Krok po kroku

WYJAZDY SZKOLENIOWE PROGRAMU ERASMUS+ – KROK PO KROKU

Celem wyjazdu szkoleniowego jest poszerzanie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji kluczowych dla procesu internacjonalizacji kształcenia (m.in. organizacja mobilności międzynarodowej, tworzenie wspólnych programów studiów opartych o nowe standardy kształcenia, doskonalenie systemu ECTS oraz Suplementu do Dyplomu, modernizacja uczelni) oraz uznanych za priorytetowe zgodnie z indywidualną Deklaracją Polityki Erasmusa Uczelni.

Od roku akademickiego 2018/2019 priorytetem są wyjazdy nauczycieli w celu podnoszenia kompetencji dydaktycznych poprzez udział w specjalistycznych kursach metodycznych (enhancing teaching and curriculum development skills). 

Instytucją przyjmującą może być uczelnia posiadająca Kartę Uczelni Erasmusa (EUC) lub instytucja nieakademicka zlokalizowana w kraju uprawnionym do uczestniczenia w programie (28 krajów Unii Europejskiej, kraje EOG: Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz Turcja i Macedonia).

 

Program ERASMUS+ nie finansuje działalności badawczo-rozwojowej.

 

Wyjazd szkoleniowy trwa od min. 2 dni (tj. dwa noclegi, bez wliczania czasu podróży) do maksymalnie 2 miesięcy. Na dany dzień roboczy przypada 8-godzinny wymiar pracy / szkolenia.

 

(1) Ogłoszenie naboru wniosków (m.in. poprzez strony internetowe ZUT, w tym stronę www.erasmusplus.zut.edu.pl).

(2) Osoby zainteresowane wyjazdami szkoleniowymi uzgadniają w porozumieniu z zagranicznymi instytucjami przyjmującymi „Indywidualny program pracy/szkolenia” (Individual Work Programme) oraz przewidywany termin pobytu, a następnie składają wnioski wyjazdowe w Dziale Mobilności Międzynarodowej (ul. Pułaskiego 10, pok. 15-16) w terminie ogłoszonym dla danego naboru. W przypadku pracowników zatrudnionych na wydziałach, „Indywidualny program pracy/szkolenia” powinien zostać zaopiniowany przez Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą przed złożeniem wniosku. Program szkolenia jest integralną częścią wniosku zgłoszeniowego i stanowi podstawę kwalifikacji na wyjazd.

(3) Po zakończeniu naboru wnioski podlegają ocenie komisji kwalifikacyjnej powołanej przez rektora ZUT. W wyniku procedury rekrutacyjnej tworzona jest lista rankingowa, składająca się z listy podstawowej oraz listy rezerwowej.

(4) Po potwierdzeniu wysokości dotacji dla ZUT oraz dokonania alokacji środków na poszczególne wyjazdy Dział Mobilności Międzynarodowej przesyła do kandydatów indywidualne informacje dotyczące wyników kwalifikacji oraz wysokości wsparcia indywidualnego przyznanego na realizację wyjazdu (korespondencja elektroniczna na adres wskazany przez kandydata we wniosku).

(5) Osoby wyjeżdżające zobowiązane są do indywidualnego ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w zagranicznej instytucji przyjmującej (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez regionalny oddział NFZ oraz ubezpieczenie NW).

(6) Wszelkie zmiany (np. termin wyjazdu) należy zgłaszać na bieżąco w Dziale Mobilności Międzynarodowej, która przekaże instrukcje dalszego postępowania. Zmiana miejsca docelowego wymaga złożenia stosownej prośby do prorektora ds. studenckich, program szkolenia stanowiący podstawę kwalifikacji i zaakceptowany przez instytucję przyjmującą stanowi załącznik do prośby. 

(7) Najpóźniej 2 tygodnie przed zaplanowanym terminem wyjazdu osoby wyjeżdżające kontaktują się z Działem Mobilności Międzynarodowej celem podpisania indywidualnej umowy finansowej i wypłaty wsparcia indywidualnego. Warunkiem podpisania umowy indywidualnej jest przestawienie indywidualnego programu pracy / szkolenia zaakceptowanego instytucję przyjmującą.

(8). Po powrocie z wyjazdu pracownik zobowiązany jest rozliczyć wyjazd poprzez złożenie następujących dokumentów:

  • potwierdzenia zrealizowania programu szkolenia w terminach określonych w umowie (dokument wydany na firmowym papierze instytucji przyjmującej - przykładowa treść dostępna tutaj)
  • ankiety - wezwanie do złożenia ankiety generowane jest automatycznie przez system sprawozdawczości elektronicznej Mobility Tool po zakończeniu pobytu.

Rozliczenie wyjazdu następuje w terminie określonym w indywidualnej umowie stypendialnej.

 

UWAGA:

Ewentualna rezygnacja z wyjazdu wymaga formy pisemnej. Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do powiadomienia Uczelnianego Koordynatora o ewentualnej rezygnacji w wyjazdów możliwie jak najwcześniej, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca roku akademickiego, w którym realizowany jest wyjazd.