Deklaracja Polityki Erasmusa

WPUT's Erasmus Policy Statement in English is available here

 
DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSA 2021-2027 ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

 


Deklaracja Polityki Erasmusa Państwa Uczelni powinna odnosić się do sposobu, w jaki Program będzie wdrażany po nadaniu Uczelni Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE). Jeśli będą chcieli Państwo dodać kolejne działania w przyszłości, konieczna będzie zmiana DPS i powiadomienie właściwej Narodowej Agencji Programu Erasmus.

 

Co chcieliby Państwo osiągnąć poprzez udział w Programie Erasmus? W jaki sposób udział Państwa instytucji wpasowuje się w uczelnianą strategię modernizacji i umiędzynarodowienia?

Proszę odnieść się do celów Państwa udziału. Proszę wyjaśnić, jak Państwa udział w Programie przyczyni się do modernizacji Państwa instytucji oraz osiągnięcia celów związanych z utworzeniem Europejskiego Obszaru Edukacyjnego (EEA), proszę wyjaśnić, jakie powiązane cele polityki zamierzają Państwo realizować.

 

Kontynuacja udziału Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) w Programie Erasmus, akcje KA1 i KA2, przyczyni się znacząco do osiągnięcia następujących celów uczelnianej strategii modernizacji i umiędzynarodowienia:

1)    Modernizowanie programów kształcenia 1, 2 i 3 stopnia w sposób gwarantujący wyposażenie studentów i absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające im zwiększyć szanse na zatrudnienie w kontekście dynamicznie zmieniającego się krajowego i zagranicznego rynku pracy, wyzwań wynikających ze współczesnej rewolucji technologicznej (postępująca cyfryzacja we wszystkich sferach), procesów globalizacji i narastających zagrożeń ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. Zakłada się, że absolwenci mają funkcjonować z powodzeniem w tych warunkach i uczestniczyć w rozwiązywaniu powyższych wyzwań jako aktywni i świadomi obywatele społeczeństwa polskiego i europejskiego, dlatego też Uczelnia podejmie wszelki możliwy wysiłek w celu zapewniania studentom dostępu do wysokiej jakości edukacji obejmującej możliwości podjęcia zagranicznej mobilności w celach kształcenia, w tym mobilności „mieszanej”, praktycznego doświadczenia i kształcenia opartego na interdyscyplinarnym podejściu do rozwiązywaniu problemów oraz możliwości rozwijania umiejętności cyfrowych, społecznych, obywatelskich, przedsiębiorczości i uczenia się;

2)    Dążenie do statusu uczelni włączającej, oferującej elastyczne i atrakcyjne programy i indywidualne ścieżki kształcenia realizowane w sposób tradycyjny oraz przy pomocy technik zdalnych i dostępne dla kandydatów wywodzących się ze wszystkich środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem osób o mniejszych możliwościach podejmowania kształcenia na poziomie wyższym;

3)    Zintensyfikowanie współpracy pomiędzy Uczelnią a jej otoczeniem przemysłowym poprzez zwiększenie udziału praktyków z przedsiębiorstw w projektowaniu i wdrażaniu programów kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem przyjmowania studentów ZUT na praktyki zawodowe;

4)    Systematyczne budowanie kompetencji dydaktycznych i metodycznych kadry akademickiej ze szczególnym naciskiem na osoby młodsze stażem poprzez odpowiednie szkolenia, w tym zagraniczne wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe stanowiące element indywidualnych planów rozwoju zawodowego oraz narzędzie wdrażania instytucjonalnej strategii rozwoju zasobów ludzkich oraz motywowanie nauczycieli do włączanie się w międzynarodowe projekty współpracy;

5)    Systematyczne budowanie kompetencji kadry kluczowej w obsłudze uczestników mobilności międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób nie będących nauczycielami akademickimi, poprzez wysokiej jakości szkolenia, w tym zagraniczne wyjazdy szkoleniowe;

6)    Kontynuacja procesu budowania potencjału instytucjonalnego poprzez udział w wielostronnych projektach współpracy zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania wspólnych programów kształcenia z wbudowanymi ścieżkami mobilności oraz rozwój technik nauczania na odległość i powiązanych kompetencji kadry;

