Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY SZKOLENIOWE STT


Celem wyjazdu szkoleniowego pracownika ZUT w Szczecinie jest udział w szkoleniu podnoszącym kompetencje i umiejętności kluczowe dla jakościowego wdrażania działań określonych w celach przyjętych dla Programu Erasmus+ 2021-2027 dla sektora szkolnictwa wyższego (dokument Programme Guide) oraz w ramach Deklaracji Polityki Erasmusa ZUT na lata 2021-2027.  Zadania i oczekiwane rezultaty są związane bezpośrednio z zakresem czynności na danym stanowisku pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Pracownicy ZUT mogą ubiegać się o następujące formy wyjazdów szkoleniowych:

 • Szkolenia grupowe organizowane przez zagraniczne instytucje zlokalizowane w krajach uczestniczących w Programie Erasmus+ dla określonej grupy docelowej (ogłoszenie o szkoleniu / program szkolenia publikowany na stronie internetowej);
 • Indywidualne pobyty szkoleniowe, których program został opracowany wspólnie przez uczestnika szkolenia i instytucję przyjmującą w odpowiedzi na potrzebę szkoleniową zgłoszoną przez uczestnika.

Pracownicy ZUT niebędący nauczycielami akademickimi mogą ubiegać się o indywidualne pobyty szkoleniowe w formie stażu towarzyszącego (job shadowing), podczas którego proces szkoleniowy realizowany jest poprzez aktywną obserwację pracy osoby zatrudnionej na stanowisku o zakresie czynności zbliżonym do zakresu czynności uczestnika stażu towarzyszącego.

Nabory na wszystkie powyższe formy mogą być prowadzone jako otwarte lub zamawiane w sposób opisany poniżej.

Wyjazd szkoleniowy może zostać zrealizowany w zagranicznej uczelni posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) lub w zagranicznych instytucjach i przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych z wyłączeniem instytucji i agend Komisji Europejskiej. W każdym wypadku instytucja przyjmująca musi być zlokalizowana w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+.

Wyjazd szkoleniowy trwa minimum 2 dni (tj. dwa noclegi, bez wliczania czasu podróży), maksymalnie 2 miesiące (60 dni). Na dany dzień roboczy przypada 8-godzinny wymiar pracy / szkolenia, wliczając w to pracę własną. Liczba godzin kontaktowych w trakcie szkolenia nie powinna wynosić mniej niż średnio 5 dziennie.

Priorytetowa tematyka wyjazdów szkoleniowych realizowanych w ramach projektów KA131:

Z uwagi na instytucjonalne potrzeby szkoleniowe wynikające z wdrażania celów i działań Programu Erasmus+ 2021-2027 w sektorze szkolnictwa wyższego, dla wyjazdów szkoleniowych realizowanych w ramach projektów KA131 określono priorytetowe obszary tematyczne.

W postępowaniu kwalifikacyjnym na wyjazdy szkoleniowe Programu Erasmus+ pod uwagę nie będą brane wnioski:

 • skupione na obszarze działalności naukowo-badawczej, bez powiązania efektów z procesami internacjonalizacji kształcenia oraz obszarami priorytetowymi Programu Erasmus+,
 • niesprofilowane kursy językowe,
 • określające organizacyjny cel wyjazdu (np. nawiązanie współpracy, omówienie warunków współpracy, podpisanie umowy dwustronnej, ogólnie sformułowana wymiana doświadczeń),
 • nauczycieli akademickich wnioskujących i/lub zakwalifikowanych na wyjazdy dydaktyczne STA do tego samego ośrodka w tym samym roku akademickim.

