Zdrowie i bezpieczeństwo

Studenci/doktoranci w trakcie pobytu na stypendium Erasmus+ zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). W przypadku wyjazdów studenckich na praktyki należy również zakupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Instytucja przyjmująca, oprócz standardowego ubezpieczenia zdrowotnego, może wymagać specjalistycznych ubezpieczeń (informacje zawarte są w Porozumieniu o programie praktyki). Jeśli firma nie zapewnia stosownego ubezpieczenia uczestnik mobilności powinien zadbać o jego posiadanie we własnym zakresie (np. indywidualna polisa).

Podstawowa ochrona zapewniona jest kartą EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), która zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej w kraju pobytu (UE/EFTA) na prawach obywatela tego kraju i jest wystawiana bezpłatnie przez wojewódzkie odziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Karta EKUZ uprawnia do korzystania w innych państwach z opieki tylko tych placówek, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia.

Szczegółowe zasady ubezpieczenia w poszczególnych państwach dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Studenci z krajów Unii Europejskiej wyjeżdżający na stypendium są zobowiązani do posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie EKUZ (ang. European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Więcej informacji o karcie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Wyjeżdżając w ramach programu Erasmus+ student zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, w tym NW. Dlatego tak ważnym jest dopełnienie tej formalności. NW dostępne jest w zakresie np. karty Euro 26 lub karty ISIC. Można również wykupić indywidualną polisę w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

 

Ubezpieczenie osób przewlekle chorych lub z niepełnosprawnością

Osoby chorujące na choroby przewlekłe oraz osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinny wykupić dodatkową polisę ubezpieczeniową od kosztów leczenia, która obejmuje szerszy zakres świadczeń medycznych (leczenie specjalistyczne). Zalecamy, aby zwrócić szczególną uwagę na powyższy fakt, celem uniknięcia ewentualnych problemów w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia. W trakcie pobytu za granicą warto mieć ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia przetłumaczoną na język urzędowy kraju goszczącego, a także wykaz branych leków.