7)    Podniesienie stopnia umiędzynarodowienia „w domu” poprzez wdrażanie pełnych programów kształcenia w j. angielskim, włączanie nauczycieli wizytujących w proces nauczania oraz wykorzystanie potencjału studentów i pracowników przyjeżdżających z zagranicy poprzez działania integracyjne angażujące lokalną społeczność akademicką i motywujące ją do rozwijania powiązanych umiejętności językowych, podnoszenia świadomości innych kultur oraz korzystania z różnorodności;

8)    Wzmocnienie współpracy z kluczowymi instytucjami partnerskimi w kontekście tworzenia partnerstw strategicznych ukierunkowanych na doskonałość w kształceniu i badaniach;

9)    Zwiększenie udziału ZUT i zaangażowania pracowników Uczelni w projekty współpracy europejskiej i międzynarodowej;

10)  Dążenie do statusu uczelni działającej w sposób zrównoważony i odpowiedzianej społecznie, wdrażającej powiązane dobre praktyki w kształceniu, prowadzonych badaniach i funkcjonowaniu uczelni, jak również stymulującej członków swojej społeczności do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości społecznej i postaw aktywnego obywatelstwa;

11)  Zwiększenie atrakcyjności, konkurencyjności i widoczności Uczelni w Polsce i za granicą w oparciu o informację zwrotną i zadowolenie absolwentów, ich pracodawców, odwiedzających studentów i pracowników oraz innych interesariuszy;

12)  Usprawnienie procesów administracyjnych i zarządzania, w tym powiązanych z organizacją mobilności zagranicznej, poprzez wdrożenie narzędzi cyfrowych.

Dotychczasowy udział ZUT w Programie Erasmus+ okazał się skutecznym narzędziem wdrażania instytucjonalnej strategii rozwoju i umiędzynarodowienia i osiągania wyznaczonych w niej celów – szczególnie realizacja zagranicznej mobilności studentów i pracowników nie byłaby możliwa na taką skalę bez wsparcia Programu. Kontynuacja udziału Uczelni w projektach akcji kluczowych KA1 i KA2 jest nadal niezbędna dla osiągnięcia wytyczonych celów strategicznych wymagających budowania międzynarodowych partnerstw.

Poprzez udział w działaniach Programu Erasmus+ ZUT deklaruje wsparcie budowy Europejskiego Obszaru Edukacyjnego w następujący sposób:

·      Zapewnianie studentom wszystkich poziomów kształcenia i wywodzących się z wszystkich środowisk możliwości dostępu do zagranicznej mobilności w celach kształcenia, obejmującej zarówno studia częściowe jak i praktyki zawodowe oraz promowanie tych form w uznaniu faktu, że każdy obywatel Europy powinien mieć dostęp do wysokiej jakości kształcenia oraz, że mobilność w celach kształcenia powinna być normą;

·         Dążenia do zniesienia barier utrudniających pełne uznanie efektów kształcenia uzyskanych poza macierzystą uczelnią;

·         Zapewnianie wszystkim studentom, w tym osobom niemobilnym, możliwości rozwijania znajomości języków obcych w kontekstach formalnych i nieformalnych oraz promowanie wielojęzyczności w uznaniu faktu, że umiejętność komunikowania się w przynajmniej dwóch językach obcych powinna być normą;

·   Zapewnianie wszystkim studentom możliwości rozwijania kluczowych kompetencji i umiejętności takich jak umiejętności cyfrowe, przedsiębiorczość, korzystania z nowoczesnych mediów, umiejętności uczenia się w kontekstach formalnych i nieformalnych;

·         Promowanie postaw zaangażowania obywatelskiego poprzez zachęcanie całej społeczności studenckiej do włączania się w projekty społeczne oraz wolontariat;

·         Promowanie wspólnych wartości i dorobku kulturowego Europy wśród całej społeczności akademickiej.

 

Proszę odnieść się do działań Programu Erasmus+, w których Państwa instytucja chciałaby uczestniczyć oraz wyjaśnić, w jaki sposób będą wdrażane praktycznie. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób udział w tych działaniach przyczyni się do osiągnięcia celów Państwa strategii instytucjonalnej:

 

Biorąc pod uwagę cele instytucjonalnej strategii modernizacji i umiędzynarodowienia, ZUT zamierza uczestniczyć w działaniach akcji kluczowych KA1 i KA2 Programu Erasmus+ i wdrażać je w następujący sposób:

