Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAMU ERASMUS+

 

Wyjazdy na praktyki 

Kandydaci uprawnieni do wnioskowania i wyjazdu na praktyki:

  • o wyjazdy na praktyki studenckie wnioskować mogą osoby zarejestrowane na studiach I, II, III stopnia w ZUT w ramach kapitału wyjazdowego pozostającego do wykorzystania na danym stopniu studiów.
  • osoby planujące wyjazd na praktykę absolwencką (wyjazd rozpoczęty i zakończony przed upływem 12 miesięcy od ukończenia studiów) muszą wnioskować o wyjazd będąc na ostatnim roku studiów.

Osoby wyjeżdżające w trakcie studiów (praktyka studencka):

Wyjazd na praktyki trwający od 2 do 12 miesięcy na tym samym stopniu studiów musi zostać zrealizowany w tym samym roku akademickim.
Uczestnik musi pozostać zarejestrowany na danym stopniu studiów w ZUT przez cały okres pobytu na zagranicznej praktyce zawodowej. Okres pobytu na praktyce wliczany jest do całkowitego kapitału wyjazdowego przypisanego do danego stopnia studiów (tj. 12 miesięcy dla studiów 1, 2 i 3 stopnia).


Osoby wyjeżdżające jako absolwenci (praktyka absolwencka):

Minimalny okres pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące. Okres pobytu na praktyce absolwenckiej jest wliczany do całkowitego kapitału wyjazdowego przypisanego do danego stopnia studiów (tj. 12 miesięcy w przypadku studiów 1, 2 i 3 stopnia).

 

TERMINY NABORÓW

Kwalifikacja na wyjazdy na praktyki programu Erasmus+ prowadzona jest w ramach ogłoszonych naborów. Dla każdego naboru ustalany jest odrębny harmonogram.

Kandydaci składają kompletny wniosek zgłoszeniowy (potwierdzona średnia, informacja o formie potwierdzenia znajomości języka, akceptacja Koordynatora Wydziałowego) w Dziale Mobilności Międzynarodowej. 

 

UWAGA:

Kandydaci dołączają do wniosku wyjazdowego potwierdzenie przyjęcia na praktykę wydane przez instytucję przyjmującą (indywidualny program praktyki zaakceptowany przez macierzysty wydział oraz instytucję przyjmującą, ewentualnie zaświadczenie o gotowości przyjęcia na praktykę w określonym formacie wystawione przez instytucję przyjmującą, potwierdzające m.in. termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz język prowadzenia praktyki). W przypadku niedołączenia potwierdzenia przyjęcia na praktykę kandydaci składający wnioski kwalifikowani będą pod warunkiem przedstawienia potwierdzenia przed terminem określonym w korespondencji potwierdzającej kwalifikację warunkową przesłaną przez Dział Mobilności Międzynarodowej na adresy poczty elektronicznej wskazanej przez kandydata we wniosku wyjazdowym.

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. średnią ocen za ostatni ukończony semestr potwierdzoną przez wydział macierzysty oraz akceptację koordynatora wydziałowego składane są w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie określonym dla danego naboru. Po zweryfikowaniu wartości punktowych i zaświadczeń o przyjęciu na praktykę sporządzany jest centralny protokół z kwalifikacji kandydatów na wyjazdy na praktyki.

 

 

I ETAP KWALIFIKACJI - OCENA MERYTORYCZNA

Kandydaci na wyjazdy stypendialne (praktyki) programu Erasmus+ oceniani są na podstawie:

1. średniej ocen z ostatniego zakończonego semestru akademickiego (stan na dzień przekazania wydziałowych protokołów z kwalifikacji do Działu Mobilności Międzynarodowej zgodnie z następującą punktacją:

ŚREDNIA OCENPUNKTY
3,00 - 3,241
3,25 - 3,492
3,50 - 3,743
3,75 - 3,994
4,00 - 4,246
4,25 - 4,498
4,50 - 4,7410
4,75 - 5,0012

 Jeśli ostatni zakończony semestr akademicki obejmował wyłącznie praktyki zawodowe, średnia ważona ocen z tego semestru nie będzie brana pod uwagę. W tym przypadku w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniona zostanie średnia z semestru poprzedzającego semestr praktyk.

W przypadku studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia lub trzeciego stopnia jako średnia ocen przyjmowana jest średnia ocena za studia pierwszego lub drugiego stopnia ustalona na podstawie suplementu do dyplomu.

