Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE STA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Celem wyjazdu dydaktycznego finansowanego w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 8 godzin / tydzień (2- 5 dni roboczych) dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE).

Wyjazd dydaktyczny trwa od minimum 2 dni (tj. dwa noclegi, bez wliczania czasu podróży) do maksymalnie 2 miesięcy.

Minimalny wymiar zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach wyjazdu wynosi 8 godzin dla pobytów trwających od 2 do 5 dni. W przypadku pobytów dłuższych niż 5 dni liczbę godzin należy proporcjonalnie zwiększyć. 

Wyjazd dydaktyczny nie może być realizowany w kraju zamieszkania pracownika.

Kandydaci na wyjazdy kwalifikowani są w ramach miejsc wynikających z uprzednio podpisanych umów dwustronnych z zagranicznymi uczelniami partnerskimi posiadającymi Kartę ECHE. Aktualny wykaz miejsc w uczelniach partnerskich dostępny jest u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą i w Dziale Mobilności Międzynarodowej. Wykaz publikowany jest również na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl 

Nabór na wyjazdy dydaktyczne ogłaszany jest za pośrednictwem stron internetowych Uczelni (w tym na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl) oraz poprzez Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą.

 

KRYTERIA FORMALNE

Osoba kwalifikowana na wyjazd dydaktyczny w programie Erasmus+ musi być pracownikiem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Złożenie wniosku wyjazdowego traktowane jest jako deklaracja znajomości języka obcego w stopniu umożliwiającym efektywne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej (min. B2 zgodnie z wymogami programu Erasmus+).

 

WYMAGANE DOKUMENTY I TERMINY

W danym naborze kandydat/ka może złożyć tylko jeden wniosek o wyjazd dydaktyczny.

Wnioski zgłoszeniowe należy składać u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą w terminie wyznaczonym dla danego naboru.

Integralną część wniosku stanowi Indywidualny Program Nauczania (Mobility Agreement - Individual Teaching Programme) ustalony i zatwierdzony w porozumieniu z uczelnią przyjmującą. Program określa zakładane cele, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Wniosek bez załączonego Indywidualnego Programu Nauczania zaakceptowanego przez macierzysty wydział (akceptacja strony przyjmującej nie jest na tym etapie wymagana) nie może być brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Nabór na kolejny rok akademicki prowadzony jest w okresie kwiecień – czerwiec roku poprzedzającego.

Drugi nabór na wyjazdy dydaktyczne prowadzony jest w okresie październik - grudzień pod warunkiem dysponowania wolnymi środkami na wyjazdy. Potwierdzenie finansowania wyjazdów zgłoszonych w drugim naborze nastąpi najpóźniej do 31 grudnia przypadającego w danym roku akademickim.

Jeśli uczelnia dysponuje wolnymi środkami po zakończeniu drugiego naboru, dopuszcza się trzeci nabór uzupełniający na wyjazdy dydaktyczne prowadzony w okresie styczeń - luty.

Przed złożeniem wniosku Indywidualny Program Nauczania powinien zostać zaakceptowany przez wszystkie strony, w tym instytucję przyjmującą. Kandydaci zgłaszający program niezaakceptowany przez stronę przyjmującą kwalifikowani będą warunkowo.

Program musi zostać zaakceptowany przez stronę przyjmującą w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2020.

 

PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI

Kandydaci kwalifikowani są przez komisję powoływaną przez dziekana w celu przeprowadzenia procedury konkursowej. Komisja na pierwszym posiedzeniu powołuje przewodniczącego. Kwalifikacja odbywa się na podstawie oceny indywidualnego programu nauczania, stanowiącego integralną część wniosku zgłoszeniowego.

W procesie kwalifikacji preferencyjnie traktowane będą:

  • osoby wyjeżdżające po raz pierwszy – w przypadku spełnienia w równym stopniu kryteriów jakościowych w porównaniu z kandydatami składającymi kolejne wnioski;
  • osoby, które w ramach wyjazdu zamierzają prowadzić zajęcia w ramach wspólnych programów kształcenia (np. kursy intensywne, szkoły letnie / zimowe) - w przypadku niemożliwości sfinansowania wyjazdu potwierdzonej przez zagraniczną instytucję przyjmującą;
  • osoby, których zgłoszenia zostaną uznane za priorytetowe z uwagi na wydziałową strategię internacjonalizacji kształcenia (np. uruchomienie programu nauczania w j. obcym w ramach określonego przedmiotu / programu studiów, wzmocnienie współpracy z określonym partnerem / obszarem geograficznym etc.).

