Wyjazdy dydaktyczne dla nauczycieli akademickich

W ramach programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do zagranicznej uczelni partnerskiej w celu przeprowadzenia cyklu zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 8 godzin.

W ramach tego działania od roku 2018 nauczyciele akademiccy mogą uczestniczyć w wyjazdach szkoleniowo-dydaktycznych (prowadzenie zajęć dydaktycznych połączonych ze zorganizowanym szkoleniem metodycznym organizowanym przez stronę przyjmującą). W przypadku uczestniczenia w tej formie minimalny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 4.

Udział w wyjeździe dydaktycznym jest uwzględniany w okresowej ocenie nauczyciela akademickiego (Zarządzenie nr 126 Rektora ZUT z dnia 19 grudnia 2019 - 10 pkt

Polskie uczelnie mogą również zaprosić specjalistę z zagranicznego przedsiębiorstwa do poprowadzenia cyklu zajęć w ramach danego kierunku studiów - osoby zainteresowane taką możliwością proszone są o kontakt z właściwym Koordynatorem Wydziałowym lub Działem Mobilności Międzynarodowej. Wniosek dotyczący przyjęcia specjalisty z zagranicy składany jest za pośrednictwem Koordynatora Wydziałowego.

UWAGA:

Zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach programu Erasmus+ powinny stanowić integralną część aktualnego programu kształcenia uczelni goszczącej.

 

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Wyjazd dydaktyczny realizowany jest w uczelni partnerskiej, tj. w uczelni, z którą ZUT podpisał uprzednio stosowną umowę dwustronną w ramach programu Erasmus+. Uczelnia partnerska musi znajdować się na terenie kraju uprawnionego do udziału w programie oraz posiadać ważną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Wyjazdy dydaktyczne można realizować jedynie w uczelniach partnerskich ZUT. Wyjazd do uczelni, z którą ZUT nie podpisał umowy dwustronnej obejmującej mobilność w celach dydaktycznych nie jest możliwy.

Osoby zainteresowane podpisaniem nowych umów proszone są o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Dydaktycznej Współpracy z Zagranicą.

Wyjazd dydaktyczny trwa minimum dwa dni robocze (dwa noclegi w ośrodku przyjmującym.) Celem wyjazdu dydaktycznego jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej w określonej formie (wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty) w minimalnym wymiarze 8 godzin (pobyt trwający od 2 do 5 dni roboczych) w ramach zajęć zaplanowanych zgodnie z organizacją roku akademickiego partnera. W przypadku pobytu dłuższego niż 5 dni roboczych, wymiar 8 godzin zostaje proporcjonalnie zwiększony (np. 13 godzin w trakcie pobytu trwającego 8 dni).

Nauczyciele akademiccy niektórych wydziałów ZUT mają możliwość wyjazdu dydaktycznego do uczelni w krajach partnerskich.