Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAMU ERASMUS+

Wyjazdy na studia

Kandydaci uprawnieni do wyjazdu na studia:

 • osoby zarejestrowane na studia I, II, III stopnia w ZUT w ramach kapitału wyjazdowego pozostającego do wykorzystania na danym stopniu studiów.
 • Wyjazd możliwy jest najwcześniej na drugim roku studiów pierwszego stopnia
 • Wyjazd na studia trwający od 3 do 12 miesięcy na tym samym stopniu studiów musi zostać zrealizowany w tym samym roku akademickim
 • Uczestnik musi pozostać zarejestrowany na danym stopniu studiów w ZUT przez cały okres pobytu na zagranicznych studiach częściowych.

 

TERMINY NABORÓW

Kwalifikacja na wyjazdy na studia programu Erasmus+ prowadzona jest w ramach ogłoszonych naborów. Dla każdego naboru ustalany jest odrębny harmonogram.

Kandydaci składają kompletny wniosek (format:  doc, rozmiar:  106 KB) zgłoszeniowy u właściwego koordynatora wydziałowego.

Koordynatorzy przesyłają wydziałowe zestawienia kandydatów przypisanych do uczelni pierwszego wyboru do Działu Mobilności Międzynarodowej. Na podstawie zestawień wydziałowych, po ewentualnym zweryfikowaniu ocen i wartości punktowych, sporządzany jest centralny protokół z kwalifikacji kandydatów do poszczególnych uczelni partnerskich.

I ETAP KWALIFIKACJI - OCENA MERYTORYCZNA

Kandydaci na wyjazdy stypendialne (studia) programu Erasmus+ oceniani są na podstawie:

1. średniej ocen z ostatniego zakończonego semestru akademickiego (stan na dzień przekazania wydziałowych protokołów z kwalifikacji do Działu Mobilności Międzynarodowej zgodnie z następującą punktacją:

ŚREDNIA OCENPUNKTY
3,00 - 3,241
3,25 - 3,492
3,50 - 3,743
3,75 - 3,994
4,00 - 4,246
4,25 - 4,498
4,50 - 4,7410
4,75 - 5,0012

Jeśli ostatni zakończony semestr akademicki obejmował wyłącznie praktyki zawodowe, średnia ocen z tego semestru nie będzie brana pod uwagę. W tym przypadku w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniona zostanie średnia z semestru poprzedzającego semestr praktyk.

W przypadku studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia lub trzeciego stopnia jako średnia ocen przyjmowana jest średnia ocena za studia pierwszego lub drugiego stopnia ustalona na podstawie suplementu do dyplomu.

2. oceny znajomości języka obcego, będącego językiem wykładowym w uczelni partnerskiej, potwierdzonej centralnym uczelnianym egzaminem językowym B2 przeprowadzanym na I stopniu studiów, uznawanym certyfikatem zewnętrznym (zgodnie z potwierdzeniem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ZUT) lub centralnym egzaminem językowym organizowanym na potrzeby danego naboru.

Kandydaci zobowiązani są do spełnienia wymogów językowych instytucji przyjmującej. Jeśli wymagania takie nie są określone, to należy przyjąć, że wymogiem minimalnym jest potwierdzenie znajomości języka na poziomie B1.

POZIOM ZAAWANSOWANIAOCENA Z EGZAMINUPUNKTY
B13,01
3,51,5
4,02
4,52,5
5,03
B23,04
3,54,5
4,05
4,56
5,07
C13,08
3,59
4,010
4,511
5,012
C23,013
3,513,5
4,014
4,514,5
5,015

Osoby, które uzyskały niedostateczną ocenę z centralnego egzaminu językowego organizowanego na potrzeby danego naboru, mogą przystąpić na wniosek koordynatora wydziałowego do egzaminu poprawkowego na niższym poziomie, jednak nie niższym niż B1. Warunkiem  honorowania wyników egzaminu poprawkowego jest zachowanie terminów danego naboru.

3. oceny ewentualnej szczególnej aktywności i/lub działalność na rzecz "internacjonalizacji" Wydziału/Uczelni:

 • minimum semestralna opieka nad zagranicznymi studentami lub aktywna działalność w lokalnej sekcji ESN potwierdzona przez koordynatora wydziałowego lub koordynatora lokalnego ESN - 3 pkt,
 • potwierdzony udział w imprezach informacyjno-promocyjnych dot. mobilności studentów w celach akademickich - 1 pkt.

