Priorytetowe tematy szkoleń

Priorytetowa tematyka wyjazdów szkoleniowych realizowanych w ramach Programu Erasmus+ (projekt KA131_2022)

Z uwagi na instytucjonalne potrzeby szkoleniowe wynikające z wdrażania celów i działań Programu Erasmus+ 2021-2027 w sektorze szkolnictwa wyższego, dla wyjazdów szkoleniowych realizowanych w ramach projektu KA131_2022 określono następujące priorytetowe obszary tematyczne:

Nauczyciele akademiccy:

 • Specjalistyczne szkolenia metodyczne dla nauczycieli akademickich (teaching skills - innowacyjne metody i techniki kształcenia)
 • szkolenia / dobre praktyki w zakresie projektowania wspólnych programów kształcenia (Curricula Development skills)
 • szkolenia / dobre praktyki w zakresie projektowania elastycznych programów kształcenia uwzględniających mobilność mieszaną (blended mobility, tj. połączenia kształcenia on-line z krótkoterminową mobilnością fizyczną) (CD skills)
 • szkolenia dla nauczycieli z zakresu technik i metodyki nauczania on-line
 • szkolenia / dobre praktyki w zakresie nauczania w ramach koncepcji International Classroom

 

Osoby niebędące nauczycielami akademickimi:

 • staże towarzyszące (job shadowing) realizowane na podstawie indywidualnie zdefiniowanej potrzeby szkoleniowej związanej bezpośrednio z zakresem czynności na danym stanowisku (obszar Deklaracji Polityki Erasmusa ZUT na lata 2021-2027)
 • szkolenia z zakresu komunikacji międzykulturowej

 

Pracownicy uczelni zgodnie z zakresem czynności / funkcją:

 • szkolenia / dobre praktyki w zakresie organizacji BIP (Blended Intensive Programme) i kursów intensywnych (np. szkoły letnie, zimowe)
 • włączanie grup uczestników z mniejszymi szansami w kształcenie i mobilność zagraniczną
 • szkolenia / dobre praktyki w zakresie kształtowania postaw proobywatelskich wśród studentów
 • uwzględnienie celów zrównoważonego działania (DSG) w kształceniu i mobilności zagranicznej studentów i pracowników uczelni
 • szkolenia w zakresie organizacji zagranicznych studenckich praktyk zawodowych
 • szkolenia w zakresie wdrażania elementów systemu Erasmus Without Papers