Język obcy / wymagania

Jednym z warunków kwalifikacji na wyjazdy na studia i praktyki Erasmus+ jest znajomość języka obcego, tj.:

  • języka wykładowego w uczelni zagranicznej - wyjazdy na STUDIA
  • języka prowadzenia praktyki (zgodnie z uzgodnieniami ze stroną przyjmującą) - wyjazdy na PRAKTYKI

Minimalny poziom znajomości języka obcego dla stypendystów Erasmusa to B1. Uczelnia przyjmująca może określić wyższy poziom, wymóg ten powinien być wskazany w umowie dwustronnej i na stronach internetowych danej uczelni.

W procesie kwalifikacji kandydaci na wyjazdy otrzymują punkty za znajomość języka obcego w sposób określony w zasadach kwalifikacji. Potwierdzeniem znajomości języka są alternatywnie:

  • ocena z centralnego uczelnianego egzaminu językowego B2 przeprowadzanego na I stopniu studiów w ZUT w Szczecinie (egzamin na zakończenie lektoratu S1);
  • certyfikat zewnętrzny  wydany przez akredytowane centrum egzaminacyjne zwalniający z egzaminu B2 ZUT (np. FCE, CEA, TOEFL, Instytut Goethego - weryfikacja przez Studium Języków Obcych ZUT)

Osoby bez potwierdzenia znajomości języka w sposób określony powyżej zobowiązane są do przystąpienia do egzaminu organizowanego na potrzeby danego naboru, termin zapisów określany jest w harmonogramie danego naboru.