Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAMU ERASMUS+

Wyjazdy na studia (projekt KA131_2021)

W ramach kwalifikacji na wyjazdy stypendialne na studia, tj. wyjazdy w celu zrealizowania części programu kształcenia w celu uzyskania efektów uczenia się przewidzianych dla programu studiów na danym stopniu prowadzone są nabory na wyjazdy długoterminowe trwające minimum 2 miesiące (60 dni) i maksymalnie 12 miesięcy (360 dni)

Wyjazd na studia można zrealizować jedynie w uczelni partnerskiej, z którą ZUT zawarł uprzednio stosowną umowę dwustronną IIA (Inter-Institutional Agreement) według wzoru i sposobu określonego przez Komisję Europejską dla programu Erasmus+ 2021-2027.


Kandydaci uprawnieni do wyjazdu na studia:

Wyjazdy długoterminowe - dotyczą osób zarejestrowanych na studiach S1, S2 lub S3 (I, II, III stopnia) w ZUT w ramach kapitału wyjazdowego pozostającego do wykorzystania na danym stopniu studiów (360 dni mobilności fizycznej dla danego cyklu kształcenia), bez względu na uczelnię macierzystą, z której realizowano uprzednio długo- i krótkoterminowe wyjazdy na danym stopniu.

Wyjazd możliwy jest najwcześniej na drugim roku studiów S1.

Wyjazd na studia trwający od 2 do 12 miesięcy na tym samym stopniu studiów musi zostać zrealizowany w tym samym roku akademickim

 

TERMINY NABORÓW

Kwalifikacja na wyjazdy na studia programu Erasmus+ prowadzona jest w ramach ogłoszonych naborów.

styczeń - marzec 2022: I nabór KA131_2021 - wyjazdy długoterminowe rozpoczynające się w s. zimowym 2022/2023

październik 2022: II nabór KA131_2021 - wyjazdy długoterminowe rozpoczynające się w s. letnim 2022/2023

II nabór na wyjazdy w ramach projektu KA131_2021 uzależniony jest od wysokości środków finansowych nierozdysponowanych po pierwszym naborze.

Dla każdego naboru ustalany jest odrębny harmonogram.

 

Kandydaci składają kompletny wniosek (format:  doc, rozmiar:  106 KB) zgłoszeniowy u właściwego  koordynatora wydziałowego na wydziale, na którym są zarejestrowani na kierunku, z którego chcą wyjechać. Koordynatorzy wydziałowi:

 1. sporządzają wydziałowe zestawienia kandydatów na wyjazdy długoterminowe przypisanych do uczelni pierwszego wyboru w ramach limitu miejsc objętych umowami dwustronnymi, a następnie
 2. przesyłają zestawienie do Działu Mobilności Międzynarodowej oraz
 3. podejmują negocjacje dotyczące zwiększenia limitu miejsc w ramach danej umowy IIA w sytuacji, gdy liczba kandydatów do tej uczelni przewyższa liczbę miejsc określoną w umowie.KRYTERIA KWALIFIKACJI

W procesie kwalifikacji kandydaci na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ uzyskują punkty na podstawie następujący kryteriów:

1. średnia ocen

dla kandydatów zarejestrowanych na S1 i S2 - z ostatniego zakończonego semestru (stan na dzień przekazania wydziałowych protokołów z kwalifikacji do Działu Mobilności Międzynarodowej)

dla kandydatów zarejestrowanych na S3 - z ostatniego złożonego sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich oraz postępów w realizacji badań naukowych (dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich) lub sprawozdania z realizacji indywidualnej ścieżki kształcenia lub indywidualnej ścieżki badawczo-rozwojowej w Szkole Doktorskiej ZUT.

Do wartości średniej przypisana jest następująca punktacja:

ŚREDNIA OCENPUNKTY
3,00 - 3,241
3,25 - 3,492
3,50 - 3,743
3,75 - 3,994
4,00 - 4,246
4,25 - 4,498
4,50 - 4,7410
4,75 - 5,0012

Jeśli ostatni zakończony semestr akademicki obejmował wyłącznie praktyki zawodowe, średnia ocen z tego semestru nie będzie brana pod uwagę. W tym przypadku w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniona zostanie średnia z semestru poprzedzającego semestr praktyk.

