Zasady kwalifikacji KMD

ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAMU ERASMUS+

 

Krótkoterminowa mobilność doktorantów (typ praktyka / staż SMP)

Wyjazd krótkoterminowy typu praktyka / staż można zrealizować w instytucji lub przedsiębiorstwie branżowym gwarantującym nabycie kompetencji i umiejętności praktycznych powiązanych z efektami uczenia się przewidzianymi dla określonego programu kształcenia.

Udział w konferencji nie może stanowić celu mobilności krótkoterminowej SMP doktorantów.

Wyjazdów typu praktyka/staż nie można realizować w instytucjach Unii Europejskiej, w tym określonych agencjach UE - wykaz dostępny na stronie https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_en


Kandydaci uprawnieni do wnioskowania o krótkoterminową mobilność doktorantów (typ praktyka / staż):

 • osoby zarejestrowane na studiach III stopnia / słuchacze Szkoły Doktorskiej w ZUT w ramach kapitału wyjazdowego pozostającego do wykorzystania na III stopniu studiów, bez względu na uczelnię macierzystą, z której realizowano uprzednio długo- i krótkoterminowe wyjazdy na tym stopniu studiów.

 

TERMINY NABORÓW

Kwalifikacja na wyjazdy stypendialne programu Erasmus+ (krótkoterminowa mobilność doktorantów SMP) prowadzona jest w ramach cyklicznie ogłaszanych naborów. Dla każdego naboru ustalany jest odrębny harmonogram.

 Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru, jego harmonogram oraz formularze wniosków wyjazdowych publikowane są na stronach internetowych Uczelni.

UWAGA:

Kandydaci dołączają do wniosku wyjazdowego potwierdzenie przyjęcia na krótkoterminową praktykę / staż zawodowy wydane przez instytucję przyjmującą (indywidualny program praktyki zaakceptowany przez macierzystą jednostkę - podpis promotora oraz dyrektora Szkoły Doktorskiej -  oraz instytucję przyjmującą, ewentualnie zaświadczenie o gotowości przyjęcia na praktykę w określonym formacie wystawione przez instytucję przyjmującą, potwierdzające m.in. termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz język prowadzenia praktyki). W przypadku niedołączenia potwierdzenia przyjęcia na praktykę kandydaci składający wnioski kwalifikowani będą pod warunkiem przedstawienia potwierdzenia przed terminem określonym w korespondencji potwierdzającej kwalifikację warunkową przesłaną przez Dział Mobilności Międzynarodowej na adresy poczty elektronicznej wskazanej przez kandydata we wniosku wyjazdowym. W przypadku kwalifikacji warunkowej stypendium zostanie naliczone niezwłocznie po przedstawieniu potwierdzenia, jednak pod warunkiem wcześniejszego nierozdysponowania środków na wypłaty stypendium SM w ramach projektu.

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. średnią ocen za ostatni ukończony semestr potwierdzoną przez macierzystą jednostkę oraz akceptację koordynatora wydziałowego (dotyczy studiów I i II stopnia) lub dyrektora Szkoły Doktorskiej składane są w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie określonym dla danego naboru. Po zweryfikowaniu wartości punktowych i zaświadczeń o przyjęciu na krótkoterminową praktykę / staż sporządzany jest centralny protokół z kwalifikacji kandydatów na wyjazdy na praktyki.

 

W procesie kwalifikacji kandydaci na wyjazdy w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów (typ praktyka / staż SMP) w ramach programu Erasmus+ uzyskują punkty na podstawie następujących kryteriów:

1. średnia ocen

na podstawie ostatniego złożonego sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich oraz postępów w realizacji badań naukowych (dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich) lub sprawozdania z realizacji indywidualnej ścieżki kształcenia lub indywidualnej ścieżki badawczo-rozwojowej w Szkole Doktorskiej ZUT.

Do wartości średniej przypisana jest następująca punktacja:

ŚREDNIA OCENPUNKTY
3,00 - 3,241
3,25 - 3,492
3,50 - 3,743
3,75 - 3,994
4,00 - 4,246
4,25 - 4,498
4,50 - 4,7410
4,75 - 5,0012

W przypadku studentów pierwszego semestru trzeciego stopnia jako średnia ocen przyjmowana jest średnia ocena za studia drugiego stopnia ustalona na podstawie suplementu do dyplomu.

