Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAMU ERASMUS+

 

Wyjazdy na praktyki 

Kandydaci uprawnieni do wnioskowania i wyjazdu na praktyki:

 • o wyjazdy na praktyki studenckie wnioskować mogą osoby zarejestrowane na studiach I, II, III stopnia w ZUT w ramach kapitału wyjazdowego pozostającego do wykorzystania na danym stopniu studiów (360 dni mobilności fizycznej dla danego cyklu kształcenia), bez względu na uczelnię macierzystą, z której realizowano uprzednio długo- i krótkoterminowe wyjazdy na danym stopniu.
 • osoby planujące wyjazd na praktykę absolwencką (wyjazd rozpoczęty i zakończony przed upływem 12 miesięcy od ukończenia studiów) muszą wnioskować o wyjazd będąc na ostatnim roku studiów (status studenta ZUT w momencie złożenia wniosku); wyjazd realizowany jest w ramach kapitału wyjazdowego przypisanego do stopnia studiów, którego dotyczy wyjazd absolwencki.

Wyjazd możliwy jest najwcześniej po ukończeniu 1 roku studiów I stopnia.

Wyjazd na praktykę trwający od 2 do 12 miesięcy na tym samym stopniu studiów musi zostać zrealizowany w ramach tej samej umowy finansowej zawartej pomiędzy ZUT i Narodową Agencją Programu Erasmus+.

 

TERMINY NABORÓW

Kwalifikacja na wyjazdy na praktyki programu Erasmus+ prowadzona jest w ramach ogłoszonych naborów. Dla każdego naboru ustalany jest odrębny harmonogram.

Kandydaci składają kompletny wniosek zgłoszeniowy (potwierdzona średnia ocen, informacja o formie potwierdzenia znajomości języka, akceptacja Koordynatora Wydziałowego) w Dziale Mobilności Międzynarodowej. 

 

UWAGA:

Kandydaci dołączają do wniosku wyjazdowego potwierdzenie przyjęcia na praktykę wydane przez instytucję przyjmującą (indywidualny program praktyki zaakceptowany przez macierzysty wydział oraz instytucję przyjmującą, ewentualnie zaświadczenie o gotowości przyjęcia na praktykę w określonym formacie wystawione przez instytucję przyjmującą, potwierdzające m.in. termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz język prowadzenia praktyki). W przypadku niedołączenia potwierdzenia przyjęcia na praktykę kandydaci składający wnioski kwalifikowani będą pod warunkiem przedstawienia potwierdzenia przed terminem określonym w korespondencji potwierdzającej kwalifikację warunkową przesłaną przez Dział Mobilności Międzynarodowej na adresy poczty elektronicznej wskazanej przez kandydata we wniosku wyjazdowym. W przypadku kwalifikacji warunkowej stypendium zostanie naliczone niezwłocznie po przedstawieniu potwierdzenia, jednak pod warunkiem wcześniejszego nierozdysponowania środków na wypłaty stypendium SM w ramach projektu.

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. średnią ocen za ostatni ukończony semestr potwierdzoną przez wydział macierzysty oraz akceptację koordynatora wydziałowego lub dyrektora Szkoły Doktorskiej składane są w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie określonym dla danego naboru. Po zweryfikowaniu wartości punktowych i zaświadczeń o przyjęciu na praktykę sporządzany jest centralny protokół z kwalifikacji kandydatów na wyjazdy na praktyki.

 

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI

W procesie kwalifikacji kandydaci na wyjazdy stypendialne (praktyki) programu Erasmus+ uzyskują punkty na podstawie następujących kryteriów:

1. Średnia ocen

dla kandydatów zarejestrowanych na I i II stopniu studiów:  średnia z ostatniego zakończonego semestru (stan na dzień złożenia wniosku wyjazdowego w Dziale Mobilności Międzynarodowej)

dla kandydatów zarejestrowanych na III stopniu studiów: z ostatniego złożonego sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich oraz postępów w realizacji badań naukowych (dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich) lub sprawozdania z realizacji indywidualnej ścieżki kształcenia lub indywidualnej ścieżki badawczo-rozwojowej w Szkole Doktorskiej w ZUT.

