Studia

Program Erasmus+ umożliwia osobom zarejestrowanym na studiach I, II i III stopnia wyjazd na studia do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą ich macierzysta uczelnia zawarła stosowną umowę dwustronną dla danego kierunku studiów. Od roku 2022/2023 wyjazd na studia trwa min. 2 pełne miesiące (w praktyce jest to jednak okres semestru określony organizacją roku akademickiego uczelni zagranicznej), maksymalnie 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego.

Poza wyjazdami do krajów programu studenci III stopnia studiów w ZUT w ramach niektórych dyscyplin mają możliwość wyjazdu do uczelni w krajach partnerskich.

Ważną zasadą wyjazdów na studia Erasmusa jest uznanie 100% efektów uczenia się i ECTS uzyskanych w uczelni zagranicznej w miejsce ""lokalnych" na podstawie Porozumienia o Programie Zajęć (Learning Agreement) uzgodnionego i zaakceptowanego przez macierzysty wydział przed wyjazdem. W ten sposób wyjazd na stypendium nie przedłuża czasu studiów i pozwala na elastyczne zaplanowanie indywidualnej ścieżki kształcenia.

Kapitał wyjazdowy to okres 12 miesięcy przypisany do danego stopnia studiów, w ramach którego planować można wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne programu Erasmus+, w tym również praktyki absolwenckie po danym stopniu studiów. Kandydaci na wyjazdy sami decydują, w jaki sposób "rozłożyć" kapitał wyjazdowy" na danym stopniu studiów - przykładowo można go wykorzystać na 10-miesięczne studia i 2-miesięczną praktykę (łącznie 12 miesięcy), lub 4-miesięczne studia, 3-miesięczną praktykę i ponowne, 5-miesieczne studia (łącznie 12 miesięcy).

 

Przedłużenie pobytu na studiach możliwe jest z semestru zimowego na letni - wnioski o przedłużenie pobytu należy składać najpóźniej do 31 stycznia danego roku akademickiego. Wypłata stypendium na przedłużony okres nie jest gwarantowana.

 

Osoby wyjeżdżające na studia i praktyki objęte są systemem wsparcia językowego OLS - On-line Linguistic Support, którego celem jest badanie przyrostu kompetencji językowych. Osoby zakwalifikowane przystępują do poziomującego testu językowego przed wyjazdem - wynikiem testu jest ogólna diagnoza poziomu językowego kandydata (A1, A2, B1, B2, C1 lub C2) - wynik ten nie ma wpływu na potwierdzoną uprzednio kwalifikację. Uczestnicy mobilności mają dostęp do bezpłatnych kursów językowych on-line.