Studia

Program Erasmus+ umożliwia osobom zarejestrowanym na studiach I, II i III stopnia wyjazd na studia do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą ich macierzysta uczelnia zawarła stosowną umowę dwustronną. Wyjazd na studia trwa min. 3 pełne miesiące (w praktyce okres semestru określony organizacją roku akademickiego uczelni zagranicznej), maksymalnie 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego.

Poza wyjazdami do krajów programu studenci niektórych wydziałów ZUT mają możliwość wyjazdu do uczelni w krajach partnerskich.

Kapitał wyjazdowy to okres 12 miesięcy przypisany do danego stopnia studiów, w ramach którego planować można wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne programu Erasmus+. Kandydaci na wyjazdy sami decydują, w jaki sposób "rozłożyć" kapitał wyjazdowy" na danym stopniu studiów - przykładowo można go wykorzystać na 10-miesięczne studia i 2-miesięczną praktykę (łącznie 12 miesięcy), lub 4-miesięczne studia, 3-miesięczną praktykę i ponowne, 5-miesieczne studia (łącznie 12 miesięcy).

 

Przedłużenie pobytu na studiach możliwe jest z semestru zimowego na letni - wnioski o przedłużenie pobytu należy składać najpóźniej do 31 stycznia danego roku akademickiego. Wypłata stypendium na przedłużony okres nie jest gwarantowana.

 

Od 1 stycznia 2015 osoby wyjeżdżające na studia i praktyki objęte są systemem wsparcia językowego OLS - On-line Linguistic Support, którego celem jest badanie przyrostu kompetencji językowych. Osoby zakwalifikowane przystępują do testu językowego przed wyjazdem oraz przed zakończeniem pobytu w instytucji przyjmującej. Wynikiem testu jest ogólna diagnoza poziomu językowego kandydata (A1, A2, B1, B2, C1 lub C2) - wynik ten nie ma wpływu na potwierdzoną uprzednio kwalifikację. Osoby wytypowane przez uczelnię macierzystą otrzymują ponadto dostęp do kursu językowego on-line, z którym zobowiązane są regularnie pracować podczas pobytu za granicą.