Do wartości średniej przypisana jest następująca punktacja:

ŚREDNIA OCENPUNKTY
3,00 - 3,241
3,25 - 3,492
3,50 - 3,743
3,75 - 3,994
4,00 - 4,246
4,25 - 4,498
4,50 - 4,7410
4,75 - 5,0012

 Jeśli ostatni zakończony semestr akademicki obejmował wyłącznie praktyki zawodowe, średnia ważona ocen z tego semestru nie będzie brana pod uwagę. W tym przypadku w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniona zostanie średnia z semestru poprzedzającego semestr praktyk.

W przypadku studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia lub trzeciego stopnia jako średnia ocen przyjmowana jest średnia ocena za studia pierwszego lub drugiego stopnia ustalona na podstawie suplementu do dyplomu.

2. Ocena znajomości języka obcego, będącego językiem prowadzenia praktyki potwierdzona alternatywnie:

 • wynikiem centralnego egzaminu językowego B2 przeprowadzonego na zakończenie lektoratu na studiach I stopnia; 
 • certyfikatem zewnętrznym zwalniającym z centralnego egzaminu językowego B2 zweryfikowanym przez Studium  Języków Obcych ZUT);
 • centralnym egzaminem językowym przeprowadzanym przez Studium Języków Obcych ZUT na potrzeby danego naboru.

Kandydaci zobowiązani są do spełnienia wymogów językowych instytucji przyjmującej. Jeśli wymagania takie nie są określone, to należy przyjąć, że wymogiem minimalnym jest potwierdzenie znajomości języka na poziomie B1.

Do wartości ocen na poszczególnych poziomach zaawansowania znajomości języka obcego przypisana jest następująca punktacja:

POZIOM ZAAWANSOWANIAOCENA Z EGZAMINUPUNKTY
B13,01
3,51,5
4,02
4,52,5
5,03
B23,04
3,54,5
4,05
4,56
5,07
C13,08
3,59
4,010
4,511
5,012
C23,013
3,513,5
4,014
4,514,5
5,015

Osoby, które uzyskały niedostateczną ocenę z centralnego egzaminu językowego organizowanego na potrzeby danego naboru, mogą przystąpić na wniosek koordynatora wydziałowego do egzaminu poprawkowego na niższym poziomie, jednak nie niższym niż B1. Warunkiem  honorowania wyników egzaminu poprawkowego jest zachowanie terminów danego naboru.

Dopuszcza się zakwalifikowanie kandydata nieposiadającego powyższych kwalifikacji językowych przy spełnieniu obu następujących warunków:

 • kandydat uzyskał potwierdzenie przyjęcia od strony przyjmującej i dołączył je do wniosku oraz
 • kandydat posiada inną, niż określono powyżej, kwalifikację językową określającą poziom i ocenę znajomości języka.

Co do zasady kwalifikacja językowa jest ważna przez dwa lata od daty jej uzyskania. W przypadku przedstawienia kwalifikacji uzyskanej wcześniej, niż dwa lata, decyzję o jej uznaniu podejmuje właściwy koordynator wydziałowy / dyrektor Szkoły Doktorskiej.

3. Ocena aktywności kandydata na rzecz umiędzynarodowienia Wydziału/Uczelni:

 • opieka nad studentami zagranicznymi trwająca minimum semestr lub aktywna działalność w lokalnej sekcji ESN / IAESTE potwierdzona przez koordynatora wydziałowego lub koordynatora lokalnego ESN / IAESTE– 3 pkt,
 • potwierdzony udział w imprezach informacyjno-promocyjnych dot. mobilności studentów w celach akademickich: 1 pkt.

W przypadku przypisania punktów za aktywność na rzecz umiędzynarodowienia Wydziału / Uczelni koordynator wydziałowy zamieszcza stosowną uwagę na wniosku wyjazdowym kandydata.

4. Wcześniejszy wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+

W przypadku wcześniejszego wyjazdu na praktykę zawodową programu Erasmus+ odliczane są punkty w następujący sposób:

- wyjazd na praktykę na tym samym stopniu studiów - odliczone 6 pkt

- wyjazd na praktykę na na niższym stopniu studiów - odliczone 3 pkt.

 

Minimalne warunki kwalifikacji spełnią kandydaci, którzy uzyskają:

 • minimum 1 punkt za średnią ocen i
 • minimum 1 punkt za znajomość języka i
 • minimum 3 punkty w łącznej ocenie bez uwzględnienia punktów odliczonych za wcześniejszy wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+.

W przypadku uzyskania równej łącznej liczby punktów o kolejności kandydatów decydują odpowiednio 1) wyższa średnia ocen oraz 2) wyższa ocena za znajomość języka obcego.

