Wyjazdy szkoleniowe dla pracowników

Pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego mają możliwość ubiegania się o zagraniczne wyjazdy szkoleniowe w ramach programu ERASMUS+ . Szkolenie może odbyć się w instytucji zlokalizowanej na terenie jednego z 27 państw Unii Europejskiej oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Lichtensteinie lub Norwegii) oraz Macedonii, Serbii i Turcji.

Jeśli instytucją przyjmującą jest uczelnia, musi ona posiadać ważną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE).

Celem wyjazdu szkoleniowego jest poszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji powiązanych z zakresem czynności na danym stanowisku oraz wymiana doświadczeń w obszarach wspieranych przez program Erasmus+ (m.in. organizacja mobilności międzynarodowej, internacjonalizacja kształcenia, tworzenie programów studiów opartych o nowe standardy kształcenia, wdrażanie systemu ECTS oraz Suplementu do Dyplomu, modernizacja uczelni). Cel wyjazdu powinien być zgodny z aktualną uczelnianą Deklaracją Polityki Erasmusa (dostępna na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl).

Od roku akademickiego 2018/2019 priorytetem są wyjazdy nauczycieli w celu podnoszenia kompetencji dydaktycznych poprzez udział w specjalistycznych kursach metodycznych. 

Ofert szkoleń dla pracowników uczelni można poszukiwać  m.in.na platformie IMOTION, która powstała w wyniku projektu dofinansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Platforma kierowana jest w szczególności do pracowników administracji uczelnianej. Warto śledzić również nabory na zamawiane wyjazdy szkoleniowe kierowane do określonej grupy odbiorców.

 

Program ERASMUS+ nie finansuje działalności badawczo-rozwojowej.

 

Wyjazdy na szkolenie językowe (kursy specjalistyczne) realizowane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wnioski dotyczące ogólnych kursów językowych nie będą brane pod uwagę.

Osoby wyjeżdżające otrzymują wsparcie finansowe w wysokości uzależnionej od kraju docelowego. Wsparcie nie jest przeznaczone na pokrycie całości kosztów utrzymania za granicą, nie obejmuje również kosztów podróży. Wnioski wyjazdowe składać można w cyklicznie ogłaszanych naborach. Warunkiem kwalifikacji jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z zagraniczną instytucją przyjmującą oraz uzgodnienie indywidualnego planu pracy, stanowiącego integralną część wniosku o zakwalifikowanie. Uzgodniony program podlega ocenie komisji kwalifikacyjnej.

Osoby zakwalifikowane są zobowiązane do upowszechnienia rezultatów szkolenia w ZUT po zakończonym pobycie.