Uznawalność akademicka

UZNAWALNOŚĆ AKADEMICKA

 

Z uwagi na zasadę 100% uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza macierzystą uczelnią wyjazd na stypendium programu Erasmus+ w trakcie urlopu dziekańskiego nie jest możliwy.

Przenoszenie efektów kształcenia uzyskanych poza uczelnią macierzystą jest możliwe dzięki stosowaniu systemu transferu punktów. Uczelnie europejskie, w tym ZUT w Szczecinie stosują w tym celu system ECTS (European Credit Transfer System).

 

UZNAWALNOŚĆ AKADEMICKA - wyjazdy na studia

Podstawowymi dokumentami umożliwiającymi przenoszenie osiągnięć jest porozumienie o programie zajęć - Learning agreement (sporządzane na etapie "przed wyjazdem") wraz z ew. zmianami (sporządzanie na etapie "w trakcie pobytu w uczelni zagranicznej") oraz wykaz ocen - Transcript of records wydawany przez uczelnię przyjmującą po zakończeniu pobytu.

 

Learning agreement to trójstronna umowa pomiędzy studentem, uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą. Program zajęć, sporządzany w porozumieniu z właściwym prodziekanem i koordynatorem wydziałowym w oparciu o ofertę przedmiotową uczelni przyjmującej (katalog przedmiotów/kursów), obejmuje wykaz przedmiotów zaplanowanych do zrealizowania podczas pobytu w uczelni przyjmującej. Przedmioty dobierane są na podstawie zbieżnych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS - decydujące jest zatem porównanie treści programowych, a nie stosowanie zasady "przedmiot za przedmiot".

 

Akceptacja Porozumienia przez wydział macierzysty jest jednocześnie zobowiązaniem do pełnego uznania efektów kształcenia wynikających z zaakceptowanego zestawu przedmiotów oraz przypisanych im punktów ECTS w miejsce zajęć realizowanych w danym okresie w uczelni macierzystej. Warunkiem jest zaliczenie wszystkich ujętych w Porozumieniu przedmiotów oraz potwierdzenie uzyskanych osiągnięć w postaci wykazu ocen - Transcript of records wydawanego przez uczelnię przyjmującą po złożeniu wszystkich wymaganych zaliczeń i egzaminów. Decyzję o przeniesieniu osiągnięć w oparciu o przedstawiony wykaz ocen podejmuje właściwy prodziekan.

 

Zaleca się, by pobyt na studiach częściowych w uczelni zagranicznej prowadził do uzyskani nie mniej niż 20 punktów ECTS na semestr.

 

Jeśli zachodzi konieczność Porozumienie może zostać zmienione przez dodanie/usunięcie przedmiotów, jednak wszystkie zmiany wymagają akceptacji macierzystego wydziału oraz uczelni przyjmującej. Zmian można dokonać w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia zajęć.

 

Następujące sytuacje oznaczają odstępstwo od Porozumienia w zaakceptowanym kształcie:

  • wykaz ocen nie potwierdza przedmiotu ujętego w Porozumieniu, zmiana polegająca na usunięciu przedmiotu nie została dokonana - sytuacja ta oznacza nieuczęszczanie na dany przedmiot;
  • wykaz ocen potwierdza przedmioty nieujęte w Porozumieniu, zmiana polegająca na dodaniu przedmiotów nie została dokonana - sytuacja ta oznacza samowolną decyzję studenta, wydział macierzysty nie ma obowiązku uznania dodatkowych przedmiotów.

 

Niezaliczenie przedmiotu ujętego w Porozumieniu (ocena niedostateczna na wykazie ocen) traktowane jest jako niezaliczenie przedmiotu w ZUT.

 

Przenoszenie osiągnięć odbywa się na podstawie wewnętrznego regulaminu ECTS (format:  pdf, rozmiar:  4,84 MB), regulaminu studiów wyższych w ZUT (§ 20) (format:  pdf, rozmiar:  18,74 MB), oraz zarządzenia nr 39/2018 Rektora ZUT (format:  pdf, rozmiar:  1,76 MB) w sprawie wyjazdów studentów i uczestników studiów doktoranckich w celu odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych.

 

UZNAWALNOŚĆ AKADEMICKA - wyjazdy na praktyki

 

Zawodowa praktyka zagraniczna może mieć charakter obowiązkowy (praktyka wynikająca z programu studiów na danym kierunku) lub nieobowiązkowy (praktyka realizowana dodatkowo, np. już po zaliczeniu praktyki obowiązkowej). W każdym przypadku wyjazd na praktykę ma charakter zawodowy, związany ze studiowanym kierunkiem i musi zostać odnotowany w Suplemencie do dyplomu.

 

Podstawowymi dokumentami umożliwiającymi przenoszenie osiągnięć jest Porozumienie o programie praktyki - Learning agreement for traineeship (TA) sporządzane przed rozpoczęciem pobytu w instytucji przyjmującej oraz zaświadczenie o jej zrealizowaniu wydawane przez instytucję przyjmującą po zakończeniu pobytu.

 

Porozumienie o programie praktyki to trójstronna umowa pomiędzy studentem, uczelnią macierzystą i instytucją przyjmującą. Program praktyki, sporządzany w porozumieniu z właściwym prodziekanem i koordynatorem wydziałowym oraz opiekunem praktyki w instytucji przyjmującej, precyzuje cele, zadania i oczekiwane efekty praktyki. 

 

Przenoszenie osiągnięć odbywa się na podstawie Regulaminu studiów wyższych w ZUT  (format:  pdf, rozmiar:  18,74 MB)(§21).