KA1: Mobilność studentów i pracowników uczelni realizowana we współpracy z krajami programu i krajami partnerskimi oraz wdrażana w ramach struktur i procedur wypracowanych i doskonalonych we wcześniejszych fazach Programu: Dział Mobilności Międzynarodowej (DMM) w pionie prorektora ds. studenckich będzie centralnie koordynował realizację projektów mobilnościowych oraz wynikających działań,  w tym promocję udziału w Programie, przy wsparciu m.in. koordynatorów wydziałowych, Sekcji ds. Programów i Jakości Kształcenia, Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Działu ds. Studenckich, Biura Karier, Studium Nauczania Języków oraz Uczelnianego Centrum Informatyki; widoczność realizowanych działań i ich rezultatów zostanie zapewniona m.in. poprzez stronę www.erasmusplus.zut.edu.pl, strony wydziałowe oraz profile mediów społecznościowych; selekcja uczestników będzie prowadzona w oparciu o zasady zaakceptowane przez upoważnionego prorektora; kwestie związane z opracowaniem porozumień o programie zajęć/praktyki oraz uznaniem efektów kształcenia prowadzone będą na poziomie wydziałowym przez dziekanów wspieranych przez koordynatorów wydziałowych oraz opiekunów praktyk, którzy będą również promować udział w Programie wśród studentów i pracowników wydziału, wsparcie administracyjne (formalności, pomoc w zakwaterowaniu, uzyskaniu wizy i ubezpieczenie, inne kwestie formalno-bytowe) zapewnione zostanie centralnie (DMM) oraz na poziomie wydziałów (dziekanaty, koordynatorzy wydziałowi); samorząd studencki oraz lokalna sekcja Erasmus Student Network zostaną włączone w działania promocyjne i integracyjne na wszystkich poziomach; jakość wdrażania działań i ich zgodność z ECHE będą monitorowane regularnie zarówno na szczeblu centralnym jak i wydziałowym, w tym przy użyciu narzędzia samooceny zgodności z ECHE. Jeśli okaże się to konieczne z uwagi na wdrażanie nowych zasad Programu, w proces ten włączone zostaną inne jednostki. Udział ZUT w akcji KA1 przyczyni się w szczególności do wymienionych wyżej celów strategicznych 1)-5), 7), 10)-12).

KA2: Współpraca pomiędzy organizacjami i instytucjami: wdrażanie działań powiązanych z Partnerstwami na rzecz współpracy i wymiany dobrych praktyk, partnerstw dla innowacji oraz wspólnymi studiami magisterskimi Erasmus Mundus będzie bazować na doświadczeniach dotychczasowego udziału Uczelni w tego typu projektach oraz wypracowanych strukturach i procedurach; centralny DMM będzie upowszechniał informacje nt. możliwości udziału w projektach współpracy, informował o konkursach wniosków oraz zapewniał administracyjne wsparcie osobom i jednostkom zainteresowanym opracowaniem wniosku o finansowanie i/lub włączeniem się w projekt w charakterze partnera; oficjalna deklaracja udziału w projekcie złożona przez dziekana zostanie zaopiniowana pod kątem zgodności z priorytetami edukacyjnej polityki europejskiej oraz z celami wyznaczonymi w strategii uczelnianej, a następnie opracowywana w konsultacji i przy wsparciu m.in. Działu Kształcenia, Działu Kadr, Działu Finansowego i Biura Promocji;  w przypadku akceptacji projekt będzie wrażany zgodnie z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi, wyznaczony oficjalnie koordynator projektu odpowiadać będzie za zarządzanie projektem i koordynowanie działań realizacyjnych, natomiast DMM monitorować ich kwalifikowalność i poprawność formalną.

ZUT wyraża ogromne zainteresowanie udziałem w projektach współpracy na rzecz doskonałości – Uniwersytety Europejskie. Jako punkt wyjścia dla tej inicjatywy zakładany jest przegląd współpracy z dotychczasowymi partnerami w celu zidentyfikowania instytucji o zbliżonych założeniach długofalowej strategii rozwoju oraz zbliżonym profilu akademickim pozwalającym na opracowywanie wspólnych programów kształcenia nakierowanych na studenta, przyjęciu interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania palących problemów, przed którymi stoi Europa oraz gotowych do podjęcia współpracy z ZUT w ramach projektów partnerstw strategicznych. Ponieważ wdrażanie działań w ramach projektów Uniwersytetów Europejskich dotyczy długofalowej strategii działania przyjętej na poziomie centralnym oraz dotyczy kompetencji różnych pionów i jednostek na wielu poziomach, promocja udziału w tego typu projektach oraz wsparcie zapewnione zostanie przez osoby i jednostki wyznaczone zgodnie ze zidentyfikowanymi zadaniami w ramach ich zakresów działania i odpowiedzialności.