W przypadku studentów pierwszego semestru studiów S2 lub S3 przyjmowana jest średnia ważona ocena odpowiednio za studia pierwszego lub drugiego stopnia ustalona na podstawie suplementu do dyplomu.

2. Ocena znajomości języka obcego, będącego językiem wykładowym w uczelni partnerskiej, potwierdzona alternatywnie:

 • wynikiem centralnego egzaminu językowego B2 przeprowadzanego na zakończenie lektoratu na studiach S1
 • certyfikatem zewnętrznym zwalniającym z centralnego egzaminu językowego B2 zweryfikowanym przez Studium Języków Obcych ZUT)
 • wynikiem centralnego egzaminu językowego organizowanego na potrzeby danego naboru.


Kandydaci zobowiązani są do spełnienia wymogów językowych instytucji przyjmującej. Jeśli wymagania takie nie są określone, to należy przyjąć, że wymogiem minimalnym jest potwierdzenie znajomości języka na poziomie B1.

Do wartości ocen na poszczególnych poziomach zaawansowania znajomości języka obcego przypisana jest następująca punktacja:

POZIOM ZAAWANSOWANIAOCENA Z EGZAMINUPUNKTY
B13,01
3,51,5
4,02
4,52,5
5,03
B23,04
3,54,5
4,05
4,56
5,07
C13,08
3,59
4,010
4,511
5,012
C23,013
3,513,5
4,014
4,514,5
5,015

Osoby, które uzyskały niedostateczną ocenę z centralnego egzaminu językowego organizowanego na potrzeby danego naboru, mogą przystąpić na wniosek koordynatora wydziałowego do egzaminu poprawkowego na niższym poziomie, jednak nie niższym niż B1. Warunkiem  honorowania wyników egzaminu poprawkowego jest zachowanie terminów danego naboru.

Co do zasady kwalifikacja językowa jest ważna przez dwa lata od daty jej uzyskania. W przypadku przedstawienia kwalifikacji uzyskanej wcześniej, niż dwa lata, decyzję o jej uznaniu podejmuje właściwy koordynator wydziałowy.

3. Ocena aktywności kandydata na rzecz umiędzynarodowienia Wydziału/Uczelni:

 • opieka nad studentem zagranicznym trwająca minimum semestr lub aktywna działalność w lokalnej sekcji ESN potwierdzona przez koordynatora wydziałowego lub koordynatora lokalnego ESN - 3 pkt,
 • potwierdzony udział w imprezach informacyjno-promocyjnych dot. mobilności studentów w celach akademickich - 1 pkt

W przypadku przypisania punktów za aktywność na rzecz umiędzynarodowienia Wydziału /Uczelni koordynator wydziałowy zamieszcza stosowną uwagę w zestawieniu wydziałowym kandydatów.

4. Wcześniejszy wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+

W przypadku wcześniejszego wyjazdu na studia częściowe programu Erasmus+ odliczane są punkty w następujący sposób:

 • wyjazd na studia na tym samym stopniu studiów - odliczone 6 pkt
 • wyjazd na studia na na niższym stopniu studiów - odliczone 3 pkt


Minimalne warunki kwalifikacji spełnią kandydaci, którzy uzyskają:

 • minimum 1 punkt za średnią ocen i
 • minimum 1 punkt za znajomość języka i
 • minimum 3 punkty w łącznej ocenie merytorycznej bez uwzględnienia punktów odliczonych za wcześniejszy wyjazd na studia w ramach programu Erasmus.

W przypadku uzyskania równej łącznej liczby punktów o kolejności kandydatów decydują odpowiednio 1) wyższa średnia ocen oraz 2) wyższa ocena ze znajomość języka obcego.

Po zweryfikowaniu punktacji przypisanej poszczególnym kryteriom Dział Mobilności Międzynarodowej sporządza centralny protokół z kwalifikacji kandydatów do poszczególnych uczelni partnerskich składający się z:

 • arkuszy wydziałowych, gdzie kandydaci przyporządkowani są do danej uczelni i uszeregowani są na podstawie malejących wartości łącznej sumy uzyskanych punktów
 • zbiorczego zestawienia wszystkich kandydatów.

