Krok po kroku

PROGRAM ERASMUS+ - WYJAZDY NA STUDIA

 

Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ jest niepowtarzalną szansą na spędzenie semestru lub całego roku akademickiego w jednej z uczelni zagranicznych, która jest partnerem ZUT w Szczecinie.

 Jeśli chcesz skorzystać z tej szansy, zacznij już dziś planować swój wyjazd!!!

 

KROK PIERWSZY - ZEBRANIE INFORMACJI

Zbieranie informacji nt. możliwości wyjazdu warto rozpocząć już na pierwszym roku studiów. Porozmawiaj z koordynatorem wydziałowym: zastanówcie się wspólnie, która uczelnia partnerska oferuje najbardziej zbliżony program oraz który rok/semestr byłby najodpowiedniejszy na wyjazd na stypendium. Uzyskaj informacje dotyczące programu zajęć i warunków studiowania w wybranej uczelni zagranicznej. Dowiedz się, w jakim języku prowadzone będą zajęcia. Porozmawiaj o swoich planach z promotorem (jeśli wyjazd obejmowałby semestr dyplomowy). Poproś o kontakt z innymi osobami, które wyjeżdżały na Erasmusa z Twojego wydziału.

Zbierz informacje nt. warunków bytowych i kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni zagranicznej (akademik, utrzymanie, koszty podróży, etc.) - porozmawiaj / skontaktuj się z byłymi stypendystami oraz zwiedź strony internetowe wybranych uczelni zagranicznych (w tym informator dla studentów zagranicznych / z wymiany)

Dowiedz się jakie warunki finansuje oferuje Ci uczelnia macierzysta (stawki stypendium Erasmusa+ w danym roku akademickim, ew. inne formy dofinansowania).

Dowiedz się jakie formalności związane są z przygotowaniem wyjazdu oraz jakie obowiązują Cię terminy (rekrutacja na wyjazdy, terminy zgłaszania w uczelni zagranicznej, termin wyjazdu i powrotu, etc.)

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia Erasmusa, zebraniem informacji, nawiązaniem kontaktów z innymi osobami wyjeżdżającymi do tych samych ośrodków koniecznie powinny odwiedzić również profil "Studenckie Wyjazdy na Erasmus+" prowadzony przez Erasmus Student Network na FB oraz stronę BlogErasmus.pl zawierającą relacje byłych stypendystów i cenne wskazówki.

 

KROK DRUGI - REKRUTACJA I APLIKACJA W UCZELNI MACIERZYSTEJ

Decyzja o wyjeździe na studia Erasmus+ oraz miejscu docelowym została już podjęta. W ramach ogłoszonego naboru:

 • złóż aplikacje na wyjazd w systemie IRK w ramach najbliższego ogłoszonego w Uczelni naboru na wyjazdy na studia
 • aby potwierdzić znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w uczelni zagranicznej, wpisz do wniosku ocenę uzyskaną w wyniku centralnego egzaminu językowego B2 przeprowadzonego na I stopniu studiów, dołącz do wniosku potwierdzenie znajomości języka (zewnętrzny certyfikat językowy wydany przez certyfikowaną jednostkę) lub zapisz się na wewnętrzny egzamin językowy (dotyczy osób, które nie zdawały centralnego egzaminu kończącego lektorat w ZUT)

 

Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz informację dotyczącą wyników naboru (kwalifikacja na wyjazd, kwalifikacja warunkowa/rezerwowa, niezakwalifikowanie na wyjazd). Zostaniesz również zaproszony/a na spotkanie informacyjne organizowane przez Dział Mobilności Międzynarodowej.

WAŻNE!!! Każdy student, który przystąpił do naboru otrzymuje informację o wyniku - jeśli nie otrzymałaś/eś takiej informacji niezwłocznie zgłoś ten fakt koordynatorowi wydziałowemu lub w Dziale Mobilności Międzynarodowej, np. celem weryfikacji adresu mailowego.

 

KROK TRZECI - ZGŁOSZENIE SIĘ W UCZELNI ZAGRANICZNEJ

Po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji prześlij swoje zgłoszenie do zagranicznej uczelni w wymaganej przez nią formie i terminie. Jeśli termin zgłoszenia w uczelni zagranicznej jest szybszy niż termin ogłoszenia wyników naboru w uczelni macierzystej, nie zwlekaj i zgłoś się niezależnie w uczelni, do której chcesz wyjechać. Łatwiej jest zrezygnować z wyjazdu niż zgłosić się po terminie.

Zgłoszenie wymaga przygotowania pewnych dokumentów - z reguły są to:

 • wniosek aplikacyjny
 • podanie o akademik
 • wykaz ocen z dotychczasowego kształcenia (transcript of records) - do uzyskania w dziekanacie
 • kopia dowodu tożsamości
 • wstępne porozumienie o programie zajęć (Learning agreement for studies)

 

Uczelnia może poprosić o złożenie dokumentów (jedynie) on-line i/lub przesłanie wersji papierowej, może wymagać również innych dodatkowych dokumentów nie wymienionych powyżej. 

UWAGA: przestrzegaj terminów składania dokumentów w uczelni zagranicznej! Wiele z nich zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w razie spóźnienia.

 

Po przyjęciu i ocenie zgłoszenia uczelnia zagraniczna wyśle do Ciebie potwierdzenie przyjęcia i ewentualnie dalsze wskazówki i informacje dotyczące przyjazdu.

