dodatkowe dofinansowanie

DODATKOWE DOFINANSOWANIE DLA OSÓB Z MNIEJSZYMI SZANSAMI

Jako osoby z mniejszymi szansami określa się następujące grupy:

  • osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego
  • osoby żyjące z niepełnosprawnością (orzeczenie)

 

Osoby z mniejszymi szansami mają nabyte prawo do dodatku w wysokości 250 euro / miesiąc.

Dodatek doliczany jest do stypendium bazowego (np. 520 euro stypendium bazowego + 250 euro dodatek socjalny = 770 euro / miesiąc).

 

OSOBY Z NABYTYM PRAWEM DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

Dodatek przysługuje osobom, które mają nabyte prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie zakończenia postępowania rekrutacyjnego na wyjazdy na studia i praktyki programu Erasmus+ (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego datowana najpóźniej w dniu sporządzenia protokołu z kwalifikacji - weryfikacja na podstawie danych zawartych w systemie Dziekanat.XP). 

Nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego po terminie (zakończenie postępowania rekrutacyjne określone w powyżej) nie nakłada na uczelnię obowiązku wypłaty dodatku socjalnego. Uczenia może przyznać ten dodatek pod warunkiem zachowania zasady równego traktowania wszystkich kandydatów.

Jeżeli student z nabytym prawem do stypendium socjalnego decyduje się na wyjazd lub przedłużenie pobytu z dofinansowaniem zerowym, nie przysługuje mu wypłata dodatku socjalnego.

 

OSOBY ŻYJĄCE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Dodatek przysługuje osobom żyjącym z niepełnosprawnością (orzeczenie o niepełnosprawności).

W przypadku, gdy dodatek nie pokryje zakładanych, zwiększonych kosztów pobytu wynikających z danej niepełnosprawności, zamiast dodatku kandydat może ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie do wyjazdu rozliczane na podstawie udokumentowanych poniesionych kosztów związanych bezpośrednio z niepełnosprawnością (np. koszt ubezpieczenia, pobytu opiekuna, rehabilitacji). Osoby zainteresowane taką opcją proszone są o zgłoszenie tego faktu w Dziale Mobilności Międzynarodowej niezwłocznie po potwierdzeniu kwalifikacji na wyjazd.