dodatkowe dofinansowanie

DODATKOWE DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW OTRZYMUJĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STUDENTÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

OSOBY Z NABYTYM PRAWEM DO STYPENDIUM SOCJALNEGO (wyjazdy na studia i praktyki z wyłączeniem absolwentów)

Osobom z nabytym prawem do stypendium socjalnego przysługuje dodatek socjalny E+ w wysokości 200 euro na miesiąc pobytu (np. 500 euro stypendium bazowego + 200 euro dodatek socjalny = 700 euro / miesiąc).

Dodatek socjalny przysługuje studentom, którzy mają nabyte prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie zakończenia postępowania rekrutacyjnego na wyjazdy na studia i praktyki programu Erasmus+ (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego datowana najpóźniej w dniu sporządzenia protokołu z kwalifikacji). 

W celu udokumentowania prawa do otrzymywania stypendium socjalnego Dział Mobilności Międzynarodowej weryfikuje informacje zawarte we wnioskach wyjazdowych kandydatów wykorzystując dane zawarte w uczelnianym systemie Dziekanat.XP zgodnie ze stanem z dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. W sytuacjach wątpliwych weryfikowana jest data wydania decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego. 

Nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego po terminie (zakończenie postępowania rekrutacyjne określone w powyżej) nie nakłada na uczelnię obowiązku wypłaty dodatku socjalnego. Uczenia może przyznać ten dodatek pod warunkiem zachowania zasady równego traktowania wszystkich kandydatów.

Jeżeli student z nabytym prawem do stypendium socjalnego decyduje się na wyjazd lub przedłużenie pobytu z dofinansowaniem zerowym, nie przysługuje mu wypłata dodatku socjalnego.

W roku 2020/2021 zarówno stypendium bazowe jak i dodatek socjalny wypłacane są w ramach budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i wypłacane w PLN jako równowartość odpowiadających kwot w EUR:

 

KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPYSTAWKA MIESIĘCZNA (stypendium bazowe + dodatek socjalny E+), wyjazdy na studia i praktyki

STAWKA MIESIĘCZNA wypłacana z budżetu PO WER w PLN 

GRUPA 1         Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania720 EUR3069 PLN
GRUPA 2Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy700 EUR2984 PLN
GRUPA 3Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry650 EUR2771 PLN

Możliwe jest wprowadzenie ograniczenia finansowania wyjazdów osób z nabytym prawem do stypendium socjalnego do:

  • 180 dni (6 miesięcy) - studia;
  • 90 dni (3 miesięcy) - praktyka.

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (wyjazdy na studia i praktyki)

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się poza stypendium bazowym (stawki poniżej) o dodatkowe dofinansowanie do wyjazdów (udokumentowane koszty związane bezpośrednio z niepełnosprawnością). Dodatkowe środki przysługują studentom ZUT, którzy:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz
  • uzyskali akceptację dodatkowych środków na podstawie specjalnego wniosku złożonego za pośrednictwem uczelni macierzystej do Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Rozliczenie wyjazdu wymaga przedstawienia dowodów finansowych (np. faktury, rachunki) potwierdzających poniesienie zwiększonych kosztów.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dodatkowe dofinansowanie proszone są o kontakt z Koordynatorem Uczelnianym, p. Agatą Bruska - Dział Mobilności Międzynarodowej, ul. Pułaskiego 10, pok. 16.