Krok po kroku

KROK PIERWSZY - poszukiwanie praktykodawcy

Znalezienie miejsca praktyki będzie wymagało od kandydatów nieco przedsiębiorczości i zaangażowania. Aktualnie Uczelnia zainteresowana jest realizacją praktyk "na miarę", dlatego kandydaci samodzielnie wyszukują potencjalnych praktykodawców. Nieco wskazówek, jak zabrać się do poszukiwań, znajdziesz na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl.

 

KROK DRUGI – zebranie informacji

• Kultura i warunki pracy w instytucji, w której odbywać będziesz praktykę. Skontaktuj się z opiekunem praktyki, ustal z nim wstępnie zadania i harmonogram pracy.

• Czy będziesz objęty/a zbiorowym ubezpieczeniem pracowników, czy też firma wymagać będzie od Ciebie posiadania konkretnej formy ubezpieczenia (np. odpowiedzialność cywilna).

• Dowiedz się jak najwięcej o kosztach utrzymania w mieście, w którym będziesz przebywać.

• Ustal z pracodawcą, czy będziesz otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę.

• Zaplanuj swoje zakwaterowanie - firmy nie dysponują własnymi akademikami, więc licz się z tym, że możesz być zdany/a w tej kwestii na siebie. Dowiedz się, czy firma oferuje pomoc w znalezieniu

• Dowiedz się, jakie warunki finansowe oferuje Ci macierzysta uczelnia (stawki stypendium w danym roku akademickim, ew. inne formy dofinansowania), po czym zaplanuj swój budżet.

• Dowiedz się, jakie formalności związane są z przygotowaniem wyjazdu oraz jakie obowiązują Cię terminy (rekrutacja na wyjazd, ew. dodatkowe dokumenty wymagane przez pracodawcę).

• Jeśli chcesz, by część lub całość praktyki Erasmusa+ została zaliczona jako praktyka obowiązkowa, dowiedz się, jakie obowiązują Cię formalności.

 Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki Erasmusa, znalezieniem miejsca praktyki, nawiązaniem kontaktów z innymi osobami wyjeżdżającymi do tych samych ośrodków koniecznie powinny odwiedzić  profil "Studenckie Wyjazdy na Erasmus+" prowadzony przez Erasmus Student Network na FB oraz stronę BlogErasmus.pl zawierającą relacje byłych stypendystów i cenne wskazówki.

KROK TRZECI – zgłoszenie kandydatury, rekrutacja w uczelni macierzystej

Niezbędnym elementem przystąpienia do kwalifikacji na wyjazd na praktykę w ramach Erasmus+ w uczelni macierzystej (ZUT) jest, oprócz złożenia karty zgłoszeniowej, przedstawienie potwierdzenia przyjęcia na praktykę (choćby email od firmy o gotowości przyjęcia danego studenta na praktykę we wskazanym terminie bądź już przygotowany program praktyki lub zaświadczenie o przyjęciu na praktykę na wzorze dostępnym tutaj). Stosownie do zasad danego naboru, określony zostanie termin, do którego tej formalności należy dopełnić. Wypełnij kartę zgłoszeniową i złóż ją u koordynatora wydziałowego w ramach ogłoszonego w Uczelni naboru na zagraniczne praktyki zawodowe. Aby potwierdzić znajomość języka obcego, w jakim realizowana będzie praktyka, dołącz do wniosku potwierdzenie znajomości języka (zewnętrzny certyfikat językowy wydany przez certyfikowaną jednostkę) lub zapisz się na wewnętrzny egzamin językowy (dotyczy osób, które nie zdawały centralnego egzaminu kończącego dany lektorat w ZUT). Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz informację dot. naboru (kwalifikacja na wyjazd, kwalifikacja rezerwowa/warunkowa, niezakwalifikowanie na wyjazd), otrzymasz również zaproszenie na spotkanie informacyjne organizowane przez Dział Mobilności Międzynarodowej).

 

KROK CZWARTY – przygotowanie porozumienia o programie praktyki

Porozumienie o programie praktyki (Learning agreement for traineeship - TA) jest bardzo ważnym dokumentem związanym z przenoszeniem osiągnięć i uznawalnością akademicką. Dokument ten przygotowywany jest w porozumieniu z prodziekanem ds. studencki i kształcenia, wydziałowym opiekunem praktyk (dotyczy w szczególności praktyk obowiązkowych) i przyszłym praktykodawcą. Porozumienie zawiera informacje nt. celu praktyki, oczekiwanych rezultatów i harmonogramu pracy, okres trwania praktyki, obowiązków firmy przyjmującej, reguluje też kwestie ubezpieczenia w trakcie trwania praktyki. Dokument ten sporządzany jest w trzech egzemplarzach i akceptowany przez odpowiedniego prodziekana ds. studenckich i kształcenia/kierownika studiów doktoranckich.

 

KROK PIĄTY – podpisanie umowy stypendialnej

Około dwóch tygodni przed planowaną datą wyjazdu należy skontaktować się z Działem Mobilności Międzynarodowej w celu podpisania umowy stypendialnej (umowę należy podpisać przed rozpoczęciem mobilności). Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie następujących dokumentów:

• kopii zgody na wyjazd udzielonej przed odpowiedniego prodziekana / kierownika studiów doktoranckich (oryginał dokumentu pozostaje w macierzystym dziekanacie),

• kopii Learning agreement for traineeship (cześć 1. Before mobility) (format:  docx, rozmiar:  80 KB) zaakceptowanego przez macierzysty wydział i praktykodawcę (jeden oryginalny egzemplarz pozostaje w macierzystym dziekanacie),

• kopii karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

 

KROK SZÓSTY - wyjazd

Trzymamy za Ciebie kciuki! Odbywając praktykę za granicą, pamiętaj o obowiązku rozliczenia się po powrocie z macierzystym wydziałem i Działem Mobilności Międzynarodowej.