Stawki

STAWKI WPARCIA INDYWIDUALNEGO (PRAKTYKI)

Stawki stypendialne obowiązujące w Polsce zostały określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Są one sztywne, tj.  Uczelnia nie może wypłacić stawki niższej ani jej zwiększyć (nawet w sytuacji, gdy nie zagospodarowała wszystkich środków finansowych).

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały na grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do danej grupy.

UWAGA: Osoby, które mają nabyte prawo do stypendium socjalnego lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (na dzień sporządzenia protokołu z kwalifikacji)  uprawnione są do dodatkowego finansowania w wysokości 250 euro / miesiąc.

Osoby podróżujące ekologicznymi środkami transportu (pociąg, autorka/bus, wspólny przejazd samochodem) uprawnione są do jednorazowego dodatku Green Travel w wysokości 50 euro oraz otrzymania stypendium na utrzymanie na maksymalnie 4 dni podróży (potwierdzenie na postawie przedstawionych biletów).

 

WYJAZDY NA PRAKTYKI (SMP)

Wyjazdy na praktyki finansowane są aktualnie w projektu KA131_2022

Poniższe stawki dotyczą projektu KA131_2022:

KRAJE NALEŻĄCE DO GRUPYSTAWKA MIESIĘCZNA

GRUPA 1

GRUPA 2

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

700 EUR
GRUPA 3

Bułgaria, Chorwacja  Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia,

Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

600 EUR

UWAGA:

Ostateczna wysokość przysługującego stypendium ustalana jest na podstawie zaświadczenia o pobycie przedstawionego po zakończeniu praktyki za granicą. Dofinansowanie przyznawanej jest z dokładnością do jednego dnia na podstawie kalkulatora wbudowanego w system sprawozdawczy Beneficiary Module.

W przypadku skrócenia pobytu stypendium zostanie ponownie przeliczone (zmniejszenie całkowitej kwoty stypendium)

W przypadku wydłużenia pobytu dodatkowe stypendium nie jest gwarantowane - chęć przedłużenia pobytu należy zgłaszać niezwłocznie po podjęciu decyzji i minimum 2 tygodnie przed zakończeniem pierwotnego okresu obowiązywania umowy.