Minimalne warunki kwalifikacji spełnią kandydaci, którzy uzyskają:

 • minimum 1 punkt za średnią ocen i
 • minimum 1 punkt za znajomość języka i
 • minimum 3 punkty w łącznej ocenie merytorycznej.

II ETAP KWALIFIKACJI - UWZGLĘDNIENIE KRYTERIÓW FORMALNYCH

Do łącznej punktacji wynikającej z oceny merytorycznej

 • doliczane są punkty za zarejestrowanie na kierunku prowadzonym wspólnie z uczelnią zagraniczną - 3 pkt
 • odliczane są punkty za ewentualny wyjazd na studia w ramach programu LLP-Erasmus lub Erasmus+:

  • wyjazd na studia na tym samym stopniu studiów - odliczone 6 pkt
  • wyjazd na studia na na niższym stopniu studiów - odliczone 3 pkt

W przypadku uzyskania równej łącznej liczby punktów po drugim etapie o uszeregowaniu kandydatów decydują w kolejności wyższa ocen oraz w drugiej kolejności wyższa ocena ze znajomość języka obcego. W przypadku, gdy uzyskana wartość jest taka sama, rozstrzygającą decyzję podejmuje koordynator uczelniany.

Po wyliczeniu łącznej oceny punktowej tworzona jest centralna lista rankingowa kandydatów uszeregowanych zgodnie z uzyskaną liczbą punktów.

Osoby, które spełniły minimalne wymogi kwalifikacji w pierwszym terminie mają pierwszeństwo przed kandydatami, którzy spełnią je w drugim terminie (np. pozytywna ocena z poprawkowego egzaminu językowego) bez względu na liczbę punktów uzyskaną w łącznej ocenie punktowej.

WYNIK KWALIFIKACJI

W wyniku kwalifikacji kandydat na wyjazd do uczelni pierwszego wyboru może zostać zakwalifikowany bez zastrzeżeń, zakwalifikowany warunkowo (np. w sytuacji przekroczenia limitu miejsc objętego daną umową dwustronną) lub uznany za niespełniającego minimalne wymogi kwalifikacji. W przypadku kwalifikacji warunkowej właściwy koordynator wydziałowy występuje do uczelni partnerskiej z wnioskiem o zwiększenie limitu miejsc.

ODWOŁANIE OD WYNIKU KWALIFIKACJI

Kandydatom przysługuje prawo odwołania w ciągu 7 dni od dnia otrzymania z Działu Mobilności Międzynarodowej informacji o wynikach kwalifikacji. Odwołania należy kierować do prorektora ds. studenckich na adres Działu Mobilności Międzynarodowej. 

ZMIANA UCZELNI DOCELOWEJ

Na wniosek kandydata na wyjazd na studia koordynator wydziałowy może dokonać przesunięcia do innej uczeni partnerskiej (uczelnia drugiego wyboru) w ramach limitu niewykorzystanych miejsc oraz przed upływem terminu nominacji / zgłoszeń wskazanego przez tą uczelnię, informując o tym fakcie Dział Mobilności Międzynarodowej. W przypadku przekroczenia powyższego terminu właściwy koordynator wydziałowy negocjuje z uczelnią partnerską przyjęcie kandydatów po terminie. 

Po dokonaniu przesunięcia do uczelni drugiego wyboru, bez względu na liczbę punktów uzyskanych w procesie kwalifikacji, kandydat umieszczany jest na ostatnim miejscu po wszystkich kandydatach zakwalifikowanych uprzednio do tej uczelni. 

UWAGA:

Spełnienie minimalnych warunków kwalifikacji nie oznacza automatycznego przyznania stypendium na wyjazd.

Indywidualne stypendia na realizację wyjazdów przyznawane są zgodnie z kolejnością kandydatów na centralnej liście rankingowej.

 

SKREŚLENIE KANDYDATA Z LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

W przypadku niepoinformowania o istotnej zmianie planów wyjazdowych (np. przesunięcie wyjazdu na semestr letni) i/lub braku kontaktu z zakwalifikowanym kandydatem kandydat może zostać skreślony z listy osób zakwalifikowanych po upłynięciu terminu zgłoszeń lub rozpoczęciu semestru w danej uczelni.

Osoby kwalifikowane rezerwowo do danej uczelni (uczenia nie wyraża zgody na zwiększenie limitu miejsc) skreślane są automatycznie po upłynięciu terminu zgłoszeń wskazanego przez tą uczelnię. Kwalifikacja nie zostanie anulowana, jeśli przed upływem tego terminu koordynator zgłosi przesunięcie kandydata do uczelni, w której nie został wyczerpany limit miejsc.