Stawki

STAWKI WSPARCIA INDYWIDUALNEGO (WYJAZDY SZKOLENIOWE)

Stawki dofinansowania obowiązujące w Polsce w roku akademickim 2020/2021 zostały określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Stawki są sztywne, tj. Uczelnia nie może wypłacić stawki niższej ani jej zwiększyć (nawet w sytuacji, gdy nie zagospodarowała wszystkich środków finansowych). Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały na trzy grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do danej grupy.

UWAGA:

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności proszone są o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej w celu upewnienia się, czy przysługuje im dodatkowe dofinansowanie.

W roku 2020/2021 całkowite stypendium stanowić będzie sumę wsparcia indywidualnego naliczonego na okres objęty umową (data rozpoczęcia i zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej) oraz dodatkowej kwoty na utrzymanie w czasie podróży (maksymalnie dwa dodatkowe dni). Warunkiem otrzymania dodatkowej kwoty na utrzymanie na dwa dni w czasie podróży jest:

  • zdeklarowanie, że jedynym celem wyjazdu jest pobyt szkoleniowy Erasmus+
  • zaplanowanie podróży poza datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu szkoleniowego oraz
  • przedstawienie dokumentów potwierdzających daty podróży (kopii biletów / zgody Rektora na wyjazd samochodem prywatnym) przed sporządzeniem indywidualnej umowy stypendialnej (najpóźniej 2 tygodnie przed datą wyjazdu) - w przypadku zdeklarowania dodatkowych dni na podróż

 W przypadku wyjazdu połączonego z pobytem realizowanym w innym celu (np. pobyt 10-dniowy, z czego 5 dni to pobyt szkoleniowy w ramach Erasmus+ i 5 dni to działalność badawcza finansowana w ramach innych środków), kwota wsparcia indywidualnego na czas podróży zostanie naliczona na maksymalnie 1 dzień

UWAGA: 

Stypendium Erasmusa+  jest kwotą naliczaną ryczałtowo i nie obejmuje kosztów podróży (cena biletu etc.). 

 

WYJAZDY SZKOLENIOWE (STT) 2020/2021

 


KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

 STAWKA DZIENNA

(pobyt do 14 dni) 

 GRUPA 1      

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  

180 EUR

 GRUPA 2 

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 

160 EUR

 GRUPA 3 

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 

140 EU

 

UWAGA:

Zwolnienie stypendiów Erasmus+ z podatku dochodowego od osób fizycznych dla wyjazdów zrealizowanych w okresie 01.01.2019 - 31.12.2023 reguluje rozporządzenie Ministra Finansów.