Po powrocie

 

Osoby powracające ze stypendium zobowiązane są do rozliczenia wyjazdu na studia:

  1. z macierzystym wydziałem - najpóźniej w terminach określonych organizacją roku akademickiego
  2. z Działem Mobilności Międzynarodowej - w terminie określonym w indywidualnej umowie stypendialnej (z reguły ok. dwóch tygodni po zakończeniu pobytu w uczelni przyjmującej).

 

Rozliczenie z macierzystym wydziałem polega na złożeniu w dziekanacie:
  • wykazu zaliczeń (transcript of records) na podstawie którego zrealizowany program w uczelni zagranicznej zostaje uznany
  • aktualnej wersji learning agreement oraz ew. zmian (cześć "before mobility" i "during mobility")

 

Rozliczenie z Działem Mobilności Międzynarodowej polega na złożeniu następujących dokumentów:
  • zaświadczenia o czasie pobytu (daty rozpoczęcia i zakończenia) wydanego przez uczelnię przyjmującą w momencie wyjazdu (np. na wzorze (format:  doc, rozmiar:  26 KB)),
  • kopii wykazu zaliczeń (transcript of records) wystawionego przez uczelnię przyjmującą (zgodność z zatwierdzonym porozumieniem o programie zajęć)
  • wypełnieniu drugiego test językowy na platformie OLS
  • wypełnienie ankiety w systemie elektronicznym Mobility Tool - wezwanie do złożenia ankiety generowane jest automatycznie przez system MT po terminie zakończenia wyjazdu (wskazanym w indywidualnej umowie stypendialnej) i wysyłane na adres elektroniczny wskazany w umowie.

UWAGA!!! Zaświadczenia o czasie pobytu wydane z datą wcześniejszą niż data zakończenia pobytu, NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE!


Na podstawie rzeczywistego czasu pobytu określonego zaświadczeniem obliczana jest długość pobytu oraz pozostały do wykorzystania kapitał wyjazdowy.