Specjalistyczne szkolenia językowe (sprofilowany kurs języka uwzględniający zagadnienia językowe / tematyczne powiązane z określonym celem szkolenia) realizowane będą jedynie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach wynikających ze strategii doskonalenia kwalifikacji pracowników jednostki wysyłającej (pisemne uzasadnienie kierownika jednostki / pionu). Ewentualne wyjazdy na sprofilowane szkolenia językowe dotyczą jedynie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

W przypadku zgłoszenia w tym samym naborze otwartym przez pracowników tej samej podstawowej komórki organizacyjnej (np. dział administracyjny) trzech lub więcej identycznych programów pracy realizowanych w tym samym ośrodku, pod uwagę brane będą maksymalnie dwa wnioski wskazane przez pełnomocnika ds. międzynarodowej współpracy dydaktycznej / kierownika jednostki międzywydziałowej / kierownika pionu. Zasada ta nie dotyczy wyjazdów szkoleniowych zamawianych oraz szkoleń metodycznych dla nauczycieli akademickich.  

Nabór na wyjazdy szkoleniowe ogłaszany jest za pośrednictwem stron internetowych Uczelni (w tym na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl) oraz poprzez pełnomocników dziekana ds. międzynarodowej współpracy dydaktycznej.

Poza terminami biegnących naborów dopuszcza się indywidualne złożenie wniosku dotyczącego udziału w:

 • zorganizowanym grupowym szkoleniu metodycznym (innowacyjne metody nauczania, zdalne techniki nauczania) - dotyczy nauczycieli akademickich
 • zorganizowanym grupowym szkoleniu o tematyce zbieżnej z określonymi obszarami priorytetowymi wyjazdów szkoleniowych E+.

Wniosek złożony w powyższym trybie zostanie skierowany niezwłocznie do oceny.

 


KRYTERIA FORMALNE

Osoba kwalifikowana na wyjazd szkoleniowy z programie Erasmus+ musi być pracownikiem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wyjazd szkoleniowy nie może być realizowany w kraju zamieszkania pracownika.

Złożenie wniosku wyjazdowego traktowane jest jako deklaracja znajomości języka obcego w stopniu umożliwiającym efektywny udział w szkoleniu (min. B2 o ile strona przyjmująca nie określi inaczej).

W ramach danego projektu mobilnościowego możliwy jest maksymalnie dwukrotny wyjazd tej samej osoby. 


WYMAGANE DOKUMENTY, TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

W danym naborze kandydat/ka może złożyć tylko jeden wniosek o wyjazd szkoleniowy.

DOKUMENTY

Komplet dokumentów zgłoszeniowych obejmuje:

 • Dokument „Zgłoszenie wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus+” zawierający potwierdzenie zgodności treści szkolenia z zakresem czynności kandydata / kandydatki oraz zaakceptowany przez kierownika jednostki / pionu. Akceptacja wniosku jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wyjazd. W przypadku wniosku składanego przez nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję dziekana lub prorektora wniosek akceptuje rektor. 
 • Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement for Training) zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego oraz kierownika jednostki / pionu i zawierający opis zakładanych celów szkolenia (zdefiniowana potrzeba szkoleniowa, nabycie sprecyzowanej wiedzy, umiejętności, kompetencji) oraz opis oczekiwanych rezultatów określonych w odniesieniu do kandydata oraz instytucji macierzystej. W przypadku nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję dziekana lub prorektora Program akceptuje rektor.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć w Dziale Mobilności Międzynarodowej ZUT:

 • adres korespondencyjny: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
 • adres odwiedzin: ul. Pułaskiego 10, pokój 15.

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie wyznaczonym dla danego naboru nie będą procedowane.

Ocenie podlega jedynie program szkolenia sporządzony na aktualnym formularzu Mobility Agreement for Training opracowanym przez Komisję Europejską dla programu Erasmus+ 2021-2027, inne dokumenty ewentualnie załączone do programu nie są brane pod uwagę (wyjątek stanowią wnioski składane indywidualnie poza terminami naborów, do których należy dołączyć program szkolenia opublikowany przez organizatora).

W przypadku wniosku dotyczącego szkolenia zorganizowanego w dokumencie Mobility Agreement należy wskazać link do strony zawierającej ogłoszenie organizatora o szkoleniu.