Po zweryfikowaniu punktacji przypisanej poszczególnym kryteriom Dział Mobilności Międzynarodowej sporządza centralny protokół z kwalifikacji kandydatów w postaci zbiorczego zestawienia wszystkich kandydatów uszeregowanych na podstawie malejących wartości łącznej sumy uzyskanych punktów.

Osoby, które spełniły wymogi kwalifikacji w pierwszym terminie mają pierwszeństwo przed kandydatami, którzy spełnią je w drugim terminie (np. pozytywna ocena z poprawkowego egzaminu językowego) bez względu na liczbę punktów uzyskaną w łącznej ocenie punktowej.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Dział Mobilności Międzynarodowej przesyła do kandydatów informację o wynikach kwalifikacji w formie korespondencji elektronicznej.

KWALIFIKACJA DO GRUPY OSÓB "Z MNIEJSZYMI SZANSAMI"

Przypisanie kandydata/kandydatki do grupy zdefiniowanej jako osoby "z mniejszymi szansami" odbywa się na podstawie:

 • decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego wydanej najpóźniej w dniu zatwierdzenia protokołu z kwalifikacji w ramach danego naboru (bez uwzględnienia późniejszych aneksów) i/lub
 • orzeczenia o niepełnosprawności wydanego  najpóźniej w dniu zatwierdzenia protokołu z kwalifikacji w ramach danego naboru (bez uwzględnienia późniejszych aneksów).

W przypadku uruchomienia naboru ciągłego stosowne decyzje / orzeczenia muszą być datowane nie później, niż data potwierdzenia kwalifikacji na wyjazd widniejąca na wniosku zgłoszeniowym.

Wykaz osób "z mniejszymi szansami" ustalany jest wstępnie na podstawie informacji udzielonych przez kandydatów we wniosku wyjazdowym, a następnie weryfikowany na podstawie dokumentacji dostępnej w systemie Dziekanat XP lub przedłożonej przez kandydata.

 

ODWOŁANIE OD WYNIKÓW KWALIFIKACJI

Kandydatom przysługuje prawo odwołania w ciągu 7 dni od dnia otrzymania z Działu Mobilności Międzynarodowej informacji o wynikach kwalifikacji. Odwołania należy kierować do prorektora ds. kształcenia na adres Działu Mobilności Międzynarodowej.

 

ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POSZCZEGÓLNE WYJAZDY (PRAKTYKI)

Spełnienie minimalnych warunków kwalifikacji nie oznacza automatycznego przyznania stypendium na wyjazd.

Po wyliczeniu  łącznej oceny punktowej tworzone są centralne listy rankingowe kandydatów uszeregowanych zgodnie z łączną liczbą uzyskanych punktów, odrębnie dla wyjazdów długo- i krótkoterminowych.

Indywidualne stypendia na realizację wyjazdów przyznawane są zgodnie z kolejnością kandydatów na centralnych listach rankingowych w ramach puli środków przeznaczonych na daną formę wyjazdów i przy uwzględnieniu ewentualnych aktualnie obowiązujących ograniczeń okresów finansowania.

W sytuacji przekroczenia limitu miejsc określonego dostępnymi środkami na wypłaty stypendiów kolejni kandydaci na wyjazdy na praktyki będą kwalifikowani będą:

 • w ramach innego projektu mobilnościowego KA131 pod warunkiem równego traktowania wszystkich kandydatów będących w tej samej sytuacji,
 • rezerwowo - jeśli nie ma aktualnej możliwości przesunięcia do innego projektu mobilnościowego KA131.

Stypendia na wyjazdy kwalifikowane warunkowo nie są naliczane. W przypadku kwalifikacji warunkowej stypendium zostanie naliczone niezwłocznie po spełnieniu warunku kwalifikacji,  jednak tylko w przypadku wcześniejszego nierozdysponowania środków na wypłaty stypendium SM w ramach projektu.

 

SKREŚLENIE KANDYDATA Z LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

W sytuacji stwierdzenia utraty ważności przedstawionego potwierdzenia o przyjęciu na praktykę,  niepoinformowania o istotnej zmianie planów wyjazdowych (np. przesunięcie terminu wyjazdu wyjazdu o kilka miesięcy, nieuzgodniona zmiana instytucji przyjmującej) i/lub braku kontaktu z zakwalifikowanym kandydatem kandydat zostanie automatycznie skreślony z listy osób zakwalifikowanych na praktyki.