2. Ocena znajomości języka obcego, będącego językiem realizacji krótkoterminowej praktyki / stażu, potwierdzona alternatywnie:

 • wynikiem centralnego egzaminu językowego B2 przeprowadzanego w ZUT na zakończenie lektoratu na studiach S1
 • certyfikatem zewnętrznym zwalniającym z centralnego egzaminu językowego B2 zweryfikowanym przez Studium Języków Obcych ZUT
 • wynikiem centralnego egzaminu językowego organizowanego na potrzeby danego naboru.


Kandydaci zobowiązani są do spełnienia wymogów językowych instytucji przyjmującej. Jeśli wymagania takie nie są określone, to należy przyjąć, że wymogiem minimalnym jest potwierdzenie znajomości języka na poziomie B1.

Do wartości ocen na poszczególnych poziomach zaawansowania znajomości języka obcego przypisana jest następująca punktacja:

 

POZIOM ZAAWANSOWANIAOCENA Z EGZAMINUPUNKTY
B13,01
3,51,5
4,02
4,52,5
5,03
B23,04
3,54,5
4,05
4,56
5,07
C13,08
3,59
4,010
4,511
5,012
C23,013
3,513,5
4,014
4,514,5
5,015

Osoby, które uzyskały niedostateczną ocenę z centralnego egzaminu językowego organizowanego na potrzeby danego naboru, mogą przystąpić na wniosek koordynatora wydziałowego (dotyczy studiów doktoranckich ) / dyrektora Szkoły Doktorskiej do egzaminu poprawkowego na niższym poziomie, jednak nie niższym niż B1. Warunkiem  honorowania wyników egzaminu poprawkowego jest zachowanie terminów danego naboru.

Dopuszcza się zakwalifikowanie kandydata nieposiadającego powyższych kwalifikacji językowych przy spełnieniu obu następujących warunków:

 • kandydat uzyskał potwierdzenie przyjęcia od strony przyjmującej i dołączył je do wniosku oraz
 • kandydat posiada inną, niż określono powyżej, kwalifikację językową określającą poziom i ocenę znajomości języka.

 

Co do zasady kwalifikacja językowa jest ważna przez dwa lata od daty jej uzyskania. W przypadku przedstawienia kwalifikacji uzyskanej wcześniej, niż dwa lata, decyzję o jej uznaniu podejmuje właściwy koordynator wydziałowy.

 

3. Ocena aktywności kandydata na rzecz umiędzynarodowienia Wydziału/Uczelni:

 • opieka nad studentem zagranicznym trwająca minimum semestr lub aktywna działalność w lokalnej sekcji ESN potwierdzona przez koordynatora wydziałowego lub koordynatora lokalnego ESN - 3 pkt,
 • potwierdzony udział w imprezach informacyjno-promocyjnych dot. mobilności studentów w celach akademickich - 1 pkt

W przypadku przypisania punktów za aktywność na rzecz umiędzynarodowienia Wydziału /Uczelni koordynator wydziałowy / dyrektor Szkoły Doktorskiej zamieszcza stosowną uwagę we wniosku wyjazdowym składanym przez kandydata.

4. Wcześniejszy wyjazd w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów SMP w ramach programu Erasmus+

W przypadku wcześniejszego wyjazdu w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów SMP programu Erasmus+ odliczane są punkty w następujący sposób:

 • wyjazd w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów SMP - odliczone 6 pkt


Minimalne warunki kwalifikacji spełnią kandydaci, którzy uzyskają:

 • minimum 1 punkt za średnią ocen i
 • minimum 1 punkt za znajomość języka i
 • minimum 3 punkty w łącznej ocenie bez uwzględnienia punktów odliczonych za wcześniejszy wyjazd w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów SMP w ramach programu Erasmus+.

W przypadku uzyskania równej łącznej liczby punktów o kolejności kandydatów decydują odpowiednio 1) wyższa średnia ocen oraz 2) wyższa ocena ze znajomość języka obcego.

