Krok po kroku

WYJAZDY SZKOLENIOWE PROGRAMU ERASMUS+ – KROK PO KROKU

Celem wyjazdu szkoleniowego jest nabywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji i umiejętności kluczowych dla jakościowego wdrażania działań określonych w celach przyjętych dla Programu Erasmus+ 2021-2027 dla sektora szkolnictwa wyższego (dokument Programme Guide) oraz w ramach Deklaracji Polityki Erasmusa ZUT na lata 2021-2027. Uczelnia macierzysta może określić obszary priorytetowe zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoleniowymi i zapotrzebowaniem na konkretne know-how.Deklaracja Polityki Erasmusa

Od roku akademickiego 2018/2019 priorytetem są wyjazdy nauczycieli w celu podnoszenia kompetencji dydaktycznych poprzez udział w specjalistycznych kursach metodycznych (enhancing teaching and curriculum development skills). 

Instytucją przyjmującą może być uczelnia posiadająca Kartę Uczelni Erasmusa (EUC) lub instytucja nieakademicka zlokalizowana w kraju uprawnionym do uczestniczenia w programie (27 krajów Unii Europejskiej, kraje EOG: Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz Serbia, Turcja i Macedonia Północna).

 

Program ERASMUS+ nie finansuje działalności badawczo-rozwojowej.

 

Wyjazd szkoleniowy trwa od min. 2 dni (tj. dwa noclegi, bez wliczania czasu podróży) do maksymalnie 2 miesięcy. Na dany dzień roboczy przypada 8-godzinny wymiar pracy / szkolenia.

W przypadku wyjazdów trwających dłużej, niż 5 dni roboczych stosowane jest ograniczenie finansowania do maksymalnie 5 dni pobytu.

 

(1) Ogłoszenie naboru wniosków na wyjazdy szkoleniowego (m.in. poprzez strony internetowe ZUT, w tym stronę www.erasmusplus.zut.edu.pl).

(2) Przygotowanie indywidualnego programu szkolenia/pracy (Mobility Agreement for Training) w zależności od wybranej formy:

- zorganizowane szkolenia grupowe: program szkolenia udostępniony przez organizatora należy wpisać do części "Activities to be carried out", uzupełnić pozostałe rubryki we własnym zakresie

- indywidualny pobyt szkoleniowy: kandydat/ka uzgadnia w porozumieniu z przełożonym oraz zagraniczną instytucją przyjmującą termin pobytu oraz program szkolenia / stażu towarzyszącego  „Indywidualny program pracy/szkolenia” (Mobility Agreement for Training)

Wskazówki (format:  doc, rozmiar:  53 kB) dotyczące sporządzenia indywidualnego programu szkolenia (Mobility Agreement for Training)

(3) złożenie wniosku wyjazdowego oraz uzgodnionego programu szkolenia w Dziale Mobilności Międzynarodowej (ul. Pułaskiego 10, pok. 15-16) w terminie ogłoszonym dla danego naboru.

Program szkolenia jest integralną częścią wniosku zgłoszeniowego, podlega ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami i stanowi podstawę kwalifikacji na wyjazd.

UWAGA: Możliwość złożenia wniosku o wyjazd szkoleniowy poza terminami naboru dotyczy szkoleń o następującej tematyce: zorganizowane szkolenia metodyczne dla nauczycieli akademickich, zorganizowane grupowe szkolenie o tematyce zbieżnej z określonymi obszarami priorytetowymi wyjazdów szkoleniowych E+

(4) Po zakończeniu naboru wnioski podlegają ocenie komisji kwalifikacyjnej powołanej przez rektora ZUT. W wyniku procedury rekrutacyjnej tworzona jest lista rankingowa, składająca się z listy podstawowej oraz listy rezerwowej (w przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę finansowanych wyjazdów).

(5)  Dział Mobilności Międzynarodowej przesyła do kandydatów indywidualne informacje dotyczące wyników kwalifikacji oraz wysokości wsparcia indywidualnego przyznanego na realizację wyjazdu (korespondencja elektroniczna na adres wskazany przez kandydata we wniosku).

(6) Osoby wyjeżdżające zobowiązane są do indywidualnego ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w zagranicznej instytucji przyjmującej (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez regionalny oddział NFZ oraz ubezpieczenie NW).

(7) Wszelkie zmiany (np. terminu wyjazdu) należy zgłaszać na bieżąco w Dziale Mobilności Międzynarodowej, który przekaże instrukcje dalszego postępowania. Zmiana miejsca docelowego wymaga złożenia stosownej prośby do prorektora ds. studenckich, program szkolenia, na podstawie którego kandydat/ka został/a zakwalifikowany/a zaakceptowany przez instytucję przyjmującą stanowi załącznik do prośby. 

(8) Najpóźniej 2 tygodnie przed zaplanowanym terminem wyjazdu osoby wyjeżdżające kontaktują się z Działem Mobilności Międzynarodowej celem podpisania indywidualnej umowy finansowej i wypłaty wsparcia indywidualnego. Warunkiem podpisania umowy indywidualnej jest przestawienie indywidualnego programu pracy / szkolenia zaakceptowanego instytucję przyjmującą oraz przedłożenie do wglądu dokumentów potwierdzających daty podróży w przypadku, gdy naliczane jest stypendium na utrzymanie w czasie podróży (maksymalnie 2 dni).

(9). Po powrocie z wyjazdu pracownik zobowiązany jest rozliczyć wyjazd poprzez złożenie następujących dokumentów:

  • potwierdzenia zrealizowania programu szkolenia w terminach określonych w umowie (dokument wydany na firmowym papierze instytucji przyjmującej),
  • raportu on-line w elektronicznym systemie sprawozdawczym Programu Erasmus+ - wezwanie do złożenia raportu generowane jest automatycznie przez system po zakończeniu pobytu,
  • sprawozdania opisowego według formatu określonego przez uczelnię macierzystą.

Rozliczenie wyjazdu następuje w terminie określonym w indywidualnej umowie stypendialnej.

 

UWAGA:

Ewentualna rezygnacja z wyjazdu wymaga formy pisemnej. Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do powiadomienia Uczelnianego Koordynatora o ewentualnej rezygnacji w wyjazdów możliwie jak najwcześniej, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca roku akademickiego, w którym realizowany jest wyjazd.