Udział ZUT w akcji KA2 przyczyni się w szczególności do wymienionych wyżej celów strategicznych 1)-6)-9) i 11).


Jaki jest zakładany wpływ udziału w Programie Erasmus+ na Państwa instytucję?

Proszę odnieść się do celów oraz wskaźników jakościowych i ilościowych stosowanych do mierzenia wpływu (założenia dotyczące mobilności studentów i pracowników, jakość wdrażania, wsparcie uczestników mobilności, zwiększenie udziału w projektach współpracy akcji KA2, trwałość rezultatów, długofalowy wpływ projektów etc.). Zachęcamy do wskazania indykatywnego osiągania tych założeń w czasie.

Zakłada się, że udział ZUT w Programie Erasmus+ 2021-2021 będzie miał następujący wpływ na Uczelnię oraz wdrażanie instytucjonalnej strategii modernizacji i umiędzynarodowienia:

W obszarze mobilności studentów: zakłada się udział min. 15% populacji studenckiej w mobilności dla celów kształcenia za granicą, z czego zakładane 50% stanowić będą wyjazdy na praktyki zawodowe, studenci przyjeżdżający stanowić będą 5-10% populacji; wskaźnik uznawalności efektów kształcenia zrealizowanych poza ZUT zostanie podniesiony do 100% (zgodnie z regularnymi pomiarami narzędziem samooceny zgodności z ECHE); zakłada się, że odsetek uczestników mobilności potwierdzających przyrost kluczowych umiejętności i kompetencji, w tym językowych, w dużym lub bardzo dużym stopniu wyniesie min. 95%, podobnie jak ogólny poziom satysfakcji (analiza raportów uczestników), oczekuje się, że świadomość spraw społecznych, europejskich oraz wspólnych europejskich wartości również wzrosną znacząco w porównaniu z wartościami notowanymi w raportach w okresie 2014-2020;

W obszarze mobilności pracowników: zakłada się udział min. 15% populacji nauczycieli w mobilności, której celem jest poniesienie umiejętności dydaktycznych i metodycznych (poprzez wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe, w tym skupione na metodach i technikach nauczania on-line), z czego zakładane 40% wyjazdów stanowić będą wyjazdy nauczycieli młodszych stażem, 5% mobilności w celach dydaktycznych zostanie zrealizowane przez zaproszonych praktyków z zagranicznych przedsiębiorstw, zakłada się, że min. 50% wyjazdów szkoleniowych zostanie zrealizowane przez kadrę kluczową w projektowaniu programów kształcenia oraz obsłudze mobilności zagranicznej; oczekuje się, że wskaźnik uznawania efektów wyjazdów pracowników w procesie formalnej oceny pracowniczej zostanie podniesiony do 100%, odsetek uczestników mobilności potwierdzających przyrost kluczowych umiejętności i kompetencji oraz skorzystanie z dobrych praktyk w dużym lub bardzo dużym stopniu wyniesie min. 95%, podobnie jak ogólny poziom satysfakcji (analiza raportów uczestników, analiza potrzeb),

W obszarze realizacji projektów współpracy w ramach akcji KA2 i współpracy międzynarodowej: zakłada się, że liczba projektów z udziałem ZUT w charakterze koordynatora lub partnera wzrośnie o min. 50% w porównaniu z okresem 2014-2020, udział w tego typu projektach będzie uznawany w formalnej ocenie pracowników, wypracowane struktury i procedury wspierające przygotowanie i realizację projektów będą regularnie monitorowane, a ich jakość podnoszona w razie konieczności (informacja zwrotna od pracowników zainteresowanych udziałem/uczestniczących w projektach); zakłada się, że każdy wydział przeprowadzi ocenę współpracy z aktualnymi partnerami E+ do końca 2020 oraz będzie kontynuować analizę informacji zwrotnej od mobilnych studentów i pracowników w celu zapewnienia jakości partnerstw oraz zidentyfikowania partnerów strategicznych ze szczególnym uwzględnieniem potencjału wspólnej realizacji projektów współpracy;

