Krok po kroku

KROK PIERWSZY - poszukiwanie praktykodawcy

Znalezienie miejsca praktyki będzie wymagało od kandydatów nieco przedsiębiorczości i zaangażowania. Kandydaci samodzielnie wyszukują potencjalnych praktykodawców, ponieważ tylko w ten sposób zaplanować można praktykę "na miarę". Nieco wskazówek, jak zabrać się do poszukiwań, znajdziesz na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl.

 

KROK DRUGI – zebranie informacji:

• Kultura i warunki pracy w instytucji, w której odbywać będziesz praktykę. Skontaktuj się z opiekunem praktyki, ustal z nim wstępnie zadania i harmonogram pracy.

• Czy będziesz objęty/a zbiorowym ubezpieczeniem pracowników, czy też firma wymagać będzie od Ciebie posiadania konkretnej formy ubezpieczenia (np. odpowiedzialność cywilna).

• Dowiedz się jak najwięcej o kosztach utrzymania w mieście, w którym będziesz przebywać.

• Ustal z pracodawcą, czy będziesz otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę.

• Zaplanuj swoje zakwaterowanie - firmy nie dysponują własnymi akademikami, więc licz się z tym, że możesz być zdany/a w tej kwestii na siebie. Dowiedz się, czy firma oferuje pomoc w znalezieniu

• Dowiedz się, jakie warunki finansowe oferuje Ci macierzysta uczelnia (stawki stypendium w danym roku akademickim, ew. inne formy dofinansowania), po czym zaplanuj swój budżet.

• Dowiedz się, jakie formalności związane są z przygotowaniem wyjazdu oraz jakie obowiązują Cię terminy (rekrutacja na wyjazd, ew. dodatkowe dokumenty wymagane przez pracodawcę).

• Jeśli chcesz, by część lub całość praktyki Erasmusa+ została zaliczona jako praktyka obowiązkowa, dowiedz się, jakie obowiązują Cię formalności - skontaktuj się z opiekunem praktyk na swoim wydziale.

 Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki Erasmusa, znalezieniem miejsca praktyki, nawiązaniem kontaktów z innymi osobami wyjeżdżającymi do tych samych ośrodków koniecznie powinny odwiedzić  profil "Studenckie Wyjazdy na Erasmus+" prowadzony przez Erasmus Student Network na FB oraz stronę BlogErasmus.pl zawierającą relacje byłych stypendystów i cenne wskazówki.

KROK TRZECI – zgłoszenie kandydatury, rekrutacja w uczelni macierzystej

Niezbędnym elementem przystąpienia do kwalifikacji na wyjazd na praktykę w ramach Erasmus+ w uczelni macierzystej (ZUT) jest, oprócz złożenia karty zgłoszeniowej, przedstawienie potwierdzenia przyjęcia na praktykę (choćby email od firmy o gotowości przyjęcia danego studenta na praktykę we wskazanym terminie bądź już przygotowany program praktyki lub zaświadczenie o przyjęciu na praktykę na wzorze dostępnym tutaj). Stosownie do zasad danego naboru, określony zostanie termin, do którego tej formalności należy dopełnić. Wypełnij kartę zgłoszeniową, uzyskaj potwierdzenie średniej ocen, akceptację koordynatora wydziałowego / dyrektora Szkoły Doktorskiej i złóż ją w Dziale Mobilności Międzynarodowej w ramach ogłoszonego w Uczelni naboru na zagraniczne praktyki zawodowe. Aby potwierdzić znajomość języka obcego, w jakim realizowana będzie praktyka, podaj stosowne informacje we wniosku (rodzaj kwalifikacji, język obcy, poziom, uzyskana ocena) - jeśli dotyczy, dołącz do wniosku potwierdzenie znajomości języka (zewnętrzny certyfikat językowy wydany przez certyfikowaną jednostkę) lub zapisz się na wewnętrzny egzamin językowy. Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz informację o wynikach naboru (kwalifikacja na wyjazd, kwalifikacja rezerwowa/warunkowa, niezakwalifikowanie na wyjazd), otrzymasz również materiały informacyjne pozwalające załatwić niezbędne formalności w uczelni. 

 

KROK CZWARTY – przygotowanie porozumienia o programie praktyki

Porozumienie o programie praktyki (Learning agreement for traineeship - TA) jest bardzo ważnym dokumentem związanym z przenoszeniem osiągnięć i uznawalnością akademicką, może służyć również informacją dla przyszłych pracodawców. Dokument ten przygotowywany jest w porozumieniu z prodziekanem ds. studencki i kształcenia i wydziałowym opiekunem praktyk (dotyczy w szczególności praktyk obowiązkowych) i przyszłym praktykodawcą. Porozumienie zawiera informacje nt. celu praktyki, oczekiwanych rezultatów i harmonogramu pracy, okres trwania praktyki, obowiązków firmy przyjmującej, reguluje też kwestie ubezpieczenia w trakcie trwania praktyki. Dokument ten sporządzany jest w trzech egzemplarzach i akceptowany przez odpowiedniego prodziekana ds. studenckich i kształcenia / dyrektora Szkoły Doktorskiej.

UWAGA: postaraj się, by program praktyki opisany był konkretnie i rzeczowo, osoba czytająca  program praktyki zawodowej nie powinna mieć problemu z określeniem Twojego profilu akademickiego, unikaj ogólników – będzie stanowił informację dla przyszłych pracodawców, warto zainwestować czas w jego rzetelne przygotowanie.

KROK PIĄTY – zaplanuj podróż

Osoby podróżujące ekologicznymi środkami transportu (pociąg, autokar/bus, wspólny przejazd samochodem - co najmniej 50% łącznego dystansu "tam i z powrotem") uprawnione są do jednorazowego dodatku "green travel" w wysokości 50 euro, w tym wypadku stypendium zostanie również naliczone na maksymalnie 4 dodatkowe dni podróży.

 

KROK SZÓSTY – podpisanie umowy stypendialnej

Około dwóch tygodni przed planowaną datą wyjazdu należy skontaktować się z Działem Mobilności Międzynarodowej w celu podpisania umowy stypendialnej (umowę należy podpisać przed rozpoczęciem mobilności). Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie następujących dokumentów:

  • kopii zgody na wyjazd udzielonej przed odpowiedniego prodziekana / kierownika studiów doktoranckich (oryginał dokumentu pozostaje w macierzystym dziekanacie) - nie dotyczy praktyk absolwenckich,
  • kopii Learning agreement for traineeship (cześć 1. Before mobility) (format:  docx, rozmiar:  80 kB) zaakceptowanego przez macierzysty wydział i praktykodawcę (jeden oryginalny egzemplarz pozostaje w macierzystym dziekanacie),
  • kopii karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub polisy odpowiadającej zakresowi EKUZ
  • potwierdzenia wykonania testu poziomującego OLS,
  • oświadczenia do umowy stypendialnej - w nim podasz numer rachunku bankowego, na który wpływać będzie stypendium oraz zdeklarujesz, czy Twoja podróż to "green travel".
KROK SIÓDMY - wyjazd

Trzymamy za Ciebie kciuki!

Po zakończeniu pobytu na praktyce pamiętaj o obowiązku rozliczenia się po powrocie z macierzystym wydziałem i Działem Mobilności Międzynarodowej.