Na etapie składania wniosku akceptacja indywidualnego programu szkolenia (Mobility Agreement for Training) przez stronę przyjmującą nie jest wymagana, jednak programy bez akceptacji strony przyjmującej kwalifikowane będą warunkowo bez naliczenia stypendium na wyjazd (nie dotyczy zakwalifikowanych warunkowo wyjazdów zamawianych). W przypadku nieprzesłania programu szkolenia zaakceptowanego przez stronę przyjmującą w terminie wskazanym przez Dział Mobilności Międzynarodowej w potwierdzeniu kwalifikacji warunkowej przesłanym po zakończeniu naboru, kwalifikacja warunkowa zostanie anulowana, a kandydat skreślony z listy osób zakwalifikowanych.


TERMINY NABORÓW

Otwarty nabór na wyjazdy szkoleniowe prowadzony jest w okresie kwiecień – czerwiec 2023. 

Terminy naborów na zamawiane wyjazdy szkoleniowe uzależnione są od terminów zgłoszeń wskazanych przez organizatora w informacji o szkoleniu podanej do publicznej wiadomości.

Dopuszcza się kolejne nabory na wyjazdy szkoleniowe pod warunkiem dysponowania wolnymi środkami na ten cel w terminach uwzględniających terminy złożenia raportów przejściowych do Narodowej Agencji.

 

PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI

 

Kandydaci kwalifikowani są przez komisję powoływaną przez rektora ZUT w celu przeprowadzenia procedury konkursowej (minimum trzy osoby). 
Podstawą kwalifikacji jest ocena merytoryczna indywidualnego programu szkolenia (cele, program, oczekiwane rezultaty), stanowiącego integralną część wniosku.

Indywidualny program szkolenia może na etapie oceny merytorycznej uzyskać maksymalnie 15 punktów, przy czym minimalna liczba punktów kwalifikujących do wyjazdu na tym etapie nie może być mniejsza od 8.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI

 

Cele szkolenia (0- 3 pkt):

Celem wyjazdu szkoleniowego jest nabycie określonej wiedzy, kompetencji i/lub umiejętności. Szkolenie nie  obejmuje działań informacyjno-promocyjnych oraz organizacyjnych, np. podpisania umowy, omówienia warunków współpracy, ogólnie sformułowanej wymiany doświadczeń)

 

0-1 pkt

Zdefiniowana potrzeba szkoleniowa

Wskazanie określonej wiedzy, kompetencji i umiejętności, które zostaną nabyte w efekcie szkolenia

1 pktZgodność celu szkolenia z założeniami Deklaracji Polityki Erasmusa ZUT na lata 2021-2027
1 pktZgodność celu szkolenia z priorytetową tematyką wyjazdów szkoleniowych Programu Erasmus+
 
Program pracy (0 - 7 pkt):

 

0 - 5 pkt

Ocena zaplanowanych zadań, metod i harmonogramu pracy

Sposób zaplanowania programu i jego konkretność:  określenie charakteru poszczególnych zadań i metod pracy (np. udział w wykładzie/warsztacie/ prezentacje, ćwiczenie praktyczne, praca własna), charakter zadań gwarantujący aktywne zaangażowanie uczestnika, określenie wymiaru godzinowego przeznaczonego na poszczególne zadania zgodnie z wymaganym minimum

0 - 2 pktZgodność zadań z ogólnym celem szkolenia


Oczekiwane rezultaty (0- 5 pkt):

 

0 - 2 pkt

Ocena zakładanego wpływu na uczestnika i jego rozwój zawodowy

Wskazanie, w jaki konkretny sposób nabyte wiedza, kompetencje i umiejętności zostaną wykorzystane w pracy własne

1 pktOdniesienie do możliwości wykorzystania rezultatów szkolenia przez współpracowników (tzw. multiplier effect)
0 -2 pkt

Ocena zakładanego wpływu szkolenia na macierzystą jednostkę / instytucję uczestnika

Wskazanie, w jaki sposób jednostka / instytucja macierzysta skorzysta z wiedzy, kompetencji i umiejętności nabytych przez uczestnika

Członkowie komisji kwalifikacyjnej nie mają wglądu w dane osobowe kandydatów.