W obszarze modernizacji programów kształcenia: zakłada się, że każdy wydział przeprowadzi przegląd aktualnie oferowanych programów kształcenia w celu ich uelastycznienia i zminimalizowania barier utrudniających mobilność, zaplanuje ścieżki mobilności oraz opracuje ofertę kształcenia w formie mobilności „mieszanej”; w monitorowaniu tego procesu uczestniczyć będą centralna Sekcja ds. Programów i Jakości Kształcenia, centralne oraz wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia; zakłada się, że udział w Programie przyczyni się znacząco do zwiększenia potencjału Uczelni w obszarze wdrażania pełnych programów kształcenia w j. angielskim oraz opracowywania wspólnych programów kształcenia.

W obszarze modernizowania Uczelni: zakłada się znaczący wpływ Programu na tworzenie i/lub dalsze doskonalenie struktur i procedur zapewniających szerokie włączenie grup niereprezentowanych, pełniejszą integracje uczestników mobilności oraz wysokiej jakości mobilność studentów i pracowników; przeszkolenie kluczowej kadry (nabycie kompetencji międzynarodowych i międzykulturowych) oraz budowanie kultury cyfryzacji i zrównoważonego działania na wszystkich poziomach.

Jakość wdrażania: osobom i jednostkom na poziomie centralnym i wydziałowym przypisane zostaną konkretne zadania zgodnie z ich kompetencjami (prorektorzy, dziekani, koordynatorzy wydziałowi, właściwe jednostki centralne i wydziałowe), proces wdrażania będzie regularnie monitorowany przez powołany do tego celu zespół;

Zakładany długofalowy wpływ udziału ZUT w Programie Erasmus+ 2021-2027 zaznaczy się w zwiększonych szansach zatrudnienia absolwentów, nabyciu przez nich zdefiniowanych kluczowych umiejętności i kompetencji, większej dostępności do mobilności międzynarodowej w celach kształcenia osób z grup słabo reprezentowanych lub ze środowisk defaworyzowanych, podniesieniu jakości kształcenia i badań zwiększonej świadomości wspólnych wartości, tożsamości i kultury europejskiej, kształtowaniu postaw aktywnego obywatelstwa, przyciągnięciu studentów na pełne programy kształcenia i zwiększeniu liczb mobilności pionowej ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania kandydatów z zagranicy na studia doktoranckie, wzmocnieniu współpracy z kluczowymi partnerami zagranicznymi, podniesieniu poziomu umiędzynarodowienia uczelni, zwiększonym potencjale realizacji projektów współpracy, doskonaleniu metod i technik uczenia na odległość, budowania kultury zrównoważonego funkcjonowania w nauczaniu, badaniach i działaniu uczelni, systematycznym rozwoju zasobów ludzkich Uczelni oraz jej zwiększonej widoczności, atrakcyjności i konkurencyjności.

 

 

 
DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSA ZUT 2014-2020

 

 

 

 

 

Proszę opisać instytucjonalną strategię międzynarodową Uczelni (w odniesieniu do obszaru EU oraz krajów poza obszarem EU), uwzględniając następujące kwestie:

 

a)    sposób doboru partnerów

b)    obszary geograficzne, na których skupiają się Państwo

c)    najważniejsze cele i grupy docelowe mobilności (w odniesieniu do pracowników i studentów podejmujących zagraniczne studia częściowe i praktyki zawodowe na pierwszym, drugim i trzecim stopniu studiów).

 

            Proszę również opisać, w jaki sposób Uczelnia uczestniczy w projektach polegających na opracowaniu kierunków prowadzących do uzyskania podwójnego / wielokrotnego / wspólnego dyplomu.

 

 

