ocenie okresowej

Zrealizowanie wyjazdu dydaktycznego w ramach programu Erasmus+ jest uwzględniane w okresowej ocenie nauczyciela akademickiego zgodnie z regulacjami zawartymi w uchwale nr 62 Senatu ZUT z dnia 25 listopada 2013:

Rozdział II. O zasadności zastosowania następującej kwantyfikacji osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli akademickich zrealizowanych w ZUT:

(...)

Wyjazd dydaktyczny lub szkoleniowy w ramach programów międzynarodowych K15 = 0,25.