Wyjazdy szkoleniowe dla pracowników

Pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego mają możliwość ubiegania się o zagraniczne wyjazdy szkoleniowe w ramach programu ERASMUS+ realizowane w następujących formach:

  • zorganizowane szkolenie grupowe
  • indywidualny pobyt szkoleniowy uzgodniony z instytucją przyjmującą
  • staż towarzyszący (job shadowing) - dotyczy osób niebędących nauczycielami akademickimi.

Szkolenie może odbyć się w instytucji zlokalizowanej na terenie jednego z 27 państw Unii Europejskiej oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein lub Norwegii) oraz Macedonii, Serbii i Turcji z wyłączeniem instytucji i agend Komisji Europejskiej.

Jeśli instytucją przyjmującą jest uczelnia, musi ona posiadać ważną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE).

Celem wyjazdu szkoleniowego jest nabywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji i umiejętności kluczowych dla jakościowego wdrażania działań określonych w celach przyjętych dla Programu Erasmus+ 2021-2027 dla sektora szkolnictwa wyższego (dokument Programme Guide) oraz w ramach Deklaracji Polityki Erasmusa ZUT na lata 2021-2027. Wyjazd szkoleniowy jest odpowiedzią na konkretną potrzebę szkoleniową kandydata (wiedza, kompetencje, umiejętności wynikającą z wdrażania założeń powyższych dokumentów. Uczelnia macierzysta może określić obszary priorytetowe zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoleniowymi i instytucjonalnym zapotrzebowaniem na konkretne know-how.

Zadania i oczekiwane rezultaty szkolenia są związane bezpośrednio z zakresem czynności na danym stanowisku pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Od roku akademickiego 2018/2019 jednym z priorytetów są wyjazdy nauczycieli w celu podnoszenia kompetencji dydaktycznych poprzez udział w specjalistycznych kursach metodycznych. 

Ofert szkoleń dla pracowników uczelni można poszukiwać  m.in.na platformie IMOTION, która powstała w wyniku projektu dofinansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", warto jednak pamiętać, że nie każde zaproponowane tam szkolenie spełnia określone wymogi jakościowe.  Platforma kierowana jest w szczególności do pracowników administracji uczelnianej. Warto śledzić również nabory na zamawiane wyjazdy szkoleniowe kierowane do określonej grupy odbiorców.

 

Program ERASMUS+ nie finansuje działalności badawczo-rozwojowej.

 

Wyjazdy na szkolenie językowe (specjalistyczne kursy językowe) realizowane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wnioski dotyczące ogólnych kursów językowych nie będą brane pod uwagę.

Osoby wyjeżdżające otrzymują stypendium na koszty utrzymania w wysokości uzależnionej od kraju docelowego. Wsparcie nie jest przeznaczone na pokrycie całości kosztów utrzymania za granicą, nie obejmuje również kosztów podróży.

Wnioski wyjazdowe składać można w ramach cyklicznie ogłaszanych naborów. Przed złożeniem wniosku należy wcześniej nawiązać kontakt z zagraniczną instytucją przyjmującą oraz uzgodnić treść indywidualnego planu pracy, stanowiącego integralną część wniosku o zakwalifikowanie. Uzgodniony program podlega ocenie komisji kwalifikacyjnej.

Osoby zakwalifikowane są zobowiązane do upowszechnienia rezultatów szkolenia w ZUT po zakończonym pobycie.