Zgodnie ze uczelnianą strategią rozwoju oraz strategią internacjonalizacji kształcenia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dąży do wyposażenia swoich absolwentów w innowacyjną wiedzę oraz odpowiednie doświadczenie praktyczne umożliwiające im funkcjonowanie w charakterze kompetentnych i etycznych profesjonalistów w warunkach współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Uczelnia zamierza osiągnąć powyższy cel poprzez rozwijanie interdyscyplinarnych badań i kształcenia na wysokim poziomie, umożliwiających rozwiązywanie problemów łączących aspekty techniczne, przyrodnicze i ekonomiczne. Uczelnia uznaje, że szeroko dostępne możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia akademickiego oraz powiązanych kompetencji powinny stanowić integralną część procesu kształcenia; powyższe doświadczenie i kompetencje są jednym z głównych wymogów dynamicznie zmieniającego się, międzynarodowego rynku pracy. W obszarze internacjonalizacji kształcenia strategia Uczelni skupia się na następujących obszarach kluczowych: 1) zwiększenie liczby studentów wyjeżdżających za granicę w celach realizacji studiów częściowych oraz praktyk zawodowych, 2) zwiększenie liczby studentów zagranicznych realizujących w Uczeni pełen cykl studiów lub kształcenie częściowe, 3) ciągłe doskonalenie jakości mobilności akademickiej, 4) objęcie większej liczby niemobilnych studentów procesem „internacjonalizacji w domu”, 5) zintensyfikowanie udziału Uczelni w międzynarodowych, dwustronnych i wielostronnych projektach współpracy ze szczególnym uwzględnieniem projektów polegających na opracowaniu i wdrażaniu wspólnych programów kształcenia. Powyższe cele odnoszą się do instytucji partnerskich zlokalizowanych zarówno w krajach uczestniczących w Programie, jak i w krajach trzecich.

W odniesieniu do powyższych celów, dobór instytucji partnerskich jest uważnie analizowany i zależy od zgodności profilu danej instytucji, wspólnych zainteresowań badawczych i dydaktycznych oraz oferty programów kształcenia porównywalnych pod względem oczekiwanych efektów kształcenia. Podpisanie umowy z instytucją szkolnictwa wyższego poprzedzone jest stosowną analizą w celu zapewnienia pełnej uznawalności oraz konsultacjami na poziomie wydziałowym i centralnym. Zawarte umowy są cyklicznie monitorowane pod kątem rzeczywistej aktywności oraz zidentyfikowania obszarów, w których współpraca z danymi partnerami mogłaby zostać pogłębiona. Przy doborze instytucji oferujących praktyki i szkolenia sprawdzany jest ich profil w celu zapewnienia zbieżności efektów indywidualnego programu praktyki z efektami kształcenia zaprojektowanymi dla danego kierunku. Budując sieć instytucji partnerskich Uczelnia dokłada starań, by odpowiednio zrównoważyć specyficzne uwarunkowania geograficzne, reprezentowane obszary badawczo-dydaktyczne oraz dostępne możliwości finansowania.

Dobór obszarów geograficznych uwarunkowany został w pewnym stopniu przez rozwój historyczno-polityczny. Umowy z wieloma partnerami, w szczególności z obszarów poza UE (głównie Europa Południowa / Wschodnia oraz Azja), zostały zawarte przed 1989, a następnie regularnie przedłużane. Aktywna współpraca rozwinięta z partnerami z tych obszarów przed 1989 stanowiła solidną podwalinę obecnej współpracy obejmującej mobilność studentów i pracowników oraz realizację wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych. Z uwagi na możliwości podejmowania współpracy z instytucjami z obszaru UE, które pojawiły się po 1998 (Polska jako kraj uprawniony do udziału w programie ERASMUS), podpisano umowy z nowymi partnerami, natomiast dotychczasowa współpraca z instytucjami zlokalizowanymi na terenie krajów dawnego bloku komunistycznego (obecne UE – obszar Niemiec Wschodnich i Europy Centralnej) została wzmocniona poprzez podpisanie mobilnościowych umów dwustronnych. Biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne oraz kwestie środowiskowe, ekonomiczne, społeczne i historyczne, Uczelnia chętnie współpracuje z instytucjami zlokalizowanymi na terenie Niemiec oraz krajów bałtyckich i skandynawskich.

Najważniejsze cele działań mobilnościowych podejmowanych przez Uczelnię obejmują: zwiększenie liczby studentów wyjeżdżających w celu podjęcia studiów częściowych i praktyk zawodowych, zwiększenie liczby zagranicznych studentów podejmujących w Uczelni pełen cykl studiów lub studia częściowe oraz zwiększanie mobilności pracowników w celach dydaktycznych i szkoleniowych, postrzegane jako ważny czynnik wpływający na jakość procesu kształcenia. Grupy docelowe obejmują studentów wszystkich stopni, z pewnym naciskiem na osoby zarejestrowane na pierwszym stopniu studiów, do których szczególnie kierowana jest akcja informacyjna promująca korzyści i rezultaty działań mobilnościowych. Mobilność pracowników w celach podnoszenia kompetencji dydaktycznych i międzynarodowych rozumiana jest jako element szerszego procesu rozwoju zasobów ludzkich. Szczególny nacisk kładziony jest na zachęcenie młodych pracowników nauki do realizacji wyjazdów postrzeganych również jako możliwość nawiązania kontaktów i zainicjowania prac w ramach międzynarodowych projektów współpracy. W odniesieniu do mobilności w celach szkoleniowych szczególną grupą docelową są pracownicy administracyjni zaangażowani w obsługę mobilnych studentów i pracowników oraz realizację projektów współpracy.