Po zweryfikowaniu punktacji przypisanej poszczególnym kryteriom Dział Mobilności Międzynarodowej sporządza centralny protokół z kwalifikacji w postaci zbiorczego zestawienia wszystkich kandydatów uszeregowanych na podstawie malejących wartości łącznej sumy uzyskanych punktów.

Osoby, które spełniły minimalne wymogi kwalifikacji w pierwszym terminie mają pierwszeństwo przed kandydatami, którzy spełnią je w drugim terminie (np. pozytywna ocena z poprawkowego egzaminu językowego) bez względu na liczbę punktów uzyskaną w łącznej ocenie punktowej.

W sytuacji przekroczenia limitu miejsc określonego dostępnymi środkami na wypłaty stypendiów w ramach puli na krótkoterminową mobilność doktorantów SMP kolejni kandydaci na wyjazdy tego typu kwalifikowani będą rezerwowo.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Dział Mobilności Międzynarodowej przesyła do kandydatów informację o wynikach kwalifikacji w formie korespondencji elektronicznej.

 

KWALIFIKACJA DO GRUPY OSÓB "Z MNIEJSZYMI SZANSAMI"

Przypisanie kandydata/kandydatki do grupy zdefiniowanej jako osoby "z mniejszymi szansami" odbywa się na podstawie:

 • decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego wydanej najpóźniej w dniu zatwierdzenia protokołu z kwalifikacji w ramach danego naboru (bez uwzględnienia późniejszych aneksów) i/lub
 • orzeczenia o niepełnosprawności wydanego  najpóźniej w dniu zatwierdzenia protokołu z kwalifikacji w ramach danego naboru (bez uwzględnienia późniejszych aneksów).

W przypadku uruchomienia naboru ciągłego stosowne decyzje / orzeczenia muszą być datowane nie później, niż data potwierdzenia kwalifikacji na wyjazd widniejąca na wniosku zgłoszeniowym.

Wykaz osób "z mniejszymi szansami" ustalany jest wstępnie na podstawie informacji udzielonych przez kandydatów we wniosku wyjazdowym, a następnie weryfikowany na podstawie dokumentacji dostępnej w systemie Dziekanat XP lub przedłożonej przez kandydata.

 

ODWOŁANIE OD WYNIKÓW KWALIFIKACJI

Kandydatom przysługuje prawo odwołania w ciągu 7 dni od dnia otrzymania z Działu Mobilności Międzynarodowej informacji o wynikach kwalifikacji. Odwołania należy kierować do prorektora ds. studenckich na adres Działu Mobilności Międzynarodowej.

 

ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POSZCZEGÓLNE WYJAZDY

Spełnienie minimalnych warunków kwalifikacji nie oznacza automatycznego przyznania stypendium na wyjazd.

Po wyliczeniu  łącznej oceny punktowej tworzona jest centralna lista rankingowa kandydatów na wyjazdy w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów SMP.

Indywidualne stypendia na realizację wyjazdów przyznawane są zgodnie z kolejnością kandydatów na centralnych listach rankingowych w ramach puli środków przeznaczonych na daną formę wyjazdów i przy uwzględnieniu ewentualnych aktualnie obowiązujących ograniczeń okresów finansowania.

Stypendia na wyjazdy kwalifikowane warunkowo nie są naliczane. W przypadku kwalifikacji warunkowej stypendium zostanie naliczone niezwłocznie po spełnieniu warunku kwalifikacji,  jednak tylko w przypadku wcześniejszego nierozdysponowania środków na wypłaty stypendium SM w ramach projektu.

 

 

SKREŚLENIE KANDYDATA Z LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

W sytuacji stwierdzenia utraty ważności przedstawionego potwierdzenia o przyjęciu na krótkoterminową praktykę / staż,  niepoinformowania o istotnej zmianie planów wyjazdowych (np. przesunięcie terminu wyjazdu wyjazdu o kilka miesięcy, zmiana instytucji przyjmującej) i/lub braku kontaktu z zakwalifikowanym kandydatem kandydat zostanie automatycznie skreślony z listy osób zakwalifikowanych na wyjazdy w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów SMP.