Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE STA ROK AKADEMICKI 2021/2022 (mobilności realizowane w ramach przedłużonego projektu KA103_2020)

Kwalifikacja na wyjazdy dydaktyczne w ramach projektu KA103_2020 zaplanowane na roku akademickim 2021/2022 realizowane będą zgodnie z zasadami kwalifikacji przyjętymi na rok 2020/2021 (projekt przedłużony). 

Wyjazd dydaktyczny tego samego kandydata do tego samego ośrodka akademickiego, w którym zrealizowano uprzednio wyjazd dydaktyczny w ramach projektu KA103_2020 wymaga szczególnego uzasadnienia.

 
 
ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE STA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

Celem wyjazdu dydaktycznego finansowanego w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 8 godzin / tydzień (2- 5 dni roboczych) dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE), z którą podpisano stosowną umowę dwustronną zgodą z wymogami Programu. 

Wyjazd dydaktyczny trwa minimum 2 dni (tj. dwa noclegi, bez wliczania czasu podróży), maksymalnie 2 miesiące.

Minimalny wymiar zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach wyjazdu wynosi 8 godzin dla pobytów trwających od 2 do 5 dni. W przypadku pobytów dłuższych niż 5 dni liczbę godzin należy proporcjonalnie zwiększyć.
W przypadku wyjazdów dydaktyczno-szkoleniowych (dydaktyka połączona ze szkoleniem metodycznym), minimalna liczba godzin dydaktycznych wynosi 4.

Kandydaci na wyjazdy kwalifikowani są w ramach miejsc wynikających z uprzednio podpisanych umów dwustronnych z zagranicznymi uczelniami partnerskimi. Aktualny wykaz miejsc w uczelniach partnerskich dostępny jest u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą i w Dziale Mobilności Międzynarodowej. Wykaz publikowany jest również na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl 

Nabór na wyjazdy dydaktyczne ogłaszany jest za pośrednictwem stron internetowych Uczelni (w tym na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl) oraz poprzez Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą.

 

KRYTERIA FORMALNE

Osoba kwalifikowana na wyjazd dydaktyczny w programie Erasmus+ musi być pracownikiem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wyjazd dydaktyczny nie może być realizowany w kraju zamieszkania pracownika.

Złożenie wniosku wyjazdowego traktowane jest jako deklaracja znajomości języka obcego w stopniu umożliwiającym efektywne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej (min. B2 zgodnie z wymogami programu Erasmus+).

 

WYMAGANE DOKUMENTY, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

W danym naborze kandydat/ka może złożyć tylko jeden wniosek o wyjazd dydaktyczny.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych obejmuje:

  • Dokument „Zgłoszenie wyjazdu dydaktycznego w ramach programu Erasmus+” zaopiniowany przez pełnomocnika dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą w zakresie zgodności z wydziałową/uczelnianą strategia internacjonalizacji kształcenia i zaakceptowany przez dziekana. Akceptacja wniosku jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wyjazd. W przypadku wniosku składanego przez nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję dziekana lub prorektora wniosek akceptuje rektor. 
  • Indywidualny Program Nauczania (Mobility Agreement for Teaching) zawierający konspekt zaplanowanych zajęć dydaktycznych w wymaganym wymiarze godzin i zaakceptowany przez dziekana. Akceptacja programu stanowi potwierdzenie spełnienia wymogów jakościowych proponowanych treści kształcenia i generowanych efektów uczenia się.  W przypadku nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję dziekana lub prorektora Program akceptuje rektor.
    Ogólne prezentacje na temat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz jego oferty dydaktycznej nie wliczają się do wymaganego minimum liczby godzin.

Zaakceptowanie wniosku wyjazdowego oraz Indywidualnego Programu Nauczania w sposób opisany powyżej jest równoznaczne ze spełnieniem wymogów kwalifikacji na wyjazdy dydaktyczne.

Na etapie składania wniosku akceptacja Indywidualnego Program Nauczania przez stronę przyjmującą nie jest wymagana, jednak programy bez akceptacji strony przyjmującej kwalifikowane będą warunkowo bez naliczenia stypendium na wyjazd. Program musi zostać zaakceptowany przez stronę przyjmującą w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2021. W przypadku nieprzesłania w tym terminie do Działu Mobilności Międzynarodowej Programu zaakceptowanego przez stronę przyjmującą kwalifikacja warunkowa na wyjazd dydaktyczny zostanie anulowana, a kandydat skreślony z listy osób zakwalifikowanych.

Formularze dokumentów zgłoszeniowych dostępne są tutaj.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć w Dziale Mobilności Międzynarodowej ZUT (adres korespondencyjny: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, adres kontaktu bezpośredniego: ul. Pułaskiego 10, pok. 15) w terminie wyznaczonym dla danego naboru. Wnioski niekompletne oraz nie spełniające minimum wymaganej liczby godzin nie będą procedowane.