Każdy wniosek spełniający kryteria formalne oceniany jest przez dwóch członków komisji. Zasadą jest, że członek komisji nie ocenia wniosków pracowników z ich własnych wydziałów / jednostek / pionów. 

Jeśli rozbieżność w ocenie programu szkolenia jest większa, niż 30%, program kierowany jest do oceny przez trzeciego członka komisji. W takim przypadku średnia ocen z dwóch najbardziej zbliżonych wyników stanowić będzie podstawę do stworzenia listy rankingowej wniosków.

Po zakończeniu etapu merytorycznej oceny indywidualnego programu szkolenia, uzyskana ocena punktowa może zostać zwiększona lub zmniejszona w następujący sposób:

Dotychczasowy udział kandydatów w wyjazdach szkoleniowych Programu Erasmus+x
Kandydat nie korzystał uprzednio z wyjazdu szkoleniowego E++ 1 pkt
Kandydat zrealizował wyjazd szkoleniowy E+ w bieżącym lub poprzednim roku akademickim- 2 pkt
Kandydat zrealizował wyjazd szkoleniowy E+ dwa lata akademickie wcześniej- 1 pkt
Kandydat zrealizował wyjazd szkoleniowy E+ ponad dwa lata akademickie wcześniej- 0,5 pkt

W wyniku procedury rekrutacyjnej tworzona jest centralna lista rankingowa stanowiąca integralną część protokołu z kwalifikacji na wyjazdy szkoleniowe sporządzanego w ciągu tygodnia po zakończeniu oceny.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Dział Mobilności Międzynarodowej przesyła indywidualne powiadomienia o wynikach kwalifikacji na adresy poczty elektronicznej wskazane przez kandydatów w złożonych przez nich wnioskach wyjazdowych. 

Rekrutacja prowadzona jest w sposób przejrzysty, sprawiedliwy oraz zgodnie z zasadą równego traktowania wszystkich kandydatów. Uczelnia dołoży wszelkich starań, by nie dopuszczać do sytuacji określanych mianem "konfliktu interesów".


PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Pracownikowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji w ciągu 7 dni od dnia otrzymania z Działu Mobilności Międzynarodowej indywidualnego potwierdzenia o wynikach kwalifikacji. Organem odwoławczym jest prorektor ds. studenckich. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 21 dni od daty wpływu. Decyzja prorektora ds. studenckich jest decyzją ostateczną.


ALOKACJA ŚRODKÓW NA POSZCZEGÓLNE WYJAZDY

Po zakończeniu danego naboru otwartego lub zamawianego środki na realizację wyjazdów przyznawane są w ramach dostępnej puli na wyjazdy szkoleniowe i zgodnie z kolejnością z centralnej listy rankingowej z pominięciem wyjazdów kwalifikowanych warunkowo (nie dotyczy warunkowo kwalifikowanych wyjazdów zamawianych).

W przypadku kwalifikacji warunkowej stypendium na wyjazd zostanie naliczone niezwłocznie po przesłaniu do Działu Mobilności Międzynarodowej Programu zaakceptowanego przez wszystkie strony, jednak nie później niż do 31 marca 2024 i pod warunkiem niewykorzystania przez Uczelnię środków finansowych przyznanych na wyjazdy szkoleniowe w ramach projektu KA131_2022.

Środki na realizację składanych indywidualnie wniosków dotyczących udziału w zorganizowanych kursach metodycznych (tematyka teaching and curricula development skills) lub udziału w szkoleniach o tematyce zbieżnej z priorytetową tematyką szkoleń Erasmus+ przyznawane są do wyczerpania środków zgodnie z kolejnością spływania kolejnych zgłoszeń i wydawania decyzji o kwalifikacji.

 

SKREŚLENIE KANDYDATA Z LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

W sytuacji, gdy termin wyjazdu szkoleniowego podany w indywidualnym programie szkolenia upłynął, a kandydat/ka nie poinformował/a uprzednio pisemnie o przesunięciu terminu wyjazdu, kandydat/ka zostanie skreślona/y z listy osób zakwalifikowanych na wyjazdy szkoleniowe.