Uczelnie partnerskie Erasmus+

UMOWY DWUSTRONNE ERASMUS+ (INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENTS)

 

Wyjazdy na studia oraz wyjazdy dydaktyczne odbywają się na podstawie umów dwustronnych podpisanych z zagranicznymi uczelniami partnerskimi i obejmującymi dany kierunek studiów / dycyplinę. Wyjazd na studia lub wyjazd dydaktyczny do uczelni, z którą nie zawarto uprzednio umowy obowiązującej w danym roku akademickim jest niemożliwy.

Umowa dwustronna (Inter-Institutional Agreement) zawiera zapisy określające m.in. kierunki studiów objęte wymianą, liczbę miejsc dla mobilnych studentów i nauczycieli przewidzianą na dany rok akademicki, język wykładowy i jego wymagany poziom, terminy zgłoszenia się w zagranicznej uczelni oraz linki / kontakty dotyczące formalności i kwestii bytowych (zakwaterowanie, ubezpieczenie, etc.). Aktualny wykaz umów dwustronnych jest dostępny do wglądu u Koordynatorów Wydziałowych (partnerzy danego wydziału) oraz w Dziale Mobilności Międzynarodowej.

UWAGA! Od wiosny 2022 trwa proces odnawiania umów dwustronnych dla nowej fazy Programu Erasmus+ 2021-2027. Wszystkie uczelnie europejskie obowiązuje nowy system elektronicznego obiegu dokumentów (EWP - Erasmus Without Papers) - z uwagi na opóźnienia oraz problemy techniczne związane z uruchomieniem systemów EWP proces odnawiania umów nie został jeszcze zakończony - w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z właściwym Koordynatorem Wydziałowym i/lub Działem Mobilności Międzynarodowej. 

UWAGA! przed złożeniem wniosku wyjazdowego (wyjazd na studia lub wyjazd dydaktyczny) wybór uczelni partnerskiej należy skonsultować z właściwym Koordynatorem Wydziałowym.

 

Nominacji dokonuje uczelnia wysyłająca - Dział Mobilności Międzynarodowej po oficjalnych wynikach kwalifikacji w ZUT w Szczecinie lub Koordynator Wydziałowy w sytuacji gdy termin nominacji przypada wcześniej niż ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia w ZUT.

Zgłoszenia w uczelni zagranicznej dokonuje zainteresowany student, zgodnie z terminem ustalonym przez uczelnię przyjmującą.

 

WAŻNE: Wskazane w tabelach informacje wynikają z podpisanej umowy dwustronnej, jednak zalecamy zweryfikowanie danych z aktualną informacją dostępną na stronie www uczelni partnerskich. Uczelnie z roku na rok mogą zmieniać wymogi stawiane studentom zagranicznym i nie informować o tym parterów.

WAŻNE: Terminy nominacji/aplikacji wskazane w tabelach dotyczą zazwyczaj obywateli Unii Europejskiej. Studentów spoza UE z reguły obowiązują terminy wcześniejsze.

UWAGA:

Kandydaci zainteresowani wyjazdem na studia do danej uczelni proszeni są o skonsultowanie swojego wyboru z właściwym Koordynatorem Wydziałowym przed złożeniem wniosku wyjazdowego. Wybór uczelni uzależniony jest od oferty programowej dla danego kierunku studiów.

Wykaz aktualizowany: styczeń 2021