Nabór na kolejny rok akademicki prowadzony jest w okresie kwiecień – czerwiec roku poprzedzającego.

Drugi nabór na wyjazdy dydaktyczne prowadzony jest w okresie październik - grudzień pod warunkiem dysponowania wolnymi środkami na wyjazdy. Potwierdzenie finansowania wyjazdów zgłoszonych w drugim naborze nastąpi najpóźniej do 31 grudnia przypadającego w danym roku akademickim.

Jeśli uczelnia dysponuje wolnymi środkami po zakończeniu drugiego naboru, dopuszcza się dodatkowe nabory uzupełniające na wyjazdy dydaktyczne prowadzone w terminach uwzględniających termin złożenia przez Uczelnię I raportu przejściowego do Narodowej Agencji. 

 

SPORZĄDZENIE LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW

W pierwszym naborze kandydaci na wyjazdy dydaktyczne szeregowani są na podstawie ich uprzedniej aktywności w realizacji wyjazdów dydaktycznych w ciągu trzech poprzedzających lat, tj. 2017/2018 - 2019/2020, wg stanu na dzień sporządzenia protokołu z kwalifikacji. W pierwszej kolejności pod uwagę brane będą osoby wnioskujące o wyjazd dydaktyczny po raz pierwszy, następnie osoby, które zrealizowały 1 wyjazd dydaktyczny w powyższym okresie przechodząc kolejno do osób o największej liczbie zrealizowanych wyjazdów.

W przypadku drugiego i trzeciego naboru pod uwagę brane są również wyjazdy zrealizowane w edycji 2020/2021 wg stanu na dzień sporządzenia protokołu,

W przypadku konieczności uszeregowania kandydatów, którzy zrealizowali taką samą liczbę wyjazdów, w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę osoby o stażu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego równym lub mniejszym niż 10 lat (Junior), następnie osoby o stażu pracy powyżej 10 lat – 20 lat (Intermediate) a następnie osoby o stażu pracy powyżej 20 lat (Senior).  

W ciągu dwóch tygodni od zakończenia naboru w wyniku procedury kwalifikacyjnej sporządzany jest protokół, którego integralną część stanowi centralna lista osób zakwalifikowanych na wyjazdy dydaktyczne.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Dział Mobilności Międzynarodowej przesyła indywidualne powiadomienia o wynikach kwalifikacji na adresy poczty elektronicznej wskazane przez kandydatów w złożonych przez nich wnioskach wyjazdowych. 

Rekrutacja prowadzona jest w sposób przejrzysty, sprawiedliwy oraz zgodnie z zasadą równego traktowania wszystkich kandydatów. Uczelnia dołoży wszelkich starań, by nie dopuszczać do sytuacji określanych mianem „konfliktu interesów”.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Pracownikowi przysługuje odwołania od decyzji o kwalifikacji w ciągu 7 dni od dnia otrzymania z Działu Mobilności Międzynarodowej indywidualnego potwierdzenia o wynikach kwalifikacji. Organem odwoławczym jest prorektor ds. studenckich. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty wpływu. Decyzja prorektora ds. studenckich jest decyzją ostateczną.

 

ALOKACJA ŚRODKÓW NA POSZCZEGÓLNE WYJAZDY

Po zakończeniu danego naboru środki na realizację wyjazdów przyznawane są w ramach dostępnej puli środków na wyjazdy dydaktyczne i zgodnie z kolejnością z centralnej listy rankingowej z pominięciem wyjazdów kwalifikowanych warunkowo. W przypadku pierwszego naboru stypendia zostaną przyznane po potwierdzeniu przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ wysokości środków w puli na realizację wyjazdów dydaktycznych przyznanej Uczelni w ramach edycji 2020/2021.

W przypadku kwalifikacji warunkowej stypendium na wyjazd zostanie naliczone niezwłocznie po przesłaniu do Działu Mobilności Międzynarodowej Programu zaakceptowanego przez wszystkie strony, jednak nie później niż do 31 marca 2021 i pod warunkiem niewykorzystania przez Uczelnię środków finansowych przyznanych na wyjazdy dydaktyczne na dany rok akademicki.

 

SKREŚLENIE KANDYDATA Z LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

W sytuacji, gdy termin wyjazdu dydaktycznego podany w indywidualnym programie nauczania upłynął, a kandydat/ka nie poinformował/a uprzednio pisemnie o przesunięciu terminu wyjazdu, kandydat/ka zostanie skreślona/y z listy osób zakwalifikowanych na wyjazdy dydaktyczne w danym roku akademickim.