W wyniku procedury rekrutacyjnej tworzona jest lista rankingowa, pozwalająca na przygotowanie listy podstawowej kandydatów oraz ewentualnej listy rezerwowej.

W terminie do 7 dni po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego protokół z kwalifikacji przekazywany jest do Działu Mobilności Międzynarodowej wraz z oryginalnymi dokumentami zgłoszeniowymi wszystkich kandydatów. Po zebraniu wyników kwalifikacji oraz dokonaniu alokacji środków finansowych na poszczególne wyjazdy, Dział Mobilności Międzynarodowej przesyła indywidualne informacje o wynikach kwalifikacji na adresy poczty elektronicznej wskazane przez kandydatów w złożonych przez nich wnioskach wyjazdowych.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób przejrzysty, sprawiedliwy oraz zgodnie z zasadą równego traktowania wszystkich kandydatów. Uczelnia dołoży wszelkich starań, by nie dopuszczać do sytuacji określanych mianem „konfliktu interesów”.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Pracownikowi przysługuje odwołania od decyzji komisji w ciągu 7 dni od dnia otrzymania z Działu Mobilności Międzynarodowej indywidualnego potwierdzenia o wynikach kwalifikacji. Organem odwoławczym jest prorektor ds. studenckich. Odwołania powinny zawierać opinię przewodniczącego komisji wydziałowej. Decyzja prorektora ds. studenckich jest decyzją ostateczną.

 

ALOKACJA ŚRODKÓW NA POSZCZEGÓLNE WYJAZDY

Po zakończeniu pierwszego naboru środki na realizację wyjazdów przyznawane są zgodnie z kolejnością wydziałowej listy rankingowej i w ramach puli miejsc przypadających na dany Wydział (liczba miejsc wynikających z zawartych umów pomniejszona zgodnie z ew. współczynnikiem limitującym wynikającym z otrzymania na dany rok akademicki dotacji na realizację wyjazdów dydaktycznych w wysokości mniejszej, niż wnioskowana). Pula miejsc przypadających na dany Wydział jest potwierdzana po otrzymaniu z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ informacji o wysokości dotacji na realizację wyjazdów dydaktycznych w roku akademickim, na który prowadzony był nabór.

Po alokacji środków na wyjazdy zgłoszone w pierwszym naborze środki niewykorzystane w ramach puli wydziałowych tworzą pulę centralną.

 

KOLEJNOŚĆ PRZECHODZENIA WYJAZDÓW REZERWOWYCH NA LISTĘ WYJAZDÓW FINANSOWANYCH

Wyjazdy z listy rezerwowej przechodzą na listę wyjazdów finansowanych w następującej kolejności:

1. wyjazdy kandydatów, którzy korzystali w najmniejszym stopniu z wyjazdów dydaktycznych w latach 2016/2017 - 2018/2019,

2. wyjazdy do ośrodków, z którymi prowadzona jest najbardziej aktywna współpraca mobilnościowa SM (wymiana studentów w celu realizacji części kształcenia za granicą) i/lub wspólne programy kształcenia.

 

SKREŚLENIE KANDYDATA Z LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

W sytuacji, gdy termin wyjazdu dydaktycznego podany w indywidualnym programie nauczania upłynął, a kandydat/ka nie poinformował/a uprzednio pisemnie o przesunięciu terminu wyjazdu i nie reaguje na zapytania, kandydat/ka zostanie skreślona/y z listy osób zakwalifikowanych na wyjazdy dydaktyczne. 

W przypadku kwalifikacji warunkowej (brak akceptacji programu nauczania przez stronę przyjmującą) nieprzekraczalnym terminem przedstawienia programu zaakceptowanego przez wszystkie strony jest 31 marca 2020. Brak akceptacji programu w tym terminie stanowi podstawę skreślenia kandydata z listy osób zakwalifikowanych na wyjazdy dydaktyczne.