2. oceny znajomości języka obcego, będącego językiem prowadzenia praktyki, potwierdzonej centralnym uczelnianym egzaminem językowym B2 przeprowadzanym na I stopniu studiów, uznawanym certyfikatem zewnętrznym (zgodnie z potwierdzeniem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ZUT) lub centralnym egzaminem organizowanym w ramach danego naboru.

Kandydaci zobowiązani są do spełnienia wymogów językowych instytucji przyjmującej. Jeśli wymagania takie nie są określone, to należy przyjąć, że wymogiem minimalnym jest potwierdzenie znajomości języka na poziomie B1.

POZIOM ZAAWANSOWANIAOCENA Z EGZAMINUPUNKTY
B13,01
3,51,5
4,02
4,52,5
5,03
B23,04
3,54,5
4,05
4,56
5,07
C13,08
3,59
4,010
4,511
5,012
C23,013
3,513,5
4,014
4,514,5
5,015

Osoby, które uzyskały niedostateczną ocenę z centralnego egzaminu językowego organizowanego na potrzeby danego naboru, mogą przystąpić na wniosek koordynatora wydziałowego do egzaminu poprawkowego na niższym poziomie, jednak nie niższym niż B1. Warunkiem  honorowania wyników egzaminu poprawkowego jest zachowanie terminów danego naboru.

3. oceny ewentualnej szczególnej aktywności i/lub działalność na rzecz "internacjonalizacji" Wydziału/Uczelni:

  • minimum semestralna opieka nad zagranicznymi studentami lub aktywna działalność w lokalnej sekcji ESN potwierdzona przez koordynatora wydziałowego lub koordynatora lokalnego ESN - 3 pkt,
  • potwierdzony udział w imprezach informacyjno-promocyjnych dot. mobilności studentów w celach akademickich - 1 pkt.

Minimalne warunki kwalifikacji spełnią kandydaci, którzy uzyskają:

  • minimum 1 punkt za średnią ocen i
  • minimum 1 punkt za znajomość języka i
  • minimum 3 punkty w łącznej ocenie merytorycznej.

II ETAP KWALIFIKACJI - UWZGLĘDNIENIE KRYTERIÓW FORMALNYCH

Do łącznej punktacji wynikającej z oceny merytorycznej odliczane są punkty za ewentualny wcześniejszy wyjazd na praktykę w ramach programu LLP-Erasmus lub Erasmus+:

- wyjazd na praktykę na tym samym stopniu studiów - odliczone 6 pkt

- wyjazd na praktykę na na niższym stopniu studiów - odliczone 3 pkt

W przypadku uzyskania równej łącznej liczby punktów po drugim etapie o uszeregowaniu kandydatów decydują w kolejności wyższa średnia naukowa oraz w drugiej kolejności wyższa ocena za znajomość języka obcego. W przypadku, gdy uzyskana wartość jest taka sama, rozstrzygającą decyzję podejmuje koordynator uczelniany.

 

ODWOŁANIE OD WYNIKÓW KWALIFIKACJI

Kandydatom przysługuje prawo odwołania w ciągu 7 dni od dnia otrzymania z Działu Mobilności Międzynarodowej informacji o wynikach kwalifikacji. Odwołania należy kierować do prorektora ds. kształcenia na adres Działu Mobilności Międzynarodowej.

 

ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POSZCZEGÓLNE WYJAZDY (PRAKTYKI)

Spełnienie minimalnych warunków kwalifikacji nie oznacza automatycznego przyznania stypendium na wyjazd.

Po wyliczeniu  łącznej oceny punktowej tworzone są centralne listy rankingowe, odrębna dla praktyk studenckich oraz odrębna dla praktyk absolwenckich.

Stypendia na realizację wyjazdów przyznawane są zgodnie z kolejnością z centralnych list rankingowych, w ramach puli środków na praktyki studenckie i absolwenckie.

Stypendium nie zostanie naliczone dla osób kwalifikowanych warunkowo (brak potwierdzenia przyjęcia na praktykę). W tym przypadku stypendium zostanie naliczone w chwili przedłożenia potwierdzenia przyjęcia na praktykę - pod warunkiem dostępności środków na realizację wyjazdów na praktyki.

 

SKREŚLENIE KANDYDATA Z LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

W sytuacji stwierdzenia utraty ważności przedstawionego potwierdzenia o przyjęciu na praktykę,  niepoinformowania o istotnej zmianie planów wyjazdowych (np. przesunięcie terminu wyjazdu wyjazdu o kilka miesięcy, zmiana instytucji przyjmującej) i/lub braku kontaktu z zakwalifikowanym kandydatem kandydat zostanie automatycznie skreślony z listy osób zakwalifikowanych na praktyki.