Krok po kroku

WYJAZDY DYDAKTYCZNE PROGRAMU ERASMUS+ – KROK PO KROKU

Celem wyjazdu dydaktycznego jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w określonej formie (wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty) w minimalnym wymiarze 8 godzin podczas pobytu trwającego 2 - 5 dni roboczych lub wielokrotności 8 godzin podczas pobytów trwających dłużej (np. 16 godzin w trakcie pobytu dwutygodniowego).

Od roku 2018 nauczyciele akademiccy mogą uczestniczyć w wyjazdach szkoleniowo-dydaktycznych (prowadzenie zajęć dydaktycznych połączonych ze zorganizowanym szkoleniem metodycznym organizowanym przez stronę przyjmującą). W przypadku uczestniczenia w tej formie minimalny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 4.

Program Erasmus+ nie finansuje działalności badawczo-rozwojowej.

(1) Ogłoszenie naboru wniosków na dany rok akademicki (m.in. za pośrednictwem strony www.erasmusplus.zut.edu.pl)

(2) Osoby zainteresowane wyjazdami dydaktycznymi uzgadniają w porozumieniu z uczelniami partnerskimi  „Indywidualny program nauczania” (Individual Teaching Programme) oraz przewidywany termin pobytu, a następnie składają u Koordynatorów Wydziałowych kompletne wnioski wyjazdowe w terminie określonym dla danego naboru. Warunkiem złożenia wniosku jest dołączenie indywidualnego programu nauczania zaakceptowanego przynajmniej przez macierzysty wydział. Program powinien zostać uprzednio zaakceptowany przez stronę przyjmującą - kandydaci bez potwierdzenia programu kwalifikowani będą pod warunkiem przedstawienia zaakceptowanego programu w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca w danym roku akademickim.

(3) Po zakończeniu wydziałowego naboru wnioski podlegają ocenie wydziałowej komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Dziekana. W wyniku procedury rekrutacyjnej tworzona jest wydziałowa lista rankingowa.

(4) Protokoły z kwalifikacji wydziałowej przekazywane są do Działu Mobilności Międzynarodowej w terminie do 7 dni po zakończeniu wydziałowej procedury kwalifikacyjnej. 

(5) Po potwierdzeniu wysokości dotacji dla ZUT oraz dokonaniu alokacji środków finansowych na poszczególne wyjazdy, Dział Mobilności Międzynarodowej przesyła indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji oraz przyznanego finansowania (korespondencja elektroniczna na adres wskazany przez kandydata we wniosku). Granty przyznawane są w ramach puli wydziałowych zgodnie z wydziałowymi listami rankingowymi. Po wyczerpaniu puli wydziałowej kolejne wyjazdy finansowane są w ramach niewykorzystanych środków (pula centralna) w kolejności wskazanej w centralnej liście rankingowej. 

(6) Osoby wyjeżdżające zobowiązane są do indywidualnego ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w zagranicznej uczelni przyjmującej (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez regionalny oddział NFZ oraz ubezpieczenie NW).

(7) Zmiany terminu lub uczelni przyjmującej należy zgłaszać na bieżąco w Dziale Mobilności Międzynarodowej, która przekaże instrukcje dalszego postępowania. Zmiana miejsca docelowego wymaga złożenia stosownej prośby do prorektora ds. studenckich, program nauczania zaakceptowany przez docelową uczelnię przyjmującą stanowi załącznik do prośby. 

(8) Najpóźniej 2 tygodnie przed zaplanowanym terminem wyjazdu osoby wyjeżdżające kontaktują się z Działem Mobilności Międzynarodowej celem podpisania indywidualnej umowy finansowej i wypłaty wsparcia indywidualnego. Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie indywidualnego programu nauczania (Mobility Agreement for Teaching) zaakceptowanego przez stronę przyjmującą oraz dokumentów potwierdzających daty podróży w przypadku zdeklarowania dwóch dodatkowych dni na podróż (kopia biletów, zgoda rektora ZUT na wyjazd samochodem prywatnym). 

(9) Po powrocie z wyjazdu pracownik zobowiązany jest rozliczyć wyjazd w terminie określonym w indywidualnej umowie finansowej. 

 

UWAGA: 

Ewentualna rezygnacja z wyjazdu wymaga formy pisemnej. Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do powiadomienia Uczelnianego Koordynatora o ewentualnej rezygnacji z wyjazdu możliwie jak najwcześniej, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego roku akademickiego, w którym realizowany jest wyjazd.