Mobilność w ocenie okresowej

Zrealizowanie wyjazdu dydaktycznego w ramach programu Erasmus+ jest uwzględniane w okresowej ocenie nauczyciela akademickiego (rok 2019) zgodnie z regulacjami zawartymi w Zarządzeniu nr 122 Rektora ZUT z dnia 28 grudnia 2018:

Rozdział II. O zasadności zastosowania następującej kwantyfikacji osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli akademickich zrealizowanych w ZUT:

(...)

Wyjazd dydaktyczny lub szkoleniowy w ramach programów międzynarodowych K15 = 0,5.