 

UWAGA: Ostateczna decyzja o przyjęciu należy do uczelni partnerskiej. Decyzja ta podejmowana jest z reguły na podstawie proponowanego programu zajęć. Pamiętaj, że możliwa jest sytuacja, w której uczelnia odmówi przyjęcia kandydata zakwalifikowanego w ZUT z określonej przyczyny. 

 

Źródło informacji i pomoc: strony www uczelni zagranicznych przeznaczone dla international/exchange students (UWAGA: link dostępny w umowie dwustronnej do wglądu u koordynatora), koordynatorzy wydziałowi, Dział Mobilności Międzynarodowej.

 

KROK CZWARTY - PRZYGOTOWANIE POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ (LEARNING AGREEMENT)

Porozumienie o programie zajęć jest bardzo ważnym dokumentem związanym z przenoszeniem osiągnięć i uznawalnością akademicką. Przygotowanie choćby wstępnej wersji jest najczęściej wymagane już na etapie zgłaszania się w uczelni zagranicznej. Porozumienie przygotowywane jest w porozumieniu z koordynatorem wydziałowym i właściwym prodziekanem, i obejmuje wykaz zajęć realizowanych w uczelni partnerskiej wraz z odpowiadającą im liczbą pkt. ECTS oraz zobowiązanie macierzystego wydziału do zaliczenia tych przedmiotów w miejsce przedmiotów lokalnych. Dokument ten sporządzany jest w 3 egzemplarzach i akceptowany jest przez prodziekana ds. studenckich i kształcenia na wydziale macierzystym.

Wyjazd na Erasmusa nie powinien powodować powstania różnic programowych, ew. (jeśli nie można inaczej) dopuszczalna jest 1-2 różnice. Punkty za zajęcia zaliczane w Polsce powinny zostać odjęte od sumy 30 / 60. Z zagranicy należy przywieźć min. 22,5 ECTS / sem.

UWAGA: coraz więcej uczelni zagranicznych wymaga zrealizowania u nich 30 ECTS w semestrze. 

Jeszcze przed wyjazdem warto zastanowić się nad przedmiotami alternatywnymi - bardzo często po przyjeździe okazuje się, że porozumienie musi zostać zmienione z różnych przyczyn (zajęcia nakładają się na siebie lub nie zostają uruchomione). Porozumienie można zmienić w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć, w porozumieniu z koordynatorem wydziałowym i/lub właściwym prodziekanem. 

 

Program ERASMUS+  wprowadza nowy, rozszerzony wzór Learning agreement. Obejmuje on etapy: przed wyjazdem - proponowany program zajęć, w trakcie pobytu - ew. zmiany do programu, po powrocie - wykaz ocen. Na etapie zgłaszania się w uczelni zagranicznej należy przygotować jedynie cześć 1. przed wyjazdem - proponowany program zajęć.

UWAGA!!! Jeśli uczelnia zagraniczna nie udostępniła nowego formularza LA, należy wypełnić dokumenty wymagane przez nią, natomiast ostatecznie w uczelni macierzystej musi się znaleźć LA na wzorze wymaganym w programie ERASMUS+.

 

KROK PIĄTY - PODPISANIE UMOWY STYPENDIALNEJ

Około 2 tygodni przed wyjazdem należy skontaktować się z Działem Mobilności Międzynarodowej w celu podpisania umowy stypendialnej. Warunkiem jej podpisania jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • kopii zgody właściwego prodziekana na wyjazd (oryginał należy pozostawić w dziekanacie)
 • kopii listu akceptacyjnego wydanego przez uczelnię przyjmującą
 • kopii porozumienia o programie zajęć (Learning agreement for studies - Before mobility) podpisanego przynajmniej przez studenta i wydział macierzysty
 • kopii ubezpieczenia - karty EKUZ
 • danych niezbędnych do wypłaty stypendium

 

Warunkiem podpisania umowy stypendialnej i rozpoczęcia mobilności jest fakt zarejestrowania na stopniu studiów, w ramach którego ma miejsce dany wyjazd - dotyczy w szczególności osób rozpoczynających kolejny stopień studiów.

 

KROK SZÓSTY - WYJAZD

Trzymamy za Ciebie kciuki :)

Studiując za granicą pamiętaj o ewentualnej zmianie porozumienia o programie zajęć LA (jeśli zajdzie taka potrzeba) i obowiązku rozliczenia się po powrocie z macierzystym wydziałem i Działem Mobilności Międzynarodowej.

 

PRZEDŁUŻENIE POBYTU z semestru zimowego na letni w danym roku akademickim

Osoby chcące przedłużyć pobyt na studiach o kolejny semestr powinny jak najszybciej, do 31 stycznia i przed zakończeniem pobytu w sem. zimowym:

 • zgłosić ten zamiar w uczelni przyjmującej oraz macierzystym wydziale i Biurze Erasmusa ZUT
 • uzgodnić program zajęć na kolejny semestr oraz uzyskać zgodę właściwego prodziekana na przedłużenie pobytu

 

Stypendium na dodatkowy semestr nie jest gwarantowane i zależy od aktualnego stanu budżetu na dany rok akademicki. 

 

Osoby zainteresowane przedłużeniem pobytu proszone są o kontakt z właściwym Koordynatorem Wydziałowym oraz Działem Mobilności Międzynarodowej.

POWODZENIA!!!

 

Na każdym etapie informacji i wsparcia udzielą Ci koordynatorzy wydziałowi oraz pracownicy Działu Mobilności Międzynarodowej:

Rektorat ZUT, ul. Pułaskiego 10, parter pokój 15,

email: international@zut.edu.pl