Wdrażanie programów kształcenia z wbudowanymi ścieżkami mobilności, opracowanych wspólnie z parterami zagranicznymi postrzegane jest jako narzędzie zrównoważonej internacjonalizacji. Aktualnie Uczelnia uczestniczy w dwóch programach tego typu. Program pierwszego stopnia Budownictwo – Inżynier Europejski ECEM, opracowany przez cztery uczelnie – w tym ZUT – jest aktualnie realizowany przez 13 uczelni (w tym jedną spoza obszaru UE). Program European Master in Advanced Ship Design EMSHIP jest wdrażany w ramach programu MUNDUS. Korzystając z doświadczenia nabytego przy realizacji obu powyższych programów Uczelnia zamierza budować międzynarodowe partnerstwa w celu wdrażania kolejnych wspólnych programów kształcenia, w miarę możliwości zakończonych uzyskaniem podwójnego, wielokrotnego lub wspólnego dyplomu, co zostało sformułowane jako cel strategiczny.

 

 

Proszę opisać Państwa instytucjonalną strategię odnoszącą się do sposobu organizacji oraz wdrażania międzynarodowych projektów edukacyjnych (dotyczących EU oraz obszarów poza EU) wdrażanych w ramach Programu.

 

Zintensyfikowanie udziału Uczelni w międzynarodowych projektach edukacyjnych jest jednym z celów sformułowanych w uczelnianej strategii internacjonalizacji kształcenia. Szczególny nacisk w tym obszarze kładziony jest na projekty polegające na opracowaniu i wdrażaniu wspólnych programów kształcenia, które są postrzegane jako narzędzie zrównoważonej internacjonalizacji i modernizacji.

Uczelniana strategia dotycząca sposobu organizacji i wdrażania międzynarodowych projektów edukacyjnych obejmuje:

  • utworzenie struktury wspierającej wdrażanie wspólnych programów kształcenia (w tym kompleksowe doradztwo dotyczące procedur akredytacji oraz kwestii prawnych),
  • podnoszenie jakości istniejącego systemu wsparcia przygotowania projektów (np. przygotowanie wniosku lub treści umowy),
  • przegląd i usprawnienie istniejącego systemu wparcia finansowego wdrażanych projektów,
  • wprowadzenie systemu motywacyjnego dla nauczycieli akademickich realizujących projekty,
  • kontynuowanie akcji promującej rezultaty realizowanych projektów oraz korzyści płynące z udziału.

W odniesieniu do budowania partnerstw i konsorcjów dla celów realizacji projektów współpracy Uczelnia zamierza wykorzystać możliwości wynikające ze współpracy z dotychczasowymi partnerami (zlokalizowanymi zarówno na obszarze UE, jak i poza UE) w określonych obszarach priorytetowych, biorąc pod uwagę realną zdolność wszystkich stron zaangażowanych w dany projekt. Decyzje dotyczące nowych partnerów podejmowane będą na podstawie wnikliwej analizy pod kątem wspólnych celów i zainteresowań.

Na poziomie centralnym koordynacja organizacji i wdrażania międzynarodowych projektów edukacyjnych (obszar UE i poza UE) mieści się w zakresie działania prorektora ds. kształcenia. Podległa jednostka administracyjna obejmuje sekcję ds. jakości kształcenia oraz sekcję współpracy dydaktycznej z zagranicą. Jednostka ta koordynuje projekty mobilnościowe, konsultuje przygotowanie międzynarodowych projektów edukacyjnych pod względem formalnym, prowadzi obsługę administracyjną studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w celach podjęcia kształcenia oraz pracowników wyjeżdżających w celach dydaktycznych i szkoleniowych. Na poziomie wydziałowym organizacja i wdrażanie międzynarodowych projektów edukacyjnych wspierane jest przez pełnomocników dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą.