Stawki

STAWKI WPARCIA INDYWIDUALNEGO (WYJAZDY DYDAKTYCZNE) 

Stawki dofinansowania obowiązujące w Polsce w projekcie KA103_2020 (01.07.2020 - 30.09.2022) zostały określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Są one sztywne, tj.  Uczelnia nie może wypłacić stawki niższej ani jej zwiększyć (nawet w sytuacji, gdy nie zagospodarowała wszystkich środków finansowych).

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały na grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do danej grupy.

UWAGA:

Stawki miesięcznego stypendium w krajach partnerskich Gruzja, Białoruś, Ukraina i Wietnam (KA107 - dotyczy nauczycieli Wydziału Architektury, Ekonomicznego , Elektrycznego i Nauk o Żywności i Rybactwa) dostępne są na stronie www.erasmuska107.zut.edu.pl

UWAGA: 

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności proszone są o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej w celu upewnienie się, czy przysługuje im dodatkowe dofinansowanie.

 

Całkowite stypendium w ramach projektu KA103_2020 stanowić będzie sumę wsparcia indywidualnego naliczonego na okres objęty umową (data rozpoczęcia i zakończenia pobytu w uczelni przyjmującej) oraz dodatkowej kwoty na utrzymanie w czasie podróży (maksymalnie dwa dodatkowe dni). Warunkiem otrzymania dodatkowej kwoty na utrzymanie na dwa dni w czasie podróży jest:

 

  • zdeklarowanie, że jedynym celem wyjazdu jest pobyt dydaktyczny
  • zaplanowanie podróży poza datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu dydaktycznego oraz
  • przedstawienie dokumentów podróży (biletów / zgody Rektora na wyjazd samochodem prywatnym) przed sporządzeniem indywidualnej umowy stypendialnej (najpóźniej 2 tygodnie przed datą wyjazdu). 

W przypadku wyjazdu połączonego z pobytem realizowanym w innym celu (np. pobyt 10-dniowy, z czego 5 dni to pobyt dydaktyczny w ramach Erasmus+ i 5 dni to działalność badawcza finansowana w ramach innych środków), kwota wsparcia indywidualnego na czas podróży zostanie naliczona na maksymalnie 1 dzień

 

UWAGA: 

Stypendium Erasmusa+ jest kwotą naliczaną ryczałtowo i nie obejmuje kosztów podróży (cena biletu etc.). 

 

WYJAZDY DYDAKTYCZNE (STA) PROJEKT KA103_2020 (01.07.2020 - 30.09.2022)

 


KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STAWKA DZIENNA

(pobyt do 14 dni)

GRUPA 1       

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180 EUR

GRUPA 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 EUR

GRUPA 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140 EUR

 

 

UWAGA:

Zwolnienie stypendiów Erasmus+ z podatku dochodowego od osób fizycznych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów dla wyjazdów zrealizowanych w okresie 01.01.2019 - 31.12.2023.