Stawki

STAWKI WPARCIA INDYWIDUALNEGO (PRAKTYKI)

Stawki stypendialne obowiązujące w Polsce zostały określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Są one sztywne, tj.  Uczelnia nie może wypłacić stawki niższej ani jej zwiększyć (nawet w sytuacji, gdy nie zagospodarowała wszystkich środków finansowych).

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały na grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do danej grupy.

UWAGA: Osoby, które mają nabyte prawo do stypendium socjalnego lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (na dzień sporządzenia protokołu z kwalifikacji)  uprawnione są do dodatkowego finansowania w wysokości 250 euro / miesiąc.

Osoby podróżujące ekologicznymi środkami transportu (pociąg, autorka/bus, wspólny przejazd samochodem) uprawnione są do jednorazowego dodatku Green Travel w wysokości 50 euro oraz otrzymania stypendium na utrzymanie na maksymalnie 4 dni podróży.

 

WYJAZDY NA PRAKTYKI (SMP)

Rok akademicki 2020/2021 i 2021/2022 (wyjazdy realizowane w ramach umowy 2020-1_PL01-KA103-078074)
KRAJE NALEŻĄCE DO GRUPYSTAWKA MIESIĘCZNA

GRUPA 1

GRUPA 2

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

670 EUR
GRUPA 3

Bułgaria, Chorwacja  Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia,

Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

600 EUR

 

UWAGA:

W ramach projektu KA131_2021 wyjazdy na praktyki długoterminowe finansowane są maksymalnie do 9 miesięcy (270 dni). 

Ostateczna wysokość przysługującego stypendium ustalana jest na podstawie zaświadczenia o pobycie przedstawionego po zakończeniu praktyki za granicą. Dofinansowanie przyznawanej jest z dokładnością do jednego dnia na podstawie kalkulatora wbudowanego w system sprawozdawczy Beneficiary Module.