 

Osoby, które spełniły minimalne wymogi kwalifikacji w pierwszym terminie mają pierwszeństwo przed kandydatami, którzy spełnią je w drugim terminie (np. pozytywna ocena z poprawkowego egzaminu językowego) bez względu na liczbę punktów uzyskaną w łącznej ocenie punktowej.

W sytuacji przekroczenia limitu miejsc wynikającego z danej umowy dwustronnej IIA kandydat na wyjazd na studia może zostać zakwalifikowany warunkowo. W przypadku kwalifikacji warunkowej właściwy koordynator wydziałowy występuje do uczelni partnerskiej z wnioskiem o zwiększenie limitu miejsc lub informuje o przesunięciu kandydata do uczelni drugiego lub kolejnego wyboru.


ODWOŁANIE OD WYNIKU KWALIFIKACJI

Kandydatom przysługuje prawo odwołania w ciągu 7 dni od dnia otrzymania z Działu Mobilności Międzynarodowej informacji o wynikach kwalifikacji. Odwołania należy kierować do prorektora ds. studenckich na adres Działu Mobilności Międzynarodowej. 

ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POSZCZEGÓLNE WYJAZDY

UWAGA:

Spełnienie minimalnych warunków kwalifikacji nie oznacza automatycznego przyznania stypendium na wyjazd.

Po wyliczeniu łącznej oceny punktowej tworzona jest centralna lista rankingowa kandydatów na wyjazdy długoterminowe uszeregowanych zgodnie z łączną liczbą punktów uzyskanych w procesie kwalifikacji.

Indywidualne stypendia na realizację wyjazdów przyznawane są zgodnie z kolejnością kandydatów na centralnej liście rankingowej w ramach puli przeznaczonej na wyjazdy długoterminowe na studia SMS.

 

ZMIANA UCZELNI DOCELOWEJ

Na wniosek kandydata na wyjazd na studia koordynator wydziałowy może dokonać przesunięcia do innej uczeni partnerskiej (uczelnia drugiego lub kolejnego wyboru) w ramach limitu niewykorzystanych miejsc oraz przed upływem terminu nominacji / zgłoszeń wskazanego przez tą uczelnię, informując o tym fakcie Dział Mobilności Międzynarodowej. W przypadku przekroczenia powyższego terminu właściwy koordynator wydziałowy negocjuje z uczelnią partnerską przyjęcie kandydatów po terminie. 

Po dokonaniu przesunięcia do uczelni drugiego lub kolejnego wyboru, bez względu na liczbę punktów uzyskanych w procesie kwalifikacji, kandydat umieszczany jest na ostatnim miejscu po wszystkich kandydatach zakwalifikowanych uprzednio do tej uczelni. 

 

SKREŚLENIE KANDYDATA Z LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

W przypadku niepoinformowania koordynatora wydziałowego i/lub Działu Mobilności Międzynarodowej o istotnej zmianie planów wyjazdowych (np. przesunięcie wyjazdu na późniejszy termin) i/lub braku kontaktu z zakwalifikowanym kandydatem (brak odpowiedzi na korespondencję przesyłaną na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku wyjazdowym) kandydat może zostać skreślony z listy osób zakwalifikowanych po uprzednio zaplanowanym terminie rozpoczęcia pobytu w przyjmującej uczelni zagranicznej (rozpoczęcie pobytu na studiach zgodnie z datą wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wydanym przez uczelnię przyjmującą i/lub początek danego semestru zgodnie z organizacją roku akademickiego uczelni przyjmującej).

Osoby kwalifikowane rezerwowo do danej uczelni (uczenia nie wyraża zgody na zwiększenie limitu miejsc) skreślane są automatycznie po upłynięciu terminu zgłoszeń wskazanego przez tą uczelnię. Kwalifikacja nie zostanie anulowana, jeśli przed upływem tego terminu koordynator zgłosi przesunięcie kandydata do uczelni, w której nie został wyczerpany limit miejsc.